Usnesení 150. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 01.10. 2018

4199.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 229/2018 - 235/2018, dle upravené důvodové zprávy.

4200.

Rada města stanoví odměnu řediteli příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník J. J., dle důvodové zprávy.

4201.

Rada města dává předchozí souhlas k přijetí daru příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, dle důvodové zprávy.

4202.

Rada města schvaluje použití prostředků investičního fondu Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy.

4203.

Rada města souhlasí s postupem předfinancování dotace z výzvy OP VVV Šablony II příspěvkové organizaci SVČ DUHA Jeseník, dle důvodové zprávy.

4204.

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Škola pro všechny II“ v rámci výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dle důvodové zprávy.

4205.

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Revitalizace školních zahrad“ v rámci výzvy č. 109, oblast podpory 4.4. z Operačního programu životního prostředí, dle důvodové zprávy.

4206.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Šachový klub Jeseník, z.s. na Otevřený krajský přebor mládeže v šachu 2018/2019, dle důvodové zprávy.

4207.

Rada města bere na vědomí zápisy z rozborů hospodaření za 1. pololetí 2018 příspěvkových organizací: Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace; Mateřská škola Karla Čapka Jeseník; Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace; Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace; Základní škola Jeseník, příspěvková organizace; Středisko volného času DUHA Jeseník; Základní umělecká škola Jeseník; Městská kulturní zařízení Jeseník, dle důvodové zprávy.

4208.

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na předmět koupě „Nábytek a příslušenství“ s prodávajícím AMBRA - Group, s.r.o., IČO: 25379887, se sídlem na adrese Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, dle důvodové zprávy.

4209.

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na předmět koupě „Dodávka HW a SW“ s prodávajícím ORIS PLUS spol. s.r.o., IČO: 65409418, se sídlem na adrese K Rozkoši 140, Šeberov, dle důvodové zprávy.

4210.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.MJ-SML/0423/2018 ze dne 18.05.2018 na zhotovení stavby "Oprava střešního pláště a fasád MŠ Kopretina Tyršova ul. Jeseník" se zhotovitelem René Švancara, IČO: 64999653, se sídlem Školní 51/14, 79001 Jeseník, dle důvodové zprávy.

4211.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo MJ-SML/0037/2017 ze dne 30.01.2017 k realizaci stavby „JESENÍK - REJVÍZSKÝ MOST“, se zhotovitelem Společnost Jeseník - Rejvízský most, zastupující vedoucím společníkem IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523 a druhým společníkem ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,IČO: 02604795, dle důvodové zprávy.

4212.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0068/2018 ze dne 30.01.2018 na zhotovení stavby „Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník“ se zhotovitelem René Švancara, IČO: 64999653, se sídlem na adrese Školní 51/14, 790 01 Jeseník, dle důvodové zprávy.

4213.

Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 33/43/18 za účelem provádění kopaných sond na pozemku parc. č. 2484/7 v k. ú. Jeseník, a to mezi Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 70960399 (jako zástupcem vlastníka pozemku) a městem Jeseník (jako stavebníkem), dle důvodové zprávy.

4214.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 99 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., rozsah údržby a správy majetku v roce 2018, dle důvodové zprávy.

4215.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města uzavřít s účinností od 1. ledna  2019 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SMMJ/H01/2009 ze dne 14.09.2009  uzavřené s Fotbalovým klubem Jeseník, IČ 26570831, se sídlem: Jeseník, Dukelská  498/19, dle důvodové zprávy.

4216.

Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání pozemní komunikace mimo dobu možného umístění (01.04. - 31.10.) dle „Pravidel pro vydávání souhlasů ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve vlastnictví města Jeseník při umísťování předsunutých prodejních míst, předzahrádek a lešení na místních komunikacích“ tzn. uděluje výjimku pro zimní období (01.11. - 31.03.) za účelem vystavování zboží před prodejnou v rozsahu záboru 0.9x2 m na chodníku ul. Lipovská u č.p. 171 pro žadatelku paní S. D., a to na zimní období 2018/2019 a 2019/2020, dle důvodové zprávy.

4217.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 559 m2 z pozemkové parcely č. 841/1 v k.ú. Jeseník, část o výměře cca 479 m2, jako zahradu a část o výměře cca 80 m2, jako pozemek pod drobnou stavbou, manželům V. a A. S., Ostrava, paní Z. B. a paní L. Š., obě Jeseník, dle důvodové zprávy.

