Usnesení 148. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 20. 09. 2018

4197.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě
č. MJ-SML/0442/2018, týkající se prodloužení termínu úhrady kupní ceny do 16.12.2018, dle důvodové zprávy.