Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Název
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je dokladem o způsobilosti snoubence (občana ČR nebo osoby, která je osobou bez státního občanství,dále jen „bezdomovec“, jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů) k uzavření manželství v cizině.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Snoubenec, příp. jeho zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a předložení potřebných dokladů. V dohodnutém termínu si pak žadatel vyzvedne toto vysvědčení nebo mu bude zasláno doporučeně poštou.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěvou na matričním úřadě, příp. zasláním písemné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství na:
- matriční úřad podle místa trvalého pobytu
- matriční úřad podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny
- Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl
- zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může požádat o vydání vysvědčení prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky v cizině.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním.

Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- občanský průkaz, příp. cestovní pas
- rodný list
- výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu(lze nahradit OP)
- výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
- úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel v cizině
- pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, příp. úmrtní list zemřelého manžela
Žadatel uvede také údaje o druhém snoubenci:
- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- trvalý pobyt
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti – formulář je k dispozici na matričním úřadě.
Vydané vysvědčení má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek činí 500,- Kč a hradí se v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ Jeseník
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Obecně 30 dnů, individuálně po dohodě s účastníky řízení.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Po uzavření v cizině může český státní občan požádat o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno- střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Prostřednictvím datové schránky, pokud ji má osoba zřízenou.

E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů , Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nelze žádosti vyhovět.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:-----
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

http://www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Petra Janhubová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.01.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:08.03.2018
Datum konce platnosti návodu:Není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Podrobnější informace poskytne matrikářka.