Zvláštní užívání – výjimečné užití silnice pásovými vozidly Armády ČR

Název
Zvláštní užívání – výjimečné užití silnice pásovými vozidly Armády ČR
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití silnice pásovými vozidly Armády ČR
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití silnice pásovými vozidly Armády ČR
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky na Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník
Písemně na adresu: Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Písemná žádost adresovaná odboru dopravy a silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost doloženou stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR Jeseník a vlastníkem pozemní komunikace. Platný doklad totožnosti, při zastupování písemnou plnou moc, resp. pověření, u právnické osoby je-li žadatelem i výpis z obchodního rejstříku (ověřený).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a sil. hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org.
URL formuláře:/cz/formulare/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi-r10_3599/39-zvlastni-uzivani-pozemni-komunikace.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek činí při zvláštním užívání trvajícím do 10 dnů včetně 100,- Kč, do 6 měsíců včetně 500,- Kč a při delší době 1 000,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově na pokladně MěÚ Jesenéík nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůta pro vydání rozhodnutí je určena ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Dopravní inspektorát Policie ČR Jeseník, vlastník komunikace.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti při projednávání žádosti s účastníky uvedenými v bodě 14.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů , vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a sil. hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:pokuta až do výše 10 000,- Kč u fyzické osoby-přestupek dle § 23 zák.200/1990 Sb., o přestupcích
pokuta až do výše 500 000,- Kč u právnické osoby-správní delikt § 42 zák.č.13/1997 Sb., o PK, v platném znění
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Liberda Josef, tel.:584 498 420, Bc. Jiří Toman tel. 584 498 402
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman, referent ODSH
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Účastníkem řízení je vlastník komunikace