Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu

Název
Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Činností se rozumí stavební činnost, která vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Dále se jí rozumí provádění terénních úprav, jimiž by se úroveň terénu změnila oproti vozovce.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.

Fyzicky na Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník

Písemně na adresu: Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Písemná žádost adresovaná odboru dopravy a sil. hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: odbor dopravy a sil. hospodářství, oddělení dopravy a komunikací
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost, platný doklad totožnosti, při zastupování žadatele písemnou plnou moc či pověření, u právnické osoby, je-li žadatelem, i výpis z obch. rejstříku (ověřený).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za povolení se nestanoví správní poplatek
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůta pro vydání rozhodnutí je určena ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Vlastník komunikace, Dopravní inspektorát - Policie ČR-OŘ Jeseník.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti při projednávání žádosti s účastníky uvedenými v bodě 14, zpravidla se koná místní šetření.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů , vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:pokuta až do výše 300 000,- Kč u fyzické osoby - přestupek dle § 42a zák. č. 13/1997 Sb., o PK v platném znění pokuta až do výše 300 000,- Kč u právnické osoby a podnikající – přestupek § 42b zák. č. 13/1997 Sb., o PK v platném znění
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Liberda Josef, tel.: 584 498 420, Bc. Jiří Toman, tel.: 584 498 402
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Vydáním povolení není dotčena povinnost získat další povolení např. od stavebního úřadu.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018