Závazné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků.

Název
Závazné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Závazné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků (VKP). Ze zákona podle § 3 b) to jsou les, vodní tok, rybník, jezero, údolní niva a rašeliniště. Registrované podle § 6: Alej na kolonádě, Priessnitzova alej, Alej Alšova a Jesenické rhododendrony.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o situaci, kdy občan (nebo jiný právní subjekt) hodlá provádět ve výše uvedených VKP takový zásah, který by mohl vést k jejich poškození nebo ohrožení (jedná se zejména o umisťování staveb, změny kultur pozemků, odvodňování a pozemkové úpravy, úpravy vodních toků a nádrží, kácení dřevin).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník pozemku, který bude uvedenou činnost nebo stavbu provádět (nebo jím zmocněný zástupce).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti na odbor ŽP.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti o závazné stanovisko k zásahu do příslušného VKP.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Ing. Doneeová, dveře č. 447
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:•písemnou žádost s uvedením parcelního čísla pozemku
•projektovou dokumentaci stavby nebo popis záměru
•doklad o vlastnictví pozemků
•v některých případech biologické hodnocení, zpracované autorizovanou osobou
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Formulář se nepoužívá, žádost se píše obecným způsobem.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Nepodléhá poplatkům.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Závazné stanovisko se nevydává ve správním řízení.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Pro řádné posouzení vlivu zásahu nebo činnosti do VKP může být požadováno zpracování biologického hodnocení. Náklady na jeho provedení hradí žadatel.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Ano, pokud budou zároveň poslány i nezbytné přílohy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (§ 3 písm. b) a § 4 odst. 2)
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění ( zejména §17 odst. 1 a 2)
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Řádným opravným prostředkem je odvolání proti rozhodnutí, k jehož vydání je toto závazné stanovisko jedním z podkladů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:V případě fyzických osob se řeší jako přestupek podle § 87 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění s uložením pokuty v prvním případě až do výše 20.000,- Kč, ve druhém případě do výše 100.000,- Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Kdy jsem povinen nechat zpracovat biologické hodnocení a proč jej musím hradit z vlastních prostředků ? O nezbytnosti pořízení biologického hodnocení rozhoduje podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody na základě posouzení závažnosti zásahu ve vztahu k dané lokalitě. Zároveň je v tomto ustanovení zakotvena i povinnost úhrady nákladů tím, kde takový zásah zamýšlí uskutečnit.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník – odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Hana Doneeová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018