Vydání paměťové karty řidiče pro vozidlo s digitálním tachografem

Název
Vydání paměťové karty řidiče pro vozidlo s digitálním tachografem
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vydání paměťové karty řidiče pro vozidlo s digitálním tachografem
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání paměťové karty řidiče pro řízení vozidla,vybaveného digitálním tachografem.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):1. Fyzická osoba (občan ČR) s trvalým pobytem na území ČR, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, nebo D+E. V odůvodněném případu lze přijmout žádost od držitele řidičského oprávnění skupiny B.

2. Fyzická osoba (cizinec)

- občan EU – osoba, která držitelem platného řidičského průkazu vydaného Českou republikou nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, nebo D+E, popřípadě pro skupinu uznávanou jako rovnocennou. Tato osoba musí doložit, že má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních či profesních vazeb osoby k území ČR.

- občan třetí země – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného v ČR nebo jiném členském státu EU pro skupiny B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, nebo D+E, a platný doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti, doplněné doklady, osvědčujícími totožnost žadatele a splnění podmínek pro vydání paměťové karty řidiče.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti o vydání paměťové karty řidiče, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:· žadatel je povinen k žádosti přiložit standardní dokladovou fotografii rozměru 35x45

· platný řidičský průkaz (ŘP)

· platný občanský průkaz (OP) (nebo jiný průkaz totožnosti ve smyslu § 36 odst. 4 správního řádu – např. cestovní pas)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formulářů žádostí lze získat na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník nebo též na elektronické adrese http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Digitalni-tachograf/
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání paměťové karty se hradí správní poplatek ve výši 700,- Kč. Správní poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti s níže uvedenou odchylkou.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. § 110a, , vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání paměťové karty
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: U kterého úřadu žádá žadatel o vydání paměťové karty řidiče?Odpověď: Příslušným úřadem pro vydání paměťové karty řidiče je obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele o řidičské oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění, držitele řidičského oprávnění nebo držitele řidičského průkazu, nebo jde-li o osobu, která nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců (dále jen "přechodný pobyt"), u kterého žadatel o řidičské oprávnění, žadatel o vrácení řidičského oprávnění, držitel řidičského oprávnění nebo držitel řidičského průkazu složil zkoušku z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu

Otázka: Jakým způsobem lze požádat o obnovení karty z důvodu ukončení její platnosti?Odpověď: Postup je totožný, o vydání nové karty je její držitel povinen požádat nejpozději 15 pracovních dnů před ukončením platnosti karty původní; novou paměťovou kartu žadatel přebírá oproti vrácení karty původníOtázka: Jakým způsobem žadatel žádá o vydání karty řidiče bez změny v evidovaných údajích a se stejnou dobou platnosti karty jako na původní kartě řidiče (ztráta, odcizení, zničení a nefunkčnost karty) ?Odpověď: postup je totožný, lhůta pro vydání paměťové karty je v těchto případech zkrácena na 5 pracovních dnůOtázka: Jakým způsobem žadatel žádá o vydání karty řidiče při změně v evidovaných údajích (ztráta ŘP, výměna ŘP….) ?Odpověď: postup je totožný, novou paměťovou kartu žadatel přebírá oproti vrácení karty původní ,lhůta pro vydání paměťové karty je v těchto případech 15 pracovních dnůOtázka: Lze požádat o vydání paměťové karty řidiče v zastoupení?Odpověď: Ano, je to možné na základě plné moci. V takovém případě však zmocněnec předkládá spolu s dalšími doklady a plnou mocí řidičský průkaz budoucího držitele paměťové karty a žádost o vydání paměťové karty řidiče, podepsanou jejím budoucím držitelem. Tento podpis na žádosti musí být úředně ověřen !!! Převzetí paměťové karty po jejím vyrobení však je možné pouze osobně jejím držitelem !!!Otázka: Jak je omezena platnost karty řidiče ?Odpověď: Karta řidiče platí 5 let ode dne jejího vydání.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Bc. Roman Chlapek, tel. 584 498 463, p. Miluše Horká, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Roman Chlapek
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:1.7. 2007