4218.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 174, týkající se změny účelu pronájmu, celkové výměry pronajaté části pozemku a sazby pronájmu, mezi městem Jeseník a manželi L. a M. S., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4219.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1103, uzavřené mezi městem Jeseník a paní Z. M., Jeseník, ke dni 30.09.2018, dle důvodové zprávy.

4220.

Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 1734/4 o výměře 1732 m2 v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady, paní L. L., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4221.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0694/2018, pro umístění a provozování stavby, včetně práva vstupu na pozemek, související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním podzemního vedení NN na pozemku města p. č. 1031/23 v k. ú. Jeseník, v rámci stavby "Jeseník-Tkalcovská, p. č. 1067/1, Roubal, NNk, IV-12-8014007", ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy.

4222.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0705/2018, pro umístění a provozování stavby, včetně práva vstupu na pozemek, související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním podzemního vedení NNk na části pozemku města p.č. 490/2 v k. ú. Seč u Jeseníka, v rámci realizace akce "Dětřichov - p. č. 208, Suchá, přípojka NNk", ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy.

4223.

Rada města bere na vědomí zápis č. 15/2018 z jednání bytové komise ze dne 17. 09. 2018, dle důvodové zprávy.

4224.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+kk (velikost cca 36 m2, 2. NP) v nemovitosti č. p. 689/7 na ulici Seifertova v Jeseníku s panem I. B., s jistinou, na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, termín k uzavření nájemní smlouvy do 31. 10. 2018, v případě neuzavření nájemní smlouvy v termínu je náhradníkem na byt pan J. M., dle důvodové zprávy.

4225.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 (velikost cca 38 m2, 1. NP) v nemovitosti č. p. 54/8 na ulici Školní v Jeseníku s paní N. D., Jeseník, s jistinou, na dobu určitou do 31. 12. 2019, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, termín k uzavření nájemní smlouvy do 31. 10. 2018, v případě neuzavření nájemní smlouvy v termínu je náhradnicí na byt paní B. K., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4226.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1 (velikost cca 93 m2, 1. NP) v nemovitosti č. p. 1266/5 na ulici U Kasáren v Jeseníku s manželi M. a V. P., Jeseník, s jistinou, na dobu určitou do 31. 12. 2019, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, termín k uzavření nájemní smlouvy do 31. 10. 2018, v případě neuzavření nájemní smlouvy v termínu je náhradnicí na byt paní L. J. M., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4227.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 4+1 (velikost cca 102 m2, 4. NP) v nemovitosti č. p. 1267/7 na ulici U Kasáren v Jeseníku s paní S. K., Česká Ves, s jistinou, na dobu určitou do 31. 12. 2019, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, termín k uzavření nájemní smlouvy do 31. 10. 2018, v případě neuzavření nájemní smlouvy v termínu jsou náhradníky na byt manželé R. a M. P., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4228.

Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu v návaznosti na končící smlouvu, na základě výjimky z Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku, s níže uvedenými nájemníky, dle důvodové zprávy:

M. I., doba určitá do 31. 12. 2018,

R. S., doba určitá do 31. 12. 2018,

N. V., doba určitá do 30. 04. 2019.

4229.

Rada města schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu v návaznosti na končící smlouvy s níže uvedenými nájemníky, dle důvodové zprávy:

O. M., doba určitá do 31. 12. 2018,

M. Z., doba určitá do 31. 12. 2018,

V. A., doba určitá do 31. 10.2019,

manželé J. a N. M., doba neurčitá,

S. A. a J. L., doba neurčitá,

D. M. A., doba určitá do 31. 12. 2019,

M. M., doba určitá do 30. 11. 2019,

K. E. a K. E., doba určitá do 30. 04. 2019,

Š. L., doba určitá do 31. 12. 2019,

R. A., doba určitá do 31. 12. 2019,

B. T., doba určití do 31. 12. 2019.

4230.

Rada města schvaluje neprodloužení smlouvy o nájmu bytu v návaznosti na končící smlouvy s paní K. H., dle důvodové zprávy.

4231.

Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu v návaznosti na končící smlouvu, na základě výjimky z Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku, s panem M. D., na dobu určitou do 31. 12. 2018, dle upravené důvodové zprávy.

