Ztráta nebo odcizení osobního dokladu – OP, CD

Název
Ztráta nebo odcizení osobního dokladu – OP, CD
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Ztráta nebo odcizení osobního dokladu – občanského průkazu, cestovního dokladu
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Držitel osobního dokladu je povinen bezodkladně ohlásit jeho ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození úřadu příslušnému k jeho vydání, případně kterémukoliv matričnímu úřadu. Odcizení lze nahlásit také nejbližšímu útvaru policie ČR. Tyto orgány občanovi vystaví potvrzení o hlášené skutečnosti a oznámení postoupí místně příslušnému úřadu k dalšímu opatření.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Občan hlásí ztrátu nebo odcizení bez prodlení, musí předložit rodný list (popř.cestovní pas) a vyplnit tiskopis: ohlášení o ztrátě, poškození, zničení (odcizení – Policie).
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Občan hlásí ztrátu nebo odcizení osobního dokladu osobně – vždy.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, správní odbor, K.Čapka, 3. patro u výdejového okénka,
úřední hodiny na odboru správním.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Viz. výše.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:- oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu
- cestovního dokladu. Tiskopis občan obdrží na úřadě.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:100,-Kč (hradí se při ztrátě občanského průkazu)
Ztráta, odcizení, poškození a zničení osobního dokladu se řeší jako přestupek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žadatel oznamuje ztrátu, odcizení, poškození a zničení neprodleně.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V případě ztráty nebo odcizení OP je občan( starší 15 let) podat žádost o vydání nového občanského průkazu do 15-ti dnů ode dne nahlášení ztráty, odcizení.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č.328/1999 Sb. o občanských průkazech , Zákon č.329/1999 Sb. o cestovních dokladech
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Za opakované přestupky lze ukládat pokuty až do výše 10 000,00 Kč.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na www stránkách: www.mvcr.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Městský úřad v Jeseníku, správní odbor, ul. K.Čapka č. 10/1147, 790 01 Jeseník

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Daniela Mudrová, Ivana Hlavatá, Eliška Vencálková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:08.08.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:19.06.2020
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.