Usnesení 1. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 05.11. 2018

1.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 253/2018 - 262/2018, dle důvodové zprávy.

2.

Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za první až třetí čtvrtletí r. 2018, dle důvodové zprávy.

3.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30. 9. 2018 na základě přiložených výkazů, dle důvodové zprávy.

4.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Hospic na Svatém Kopečku, dle důvodové zprávy.

5.

Rada města bere na vědomí zprávu o členských příspěvcích města, dle důvodové zprávy.

6.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla dle důvodové zprávy, takto:

Odvolává pana Ing. Romana Kalouse ke dni 5.11.2018 z funkce člena představenstva společnosti.

7.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor- kancelář č.248A o výměře 15,78 m2 v II. podlaží budovy "IPOS" K. Čapka 1147/10, Jeseník (za cenu 55/Kč/m2/měsíc) a k tomu přilehlé chodbičky (1/2 z celkové plochy 5,52 m2) o výměře 2,76 m2 (za cenu 33,00 Kč/m2/měsíc), na dobu určitou od 01.01.2019 L. V., LL.M, IČ:76408001, dle důvodové zprávy.

8.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor - prostor pro zařízení sloužící k bezdrátovému přenosu dat (umístění stožáru a držáku s komunikačními anténami, propojovacího venkovního a vnitřního vedení a umístění datového rozvaděče, přičemž všechna tato zařízení budou umístěna "na" nebo "v" budově "IPOS" - Jeseník, K. Čapka 1147/10) za cenu 54.000,00 Kč/rok bez DPH, na dobu neurčitou od 01.01.2019 společnosti Internet Expert s.r.o., IČ: 28562704, dle důvodové zprávy.

9.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor - prostor pro zařízení sloužící k bezdrátovému přenosu dat  (umístění stožáru a držáku s komunikačními anténami, propojovacího venkovního a vnitřního vedení a umístění datového rozvaděče, přičemž všechna tato zařízení budou umístěna "na" nebo "v" budově "IPOS" - Jeseník, K. Čapka 1147/10) za cenu 54.000,00 Kč /rok bez DPH, na dobu neurčitou od 01.01.2019 společnosti Web4Soft Internet s.r.o., IČ:28595734, dle důvodové zprávy.

10.

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu zastupitelům Ing. Václavu Urbanovi a Mgr. Martině Seidlerové do města Neuburg an der Donau v Německu ve dnech           9.-11.11.2018, dle důvodové zprávy.

11.

Rada města částečně revokuje usnesení č. 3959 z 135. zasedání rady města ze dne 8.6.2018, kterým se schválily termíny jednání rady města na 2. pololetí r. 2018, v tomto rozsahu: 23.11, 7.12., 21.12., 31.12.

12.

Rada města schvaluje tyto termíny rady města v listopadu a prosinci 2018: 19.11., 3.12., 17.12., 31.12., dle důvodové zprávy.

13.

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 400.000,- Kč za účelem revitalizace okolí prodejny Albert v Jeseníku od společnosti Ahold Czech Republic, a.s. se sídlem Radlická 520/117, Praha 5, IČ 44012373, dle zápisu.

14.

Rada města zpětně schvaluje uzavření darovací smlouvy ze dne 12.10.2018 na přijetí finančního daru ve výši 400.000,- Kč od společnosti Ahold Czech Republic, a.s. se sídlem Radlická 520/117, Praha 5, IČ 44012373, dle zápisu.