4232.

Rada města schvaluje zařazení žadatelů do evidence žádostí o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu, dle důvodové zprávy:

-    K. J., Jeseník,

-    M. J., Jeseník,

-    M. I., Jeseník,

-    F. A., Jeseník,

-    K. B., Jeseník,

-    S. L., Jilemnice,

-    W. K., Jeseník,

-    R. J., Jeseník,

-    B. H., Handlová,

-    B. V., Jeseník,

-    B. P., Horní Fořt,

-    B. I., Jeseník,

-    O. L., Jeseník,

-    K. Z., Jeseník,

-    H. J., Zlaté Hory,

-    B. V., Jeseník.

4233.

Rada města schvaluje nezařazení žadatele z evidence žádostí o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu, dle důvodové zprávy:

-    P. D., Ostrava,

-    S. Z., V. Kunětice.

4234.

Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu v návaznosti na končící smlouvu s manželi M. a V. O., Jeseník, na dobu určitou do 30. 10. 2018, dle důvodové zprávy.

4235.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 4+1 (velikost cca 110 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 1265/3 na ulici U Kasáren v Jeseníku s manželi F. a A. B., s jistinou, na dobu určitou do 31. 12. 2019, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, termín k uzavření nájemní smlouvy do 31. 10. 2018, dle důvodové zprávy.

4236.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti smlouvy o právu provést stavbu č. MJ-SML/0789/2018, pro umístění a provozování stavby, včetně práva vstupu na pozemek související s vybudováním bezbariérového přístupu do budovy v rámci stavby "Relokace pobočky ČS, a.s. vč. přístavby schodiště, Jeseník, ul. Revoluční 1053/6“, na pozemku města p. č. 2441/9 v k. ú. Jeseník, ve prospěch paní J. Š., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4237.

Rada města bere na vědomí informaci o doporučení dopravní komise k plánovanému prodeji části pozemku města, parc. č. 2441/9 ostatní/jiná plocha v k.ú. Jeseník o výměře cca 29 m2 pro výstavbu bezbariérového přístupu a úpravu plochy, v rámci stavby „Relokace pobočky ČS, a.s. vč. přístavby schodiště, Jeseník, ul. Revoluční 1053/6“, dle důvodové zprávy.

4238.

Rada města souhlasí s organizací dopravy na Masarykově náměstí v režimu obousměrného provozu v dolní části náměstí ve zkušebním provozu do 31.01.2019, dle důvodové zprávy

4239.

Rada města bere na vědomí zápis z rozborů hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník 30.6.2018, dle důvodové zprávy.

4240.

Rada města bere na vědomí žádost o podporu Hospice na Svatém Kopečku, dle důvodové zprávy

4241.

Rada města schvaluje rozpis řádných oddacích termínů na rok 2019, dle důvodové zprávy.

4242.

Rada města bere na vědomí zápis z 25. zasedání Komise pro rozvoj města ze dne 5.9.2018, dle důvodové zprávy.

4243.

Rada města schvaluje aktualizaci ceníku v Česko-polském informačním centru, dle důvodové zprávy.

4244.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 3000,-Kč společnosti Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. na pořízení nového babyboxu v Jeseníku, dle důvodové zprávy.

4245.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000,- Kč společnosti Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. na pořízení nového babyboxu v Jeseníku, dle důvodové zprávy.

4246.

Rada města uděluje výjimku ze zvýhodněného ceníku za pronájem sálu MKZ Jeseník, pro konání „ Kurzu tance a společenského chování pro mládež 2018“  v rozsahu prominutí ceny za pronájem sálu, dle důvodové zprávy.

4247.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor - kancelář č. 307 o výměře 19,48 m2 v III. podlaží  budovy „IPOS“ K.Čapka 1147/10, Jeseník (za cenu 650 Kč/m2/rok) a dvě parkovací místa s číslem 5 a 6 (za cenu 1200,00 Kč bez DPH/parkovací místo/rok) ,  na dobu neurčitou od 01.01.2019  SÚIP - Oblastnímu Inspektorátu práce  pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, IČ 75046962, dle důvodové zprávy.

4248.

Rada města schvaluje prodej movitého majetku P. P. za podmínek dle důvodové zprávy.

4249.

Rada města schvaluje provedení kontroly průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147.