Povolení uzavírky komunikace.

Název
Povolení uzavírky komunikace.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Uzavírka pozemní komunikace
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu.
Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu) nebo úplná.
Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Na úřadě předložte:
- žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby),
- živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přiloží podnikající fyzické osoby).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org.
URL formuláře:/cz/formulare/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi-r10_3599/38-uzavirka-pozemni-komunikace-castecna-x-uplna.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Silniční správní úřad žádost projedná: - s vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, která má být uzavřena, - s vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka, - s obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, - a pokud je po dotyčné pozemní komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem této dráhy. K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také jejich vyjádření; a pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky.
Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a bydliště žadatele).
Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí lze podat odvolání.
Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení změnit nebo zrušit.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Josef Liberda, tel. 584 498 420, Bc. Jiří Toman, tel. č. 584 498 402
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Před vydáním rozhodnutí o uzavírce musí být stanoveno dopravní značení. Tento úkon provádí taktéž odbor dopravy a silničního hospodářství. Záležitost je projednávána zpravidla při řízení o uzavírce.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman, referent ODSH
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018
Datum konce platnosti návodu:Konec platnosti návodu není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:V případě složité uzavírky se koná jednání všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy za účelem nalezení co nejvýhodnějšího řešení.