ÚMRTÍ – vydávání úmrtních listů (prvopis)

Název
ÚMRTÍ – vydávání úmrtních listů (prvopis)
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:ÚMRTÍ – vydávání úmrtních listů (prvopis)
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Zápis o úmrtí a následné vydání úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který obdrží matriční úřad po úmrtí osoby od poskytovatele zdravotních služeb. Následně je vydán úmrtní list, který bude zaslán do vlastních rukou vypraviteli pohřbu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Pozůstalý – vypravitel pohřbu.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Pokud je poskytovatelem zdravotních služeb doručen „List o prohlídce zemřelého“ a pohřební službou doklad o vypraviteli pohřbu, je úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučeně do vlastních rukou, příp. si jej vypravitel pohřbu může převzít osobně na matričním úřadu.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěvou na matričním úřadu MěÚ Jeseník.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním.

Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:K vydání úmrtního listu je třeba předložit:
•Občanský průkaz zemřelého (u cizinců pas, příp. průkaz o povolení k pobytu cizinců)
•Rodný list zemřelého
•Oddací list v případě, že zemřelý byl ženatý (vdaná)
•Faktura o zaplacení pohřbu (při osobním vyřízení úmrtního listu)
•Doklad o vypraviteli pohřbu (v případě vyřízení pohřební službou)

V případě osobního vyřízení úmrtního listu je třeba předložit také průkaz totožnosti vypravitele pohřbu, případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah k zemřelému, pokud se jedná o osobu, která není současně vypravitelem, ale je příbuzným zemřelého v přímé linii.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 30-ti dnů po obdržení podkladů pro zápis úmrtí.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:-Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-Vyhláška č. 207/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

http://www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Petra Janhubová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.01.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:08.03.2018
Datum konce platnosti návodu:Není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Podrobnější informace poskytne matrikářka.