Usnesení 4. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 03.12. 2018

83.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 274/2018 - 288/2018, dle důvodové zprávy.

84.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 6. změnu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v RO 289/2018 - RO 301/2018, kterou se příjmy zvyšují o 1 005 789,--Kč, výdaje se zvyšují o 476 341,90 Kč a financování se snižuje o 529 447,10 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 462 373 667,23 Kč, dle důvodové zprávy.

85.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2019 v celkovém objemu 248 054 940,-- Kč, přičemž příjmy činí 258 748 940,-- Kč, výdaje běžné činí 244 371 040,-- Kč, výdaje kapitálové činí 3 683 900,-- Kč, financování činí -10 694 000,-- Kč, dle důvodové zprávy.

86.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města na r. 2019:

a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách rozpočtové skladby - jako závazné minimum.

b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých ORJ - jako závazné maximum.

c) Kapitálové výdaje po jednotlivých investičních akcích zvýšené maximálně o investiční rezervu - jako závazné maximum.

d) Financování z cizích zdrojů -  jako závazné maximum.

87.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit radě města v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento rozsah provádění rozpočtových opatření:

  1. Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.
  2. Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.
  3. Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.
  4. Zapojení zůstatků vlastních, darovaných, projektových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí, neinvestičních projektových akcí a smluvně zajištěných neinvestičních akcí v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2018, které přecházejí do r. 2019.

88.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost zřizovaných peněžních fondů města, kterými jsou Sociální fond a Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, včetně jejich rozpočtů na rok 2019, dle důvodové zprávy.

89.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na rok 2019 městské porodné ve výši 5000,- Kč na 1 narozené dítě s trvalým pobytem v Jeseníku, dle důvodové zprávy.

90.

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2019 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Jeseník -  Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace; Mateřská škola Karla Čapka Jeseník; Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace; Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace; Základní škola Jeseník, příspěvková organizace;  Základní umělecká škola Jeseník; Středisko volného času DUHA Jeseník; Městská kulturní zařízení Jeseník; Centrum sociálních služeb Jeseník, dle důvodové zprávy.

91.

Rada města dává předchozí souhlas k přijetí daru příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, dle důvodové zprávy.

92.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Přílohu ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, dle důvodové zprávy.

93.

Rada města schvaluje bezúplatný převod majetku a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku s příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení Jeseník, dle důvodové zprávy.  

94.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0475/2018 ze dne 07.06.2018 na zhotovení stavby „Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, dle důvodové zprávy.

95.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0340/2018 ze dne 25.04.2018 na zhotovení stavby „Obnova dešťové kanalizace Jeseník ul. Na Úbočí, Tyršova“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213 se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, dle důvodové zprávy.

96.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě MJ-SML/0149/2014-1, kterým se stanovuje ukončení nájemní smlouvy ke dni 30.04.2019, dle důvodové zprávy.

97.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 1316/4 o výměře 654 m2, v k. ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 400 Kč/m2, panu J. N., Brno, dle důvodové zprávy.

98.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře cca 130 m2 z pozemkové parcely č. 1456/1 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 660 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

99.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 682/26 o výměře 896 m2 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 621 Kč/m2 včetně DPH, paní R. P., Jeseník, dle důvodové zprávy.

100.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře cca 80 m2 z pozemkové parcely č. 747/2 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 195 Kč/m2, dle důvodové zprávy

101.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neuložit oddělení majetku připravit podmínky pro prodej pozemku p.č. 854/40 v k.ú. Jeseník, dle důvodové zprávy.

102.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0948/2018, pro účely zajištění přístupu a příjezdu přes pozemek ve vlastnictví města Jeseník p.č. 3136/2 v k.ú. Jeseník, ve prospěch současného vlastníka pozemků p.č. 2390/16, p.č. 2419/1, p.č. 2419/12, p.č. 2419/13 a p.č. 2456/2, všechny v k.ú. Jeseník, dle upravené důvodové zprávy.

103.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit opravu tiskové chyby usnesení č. 1109 přijatého na 24. zasedání zastupitelstva města dne 21.6.2018, dle důvodové zprávy, viz:

- původní usnesení -

Zastupitelstvo města schvaluje vnesení (převod) nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p.248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, a to za účelem zvýšení své účasti ve společnosti, a splacení celého emisního kursu všech jím upsaných akcií; předmětem nepeněžitého vkladu jsou části stavby „Technická vybavenost “Na Svahu“ Jeseník“, a to stavební objekty SO 301, SO 302, SO 501, SO 503. Nepeněžitý vklad je ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 1.725.800,-Kč, dle důvodové zprávy.

- opravené usnesení -

Zastupitelstvo města schvaluje vnesení (převod) nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p.248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, a to za účelem zvýšení své účasti ve společnosti, a splacení celého emisního kursu všech jím upsaných akcií; předmětem nepeněžitého vkladu jsou části stavby „Technická vybavenost “Na Svahu“ Jeseník“, a to stavební objekty SO 301, SO 302, SO 501, SO 502. Nepeněžitý vklad je ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 1.725.800,-Kč, dle důvodové zprávy.

