Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

Název
Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Zvláštní užívání komunikace – reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.
Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku.
Zvláštním užíváním pozemní komunikace je také pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky).
Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.
Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními a nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Na úřadě předložte:
- žádost o povolení zvláštního užívání (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby),
- živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby).
K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky.
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org
URL formuláře:jesenik.org/cz/formulare/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi-r10_3599/39-zvlastni-uzivani-pozemni-komunikace.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:
v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč,
na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč,
v ostatních případech 1 000 Kč.
Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie.

Správní poplatek se platí poštovní poukázkou, převodem na bankovní účet nebo hotově.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou (e-mailem)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí lze podat odvolání.
Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou (kromě zřízení a provozování reklamních zařízení) je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
Zřízení či provozování reklamního zařízení na silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek takového povolení právnickou nebo fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.
Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení.
Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení zvláštního užívání, může být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.
Pokud se silniční správní úřad dozví o věci umístěné, zřízené nebo provozované na silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku (kromě reklamního zařízení) bez povolení zvláštního užívání nebo v rozporu s ním, vyzve vlastníka dotyčné věci k jejímu odstranění, a v případě jejího neodstranění neprodleně po doručení výzvy vlastníkovi zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady jejího vlastníka.
Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka takové věci, zveřejní výzvu k jejímu odstranění způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace; bude-li dodatečně zjištěn vlastník odstraněné věci, může proti němu vlastník (správce) pozemní komunikace uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací věci.
Pokud se silniční správní úřad dozví o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného na silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení zvláštního užívání, vyzve vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění, a v případě neodstranění reklamního zařízení do 5 pracovních dnů od doručení výzvy vlastníkovi zajistí silniční správní úřad zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady jeho vlastníka.
Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka reklamního zařízení zřízeného nebo provozovaného bez povolení zvláštního užívání, zveřejní výzvu k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace, na které je reklamní zařízení umístěno.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Josef Liberda, tel. 584 498 420, Bc. Jiří Toman, tel. č. 584 498 402
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:V případě nutnosti omezení silničního provozu je třeba požádat o částečnou nebo úplnou uzavírku komunikace. Rozhodnutí o částečné nebo úplné uzavírce komunikace vydává taktéž odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku, odbor dopravy a silničního hospodářství
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Účastníkem řízení je vlastník komunikace, který případné vydání souhlasu podmiňuje uzavřením nájemní smlouvy za užívání pozemku.