Malinek Josef, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkceochrana přírody, ochrana zvířat proti týrání
Popis

provádí výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny na území okresu s výjimkou území CHKO Jeseníky, to je zejména.:vymezuje a hodnotí územní systém ekologické stability na místní úrovni, vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, vydává stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů, je oprávněna zakázat nebo omezit rušivou činnost ve vztahu k živočichům a rostlinám,ukládá zajištění či použití prostředků šetrných k živočichům a rostlinám při zemědělských, lesnických a stavebních pracích, při vodohospodářských úpravách, dopravě a energetice, povoluje rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin či živočichů do krajiny a jejich záměrné křížení, ukládá opatření k provedení zásahů při výskytu nákazy dřevin, může vyžadovat údaje o paleolontologickém nálezu a pověřovat osoby k provedení záchranného průzkumu, vydává souhlas ke stavbám a jiným činnostem ve vztahu ke krajinnému rázu, vyhlašuje přechodně chráněné plochy a může poskytnout finanční náhradu za jejich vyhlášení, vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodu, může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, uděluje výjimky ze zákazů u památných stromů v případech veřejného zájmu, zajišťuje ochranu pozemků k realizaci místního územního systému ekologické stability,jako dotčený orgán státní správy vydává stanoviska k řízením jiných orgánů, je oprávněna omezit nebo zakázat činnost, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, stanovuje povinnosti investorům a může uložit provedení biologického hodnocení,může vyzvat vlastníky pozemků k provádění opatření ke zlepšení přírodních poměrů nebo s nimi uzavírat dohody k provádění péče, může poskytnout finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům pozemků, kteří se zdrží určité činnosti nebo provedou práce na zlepšení přírodního prostředí, vykonává státní dozor ochrany přírody a krajiny. rozhoduje o podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnost provést přiměřená nápravná opatření, odebírá nedovoleně držené jedince vyjma druhů chráněných podle zvláštních právních předpisů, zajišťuje činnosti v rozsahu kompetencí zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, provádí terénní a kontrolní činnost, působí jako koordinátor ekologické výchovy

Kontaktní informace
Emailjosef.malinek@mujes.cz
Telefon584 498 424
Kancelář
kancelář 447, 4. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.