Povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě

Název
Povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu. Výběr místa je na snoubencích, nicméně matriční úřad posoudí, zda se jedná o místo vhodné k uzavření manželství, kdy obecně by se mělo jednat o místo, které je důstojné pro konání svatebního obřadu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Snoubenci, nebo jeden z nich se zmocněním druhého, podají osobně na matričním úřadě žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě a předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství a další doklady potřebné k uzavření manželství.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Písemná žádost snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě se posuzuje individuálně, dle výběru data a místa sňatku.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva na matričním úřadě.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním

Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:S vyplněným dotazníkem k uzavření manželství a žádostí je nutné doložit:
•Platný průkaz
•rodný list
•rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela (manželky)

Cizinci předloží:
•cestovní doklad
•rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
•vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními
•popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem
•potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (vydává Policie ČR).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek ve výši 1. 000,- Kč se platí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Jeseník. Hradí se v den podání žádosti o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, příp. mimo dobu stanovenou radou města.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Obecně 30 dnů, individuálně po dohodě s účastníky řízení.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupou nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:-Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
-Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:-Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

http://www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Pavlína Pastrňáková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:09.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:09.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.