Uzavření manželství

Název
Uzavření manželství
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Uzavření manželství.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Uzavření manželství formou občanského sňatku před matričním úřadem. Manželství se uzavírá svobodným a úplným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před:
- matričním úřadem
- před obecním úřadem, který není matričním úřadem, pokud má v obci alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
- před kterýmkoli obecním úřade, je-li život snoubence přímo ohrožen
- před zastupitelským úřadem ČR v cizině
- v cizině dále před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce manželství uzavřít, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Snoubenci, příp. jejich zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Snoubenci si nejprve na matrice rezervují osobně nebo telefonicky termín sňatku. Do dohodnutého data se dostaví na matriční úřad a předloží vyplněný dotazník o uzavření manželství a originály potřebných dokladů. Po uzavření manželství bude matričním úřadem vystaven oddací list, který si mohou manželé vyzvednout osobně na matričním úřadu nebo jim bude zaslán poštou do vlastních rukou. Zároveň jim budou vráceny předložené doklady.

Dnem k uzavírání manželství jsou Radou města Jeseník stanoveny vždy dvě soboty v měsíci. dle rozpisu svatebních obřadů. Jako místo k uzavírání manželství je určena obřadní místnost na radnici MěÚ Jeseník. Ten může na základě žádosti snoubenců povolit uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo v dobu mimo stanovenou radou města.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobně se oba snoubenci nebo jeden z nich dostaví k matričnímu úřadu, kde dostanou k vyplnění „Dotazník k uzavření manželství“ a podrobné instrukce, jaké další doklady jsou potřebné k vyřízení jejich žádosti.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním

Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- vyplněný a podepsaný dotazník k uzavření manželství
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
- rodný list
- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
- úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
- pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
- jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, je nutné předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství
- jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
Jde-li o cizince, tak kromě výše uvedených dokladů předloží:
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Ministerstvem vnitra, odborem azylové a migrační politiky, které nesmí být starší 7 dnů před sňatkem (nemusí předkládat občan Evropské unie, občan smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarska.
Předkládané cizozemské listiny musejí být opatřeny předepsanými ověřeními (pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak)a úředně ověřeny do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu - seznam tlumočníků na www.justice.cz). V současné době je možné předkládat veřejné listiny vydané orgány členských států Evropské unie s tzv. vícejazyčným formulářem. Formulář je vždy součástí veřejné listiny a veřejná listina opatřená tímto formulářem, je přijímána bez vyššího ověření. U listin opatřených vícejazyčným formulářem není ve většině případů nutný úřední překlad do českého jazyka.
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Dotazník k uzavření manželství - k dispozici na matričním úřadu.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek ve výši 1. 000,- Kč se platí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Jeseník. Hradí se v den podání žádosti o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, příp. mimo dobu stanovenou radou města.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Po předložení potřebných dokladů se vše vyřídí na počkání.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci nejsou dotčeni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého požádají o vydání nového občanského průkazu (v případě, že došlo ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu), a to do 15 dnů. V případě potřeby je třeba také požádat o nový řidičský průkaz, a to do 5 dnů od uzavřením manželství.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:- Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
- Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
- Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže se sňatek uskutečnit.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

http://www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Pavlína Pastrňáková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:09.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:09.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.