Usnesení 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11. 2018

15.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018 - 273/2018, dle důvodové zprávy.

16.

Rada města bere na vědomí zápis o průběhu konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, dle důvodové zprávy.

17.

Rada města vyhlašuje nové konkurzní řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, dle důvodové zprávy.

18.

Rada města dává předchozí souhlas k přijetí daru příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, dle důvodové zprávy.

19.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník (2019), dle důvodové zprávy.

20.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit dotační programy pro rok 2019:

-    Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací,

-    Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb,

-    Dotační program na podporu jednorázových projektů (akcí) do 20.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

21.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce serverovny města Jeseník“ rozhodla o výběru dodavatele  ATICO s r.o., IČO: 497 12 624, se sídlem na adrese Na Konečné 51/8, 142 00 Praha 4, dle důvodové zprávy.

22.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce serverovny města Jeseník“ rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s vybraným dodavatelem ATICO s r.o., IČO: 497 12 624, se sídlem na adrese Na Konečné 51/8, 142 00 Praha 4, dle důvodové zprávy.

23.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0423/2018 ze dne 18.05.2018 na zhotovení stavby „Oprava střešního pláště a fasád MŠ Kopretina Tyršova ul. Jeseník“ se zhotovitelem René Švancara, IČO: 64999653, se sídlem na adrese Školní 51/14, 790 01 Jeseník, dle důvodové zprávy.

24.

Rada města v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník“, rozhoduje o výběru dodavatele Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČO: 46580328, se sídlem na adrese Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, dle důvodové zprávy.

25.

Rada města schvaluje uzavření Partnerské smlouvy mezi městem Jeseník a Centrem sociálních služeb Jeseník v rámci realizace projektu "Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku", dle důvodové zprávy.

26.

Rada města schvaluje uzavření Partnerské smlouvy mezi městem Jeseník a zapsaným spolkem "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" v rámci realizace projektu "Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku", dle důvodové zprávy.

27.

Rada města schvaluje uzavírání krátkodobých smluv o nájmu prodejního stánku, umístěného na Masarykově nám. v Jeseníku, s Jakubem Točoněm, Hradec Nová Ves 98, IČO 2939134, za účelem prodeje horkých nápojů za cenu nájmu ve výši 1 Kč/den (cena uvedena bez navýšení o DPH), dle důvodové zprávy.

28.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí, při prodeji vánočního punče aj. nápojů, panem Jakubem Točoněm, Hradec Nová Ves 98, IČO 2939134, ve dnech 02. 12. 2018 - 01. 01. 2019, od 09:00 do 21:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015, dle důvodové zprávy.

29.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zámeckého náměstí, při pořádání Vánočního jarmarku Vlastivědného muzea Jesenicka, Zámecké náměstí 120/1, Jeseník, IČO 64095410, dne 07. 12. 2018 od 15:00 do 21:00 hodin a dne 08. 12. 2018 od 11:00 do 17:00 hodin dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015, dle důvodové zprávy.

30.

Rada města schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu v návaznosti na končící smlouvy s níže uvedenými nájemníky, dle důvodové zprávy:

J. A., Jeseník, doba určitá do 30. 06. 2019,

B. I., Jeseník, doba určitá do 31. 03. 2019,

Š. K. a M. D., doba určitá do 31. 01. 2020.

31.

Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 802 na ul. Purkyňova v Jeseníku, v návaznosti na končící smlouvu, s manželi M. a V. O., na dobu určitou do 30. 11. 2018, dle důvodové zprávy.

32.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o celkové výměře 100 m2 z pozemkové parcely č. 946/1, část o výměře 20 m2 jako pozemek pod garáží a část o výměře 80 m2 jako zahradu, v k.ú. Bukovice u Jeseníka, paní D. D. a panu Z. G., oba Jeseník, dle důvodové zprávy.

