Stanovení dopravního značení.

Název
Stanovení dopravního značení.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Stanovení dopravního značení.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Stanovení dopravního značení.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.

Fyzicky na Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník.

Písemně na adresu: Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Písemná žádost adresovaná odboru dopravy a silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno stanovení (souhlas), které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost, platný doklad totožnosti žadatele, plnou moc v případě zastupování, je-li žadatelem právnická osoba ověřený výpis z obchodního rejstříku.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za stanovení dopravního značení se nevyměřuje správní poplatek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůta pro vydání rozhodnutí je určena ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Dopravní inspektorát - Policie ČR OŘ Jeseník, vlastník komunikace.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti při projednávání žádosti s účastníky uvedenými v bodě 14, zpravidla se koná místní šetření
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
Jaké jsou související předpisy:· zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
· zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V záležitosti se nevydává rozhodnutí, opravný prostředek neexistuje.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 500 000,- Kč u fyzické osoby – přestupek dle § 42a zák. č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Pokuta až do výše 500 000,- u právnické a podnikající fyzické osoby – přestupek dle § 42b, zák. č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Kdo stanoví dopravní značení na silnicích I. třídy, II. a III. tř. na MK a ÚK ? Odpověď: Dopravní značení na silnicích I. tř. stanoví Krajský úřad v územním obvodě kraje po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu POLICIE ČR. Dopravní značení na silnici II. III. třídy a na místní komunikaci stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu POLICIE ČR. Dopravní značení na veřejně přístupné účelové komunikaci stanoví vlastník se souhlasem příslušného úřadu obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu POLICIE ČR.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Josef Liberda, tel. 584 498 420, Ing. Katarína Macenauerová, tel. č. 584 498 495, Bc. Jiří Toman, tel. 584 498 402
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Vydáním stanoviska není dotčena povinnost získat další povolení např. pro zvláštní užívání komunikace nebo uzavírku komunikace.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018