Usnesení 151. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 12.10. 2018

4250.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 236/2018 - 240/2018, dle důvodové zprávy.

4251.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli TJ Jiskra Jeseník, z.s., dle důvodové zprávy.

4252.

Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitelce MŠ Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvkové organizace paní Mgr. Lence Bizoňové platový výměr od 1.10.2018.

4253.

Rada města schvaluje změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace ZUŠ Jeseník  panu Bc. Tomáši Uhlířovi platový výměr od 1.10.2018.

4254.

Rada města vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník.

4255.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce serverovny města Jeseník“ rozhodla zrušit výběrové řízení a schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení dle upravených zadávacích podmínek, dle upravené důvodové zprávy, a to s původně schváleným složením hodnotící komise, dle důvodové zprávy.

4256.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0095/2018 ze dne 07.02.2018 na zhotovení stavby „Centrum společných aktivit“ se zhotovitelem společností VHH THERMONT s.r.o., IČO: 25878778, se sídlem na adrese Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc, dle důvodové zprávy.

4257.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Jeseník, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, vztahující se k pozemku parcelní číslo 2425/16 v obci a katastrálním území Jeseník, v rámci dokončení majetkoprávního vypořádání investiční akce města Jeseník "Zastávka autobusů a obratiště u nádraží ČD, Jeseník", dle důvodové zprávy.

4258.

Rada města schvaluje odpuštění úhrady vratné jistiny na byt č. 5 o velikosti 4+1 (velikost cca 110 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 1265/3 na ulici U Kasáren v Jeseníku manželům F. a A. B., dle důvodové zprávy.

4259.

Rada města schvaluje využití místnosti v 1. NP v nemovitosti č. p. 258 na ul. Tyršova v Jeseníku nájemníky jako společných prostor domu, dle důvodové zprávy.

4260.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 2 o velikosti 4+1 (cca 89 m2) v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc, bez jistiny, dle důvodové zprávy.

4261.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 5 o velikosti 2+1 (cca 69 m2) v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc, bez jistiny, dle důvodové zprávy.

4262.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 6 o velikosti 3+1 (cca 67 m2) v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc, bez jistiny, dle důvodové zprávy.

4263.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 629, uzavřené mezi městem Jeseník a paní J. A., Jeseník, ke dni 30.10.2018, dle důvodové zprávy.

4264.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře cca 180 m2 z pozemkové parcely č. 168/6 v k.ú. Jeseník, část o výměře cca 160 m2 jako zahradu a část o výměře cca 20 m2, jako pozemek pod garáží, panu J. V., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4265.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 547, uzavřené mezi společností AUTO-HOBBY, spol. s r.o. a městem Jeseník, týkající se změny pronajaté výměry a sazby za pronájem, dle důvodové zprávy.

4266.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1104, uzavřené mezi paní D. V., týkající se změny nájemce, pronajaté výměry a sazby za pronájem, dle důvodové zprávy.

4267.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1126, uzavřenou mezi městem Jeseník a panem F., Jeseník, ke dni 30.10.2018, dle důvodové zprávy.

4268.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 21 m2 z pozemkové parcely č. 673/35, za účelem zahrady, paní M. D., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4269.

Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 1860/18 o výměře 496 m2 v k. ú. Jeseník, za účelem zahrady, panu M. M., Jeseník, dle důvodové zprávy.

4270.

Rada města bere na vědomí výsledek zveřejnění záměru města pronajmout pozemkovou parcelu č. 900/4 o výměře 290 m2 v k.ú. Jeseník, jako zahradu, dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy.

4271.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout pozemkovou parcelu č. 900/4 o výměře 290 m2 v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady, obálkovou metodou, za vyvolávací cenu pronájmu 5 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy.

4272.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti společnosti NATURFYT-BIO s.r.o., a schválit prodloužení termínu k dokončení stavby z 10. 12. 2018 do 10. 12. 2019, dle důvodové zprávy.

4273.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 200 m2 z pozemkové parcely č. 946/1, část o výměře 65 m2 jako pozemek pod garáží a pergolou, a dále část o výměře 135 m2 jako zahradu, v k.ú. Bukovice u Jeseníka, dle důvodové zprávy.

4274.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti společnosti Technická a školící s.r.o., a schválit zpětvzetí pozemku do majetku města, dle důvodové zprávy.

4275.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Jeseník, jako obdarovaným, a společností AHOLD Czech Republic, a.s., jako dárcem, a přijmout dar v hodnotě 400 000 Kč, dle důvodové zprávy.

4276.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi subjekty CENDIS, s. p. a Městem Jeseník dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

4277.

Rada města dává předchozí souhlas k přijetí účelově vázaného daru příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník, dle důvodové zprávy.

4278.

Rada města uděluje výjimku ze zvýhodněného ceníku za pronájem sálu a zasedacích místností Spolku přátel umění, pro uskutečnění akce „Oslava 70. let ZUŠ Jeseník“ v rozsahu prominutí ceny za pronájem sálu a zasedacích místností, dle důvodové zprávy.

4279.

Rada města neuděluje výjimku z ceníku za pronájem sálu MKZ Jeseník, pro uskutečnění akce „koncert skupiny CHINASKI“ v rozsahu prominutí ceny za pronájem sálu, dle důvodové zprávy.

4280.

Rada města revokuje usnesení č. 4248, kterým schválila prodej movitého majetku Mgr. Petru Procházkovi za podmínek dle důvodové zprávy.

4281.

Rada města schvaluje prodej movitého majetku Hotelové škole Vincenze Priessnitze a Obchodní akademii Jeseník za podmínek dle důvodové zprávy.

4282.

Rada města bere na vědomí rezignaci pana M. F. na funkci člena zastupitelstva města ke dni 8.10.2018, dle důvodové zprávy.