Závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest

Název
Závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o situaci, kdy občan (nebo jiný právní subjekt) jako vlastník lesa nebo vhodných pozemků hodlá provádět výše uvedené činnosti a stavby.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník pozemku, který bude uvedenou činnost nebo stavbu provádět (nebo jím zmocněný zástupce).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti na odbor ŽP.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti na odbor ŽP.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, Ing. Doneeová, dveře č. 447
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:•písemnou žádost s uvedením parcelního čísla pozemku, projekt zalesňování s uvedením početního a druhového zastoupení dřevin, v případě staveb projektovou dokumentaci stavby
•doklad o vlastnictví pozemků
•v případě zalesňování nepůvodními druhy dřevin souhlas k jejich rozšíření (podle §5 odst. 4)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Formulář se nepoužívá, žádost se píše obecným způsobem.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Nepodléhá poplatkům.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Závazné stanovisko se nevydává ve správním řízení.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V případě návrhu výsadby nepůvodních druhů dřevin nutno požádat předem nebo souběžně orgán ochrany přírody o souhlas se záměrným rozšířením geograficky nepůvodního druhu rostliny podle § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Ano, pokud budou zároveň poslány i nezbytné přílohy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (§ 4 odst. 3)
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění ( zejména §17 odst. 1 a 2)
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Řádným opravným prostředkem je odvolání proti rozhodnutí, k jehož vydání závazné stanovisko slouží jako jeden z povinných podkladů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:V případě fyzických osob se řeší jako přestupek podle § 87 odst. 2 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění s uložením pokuty do výše 20.000,- Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:V jakém případě jsem povinen doložit souhlas s rozšířením geograficky nepůvodních dřevin? Pro oblast okresu Jeseník (mimo území CHKO Jeseníky) se u nejčastěji užívaných zalesňovacích dřevin považují za nepůvodní modřín opadavý a douglaska tisolistá.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník – odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Hana Doneeová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018