Změna jména a příjmení

Název
Změna jména a příjmení
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Změna jména a příjmení.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jméno, příp. jména nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti nebo žádosti zákonných zástupců nezletilého dítěte.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatelem může být fyzická osoba starší 18 let, občan ČR, u nezletilého jeho zákonný zástupce. Dále fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Žadatel, příp. zákonný zástupce dítěte, podá písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení matričnímu úřadu podle svého trvalého pobytu, u nezletilého dítěte podle trvalého pobytu tohoto dítěte. Pokud takovýto pobyt není, je příslušný k přijetí žádosti Úřad městské části Praha 1.
Matriční úřad projedná ve správním řízení tuto žádost a následně vydá ve věci rozhodnutí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadě nebo zasláním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním.

Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Je třeba předložit:
•Písemnou žádost s odůvodněním
•Platný průkaz totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení k pobytu cizince)
•Rodný list osoby, které se změna týká
•Oddací list (týká-li se žádost manželů)
•Za trvání manželství souhlas manžela/ky/
•U nezletilého souhlas druhého rodiče – ten může souhlas podepsat před matričním úřadem, který vede správní řízení, příp. pokud je souhlas zaslán poštou, je nutný úředně ověřený podpis rodiče na souhlasu. Pokud souhlas není možné získat, druhý rodič předloží pravomocný rozsudek soudu nahrazující souhlas druhého rodiče
•U nezletilého staršího 15 let je nutný jeho souhlas se změnou
•Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (jde-li o osobu rozvedenou)
•Úmrtní list manžela/ky/ (jde-li o osobu ovdovělou)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Formulář žádosti je k dispozici na matričním úřadě. Lze také žádost napsat vlastnoručně.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek v případě:

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo dřívější příjmení činí 100,-Kč

b) jména nebo příjmení v ostatních případech 1.000,-Kč

Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ Jeseník.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30-ti dnů od podání žádosti, ve zvláště složitých případech rozhodne do 60-ti dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Účastníkem řízení je občan, který o změnu žádá. U nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba jeho rodiče i toto dítě.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, a to do 15 dnů ode dne změny.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Prostřednictvím datové schránky, pokud ji má osoba zřízenou.

E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektornické podatelny: podatelna@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:-Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:-Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. , o marikách
-Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:
•Fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno a naopak
•Na zkomolené, zdrobnělé, domácké
•Na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů

Změnu příjmení lze povolit tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to závažný důvod.

U nezletilých dětí se změna jména (příjmení) nepovolí, jestliže by tato změna byla v rozporu se zájmy a potřebami nezletilého.

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad osvědčující správnost pravopisné podoby vydaný znalcem.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

http://www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matriční úřad
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Pavlína Pastrňáková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:09.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:09.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Podrobnější informace poskytne matrikářka.