33.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o celkové výměře 100 m2 z pozemkové parcely č. 946/1, část o výměře 45 m2 jako pozemek pod pergolou a část o výměře 55 m2 jako zahradu, v k.ú. Bukovice u Jeseníka, panu M. M., Jeseník, dle důvodové zprávy.

34.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města jednat o směně pozemků okolo budov bývalého areálu lesní školky na ul. Kalvodova za pozemky pod připravovanou infrastrukturou na Lipovském kopci a pozemky s veřejnou zelení, dle důvodové zprávy.

35.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 672, uzavřené mezi městem Jeseník a panem M. O., Česká Ves, ke dni 30.11.2018, dle důvodové zprávy.

36.

Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 900/4 o výměře 290 m2 v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady a za nejvyšší nabídnutou cenu pronájmu 25 Kč/m2/rok v rámci obálkové metody, paní M. J., Jeseník, dle důvodové zprávy.

37.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 300 m2 z pozemkové parcely č. 668/3 v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady, dle důvodové zprávy.

38.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0840/2018, pro stavbu „REKO MS Jeseník, Husova“, umístění a provozování vedení plynovodní sítě STL na pozemcích p.č. 924/8, p.č. 924/11, p.č. 924/12, p.č. 924/14, p.č. 925/1, p.č. 925/2, p.č. 925/11, p.č. 930, p.č. 944, p.č. 945/1, p.č. 947/2, p.č. 1020/3, p.č. 1022/1, p.č. 1023/14 a p.č. 2467/9, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.

39.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SMMJ/H01/2009 ze dne 14.09.2009  uzavřené s Fotbalovým klubem Jeseník, IČ 26570831, se sídlem: Jeseník, Dukelská  498/19, dle důvodové zprávy.

40.

Rada města bere na vědomí žádost OR AŠSK Jeseník o snížení platby za užívání sportovní haly dne 30.11.2018 za účelem okresního kola florbalu starších žáků, dle důvodové zprávy.

41.

Rada města doporučuje nájemci sportovní haly snížit platbu za užívání sportovní haly dne 30.11.2018 za účelem okresního kola florbalu starších žáků, dle žádosti OR AŠSK Jeseníka  dle důvodové zprávy.

42.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku o výměře 2 000 m2 z pozemkové parcely č. 1313/116 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako manipulační plochu, mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník, a.s., dle důvodové zprávy.

43.

Rada města schvaluje udělení odměny Ing. Janu Rotterovi, řediteli příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník, dle důvodové zprávy

44.

Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb, dle důvodové zprávy

45.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník schválit uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP, která je uzavírána mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník dle ustanovení § 24 a násl. zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění, dle důvodové zprávy.

46.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout parkovací místo s číslem 10 za budovou IPOS (za cenu 1200,00 Kč bez DPH/parkovací místo/rok), na období od 1.1.2019 do 21.7.2019 (po dobu platnosti nájemní smlouvy č.SMMJ/N05/2009), Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, IČ: 71009248, která je nájemcem kanceláří v budově IPOS, dle důvodové zprávy.

47.

Rada města schvaluje přijetí nepeněžního daru ve formě knihy Konec a začátek od města Neuburg an der Donau, dle důvodové zprávy.

48.

Rada města bere na vědomí zprávu o podmínkách členství ve sdruženích, jichž je město Jeseník členem, dle důvodové zprávy.

49.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR, dle důvodové zprávy.

50.

Rada města schvaluje aktualizaci ceníku v informačním centru, dle důvodové zprávy.

51.

Rada města schvaluje smlouvu o reklamním partnerství se společností ČEZ a.s. na akci Rozsvícení vánočního stromu pořádanou dne 2.12.2018, dle důvodové zprávy.

52.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci projektové žádosti „Za dědictvím V. Priessnitze“ ve výzvě Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, dle důvodové zprávy. Současně prohlašuje, že je zajištěno spolufinancování a financování vlastní části projektu a financování nezpůsobilých výdajů a že projektu nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

53.

Rada města schvaluje jednací řád komisí Rady města Jeseník dle důvodové zprávy.