104.

Rada města bere na vědomí informaci o převodu nepotřebného sportovního vybavení, dle důvodové zprávy.

105.

Rada města schvaluje bezúplatný převod nepotřebného sportovního vybavení spolku  Fenix Ski Team Jeseník z.s., dle důvodové zprávy.

106.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0908/2018 pro vodovodní, kanalizační přípojku a sjezd pro stavbu „Novostavba RD na parc. č. 728 a 729 v k.ú. Bukovice u Jeseníka“  na pozemku města  parc. č. 781 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch manželů H., 790 01 Jeseník, dle důvodové zprávy.

107.

Rada města schvaluje uzavírání krátkodobých dodatků ke smlouvě o nájmu bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 802 na ul. Purkyňova v Jeseníku, v návaznosti na končící smlouvu, s manželi M. a V. O., dle důvodové zprávy.

108.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 4 m2 z pozemkové parcely č. 1296/1 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem umístění cenového totemu společnosti MOL Česká republika, s.r.o., IČ 49450301, na dobu určitou 12 let, s výpovědní lhůtou 12 měsíců, za cenu 7.200 Kč/rok, dle důvodové zprávy.

109.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na otevřené prodejní stánky se společností SUN SKI SPORT s.r.o., IČO 26868881, za účelem použití pro potřebu společnosti dne 14. 12. 2018, za cenu nájmu ve výši 100 Kč/den (cena uvedena bez navýšení o DPH), dle důvodové zprávy.

110.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1313/40 v k.ú. Bukovice u Jeseníka za cenu 359.850,- Kč od společnosti Truhlářství Woodarch, s.r.o. IČ: 28615000, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8.

111.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o narovnání, vypořádání dosavadních vztahů a úpravě smluvního vztahu se společností Truhlářství Woodarch, s.r.o. IČ: 28615000, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, na základě které dochází k prominutí smluvních pokut ve výši 200.000,- Kč s odkládací podmínkou úspěšného převodu vlastnictví k pozemku parc. č. 1313/40 v k.ú. Bukovice u Jeseníka.

112.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1313/71 o výměře 12.525 m2 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, za pobídkovou kupní cenu 50 Kč/m2 z důvodu podpory podnikání a zaměstnanosti, obálkovou metodou, za níže uvedených podmínek a dle důvodové zprávy:

a)  provozování podnikatelského záměru minimálně po dobu 2 let následujících po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b), současně se závazkem vytvoření určitého minimálního počtu nových pracovních míst;

b)  stavba bude dokončena nejpozději do 3 let od nabytí vlastnického práva k prodávanému pozemku, přičemž dokončením výstavby se rozumí vydání kolaudačního souhlasu, je-li u dané stavby potřeba, a v ostatních případech vydání jiného zákonem stanoveného dokladu prokazujícího ukončení výstavby, za podmínky, že takto vydaný kolaudační souhlas nebo jiný doklad nabude v budoucnu právní účinků;

c)  zájemce o koupi pozemku musí splnit všechny předpoklady pro poskytnutí veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise ES, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku,

d)  předložení podrobného podnikatelského záměru; časového harmonogramu; počtu nově vzniklých pracovních míst a výše plánované investice.

113.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Jeseník, jako budoucím oprávněným a Charitou Jeseník, jako budoucím povinným na pozemku p.č. 912/1, k.ú. Jeseník, dle důvodové zprávy.

114.

Rada města bere na vědomí informace o sousedském problému na Bezručově ulici a doporučuje žadatelce situaci řešit formou občansko-právního sporu, dle důvodové zprávy.

115.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí technickoekonomickou studii „Návrh způsobu snížení ceny tepla z CZT ve městě Jeseník“, dle důvodové zprávy

116.

Rada města bere na vědomí záměr možného převodu či směny pozemku parc.č. 163 o výměře 604 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., včetně pozemků parc.č. 162/1 o výměře 1009 m2 a parc.č. 164 o výměře 456 m2, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy.

117.

Rada města bere na vědomí žádost Olomouckého kraje o záměru možného převodu či směny pozemku parc.č. 1375 o výměře 222 m2, jehož součástí je stavba č.p. 175 na ul. Priessnitzova včetně pozemků parc.č. 1377/6 o výměře 846 m2 a parc.č. 1377/7 o výměře 16 m2, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy.

118.

Rada města bere na vědomí záměr možného převodu či směny pozemku parc.č. 1552/3 o výměře 574 m2, jehož součástí je stavba č.p. 360 na ul. Kalvodova, včetně pozemku parc.č. 1552/2 o výměře 372 m2 všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy.

119.

Rada města ukládá starostovi města jednat s Olomouckým krajem o možnostech  převodu, směny pozemků parc.č. 1375 o výměře 222 m2, jehož součástí je stavba č.p. 175 na ul. Priessnitzova včetně pozemků kolem budovy  - parc.č. 1377/6 zahrada o výměře 846 m2 a parc.č. 1377/7 zahrada o výměře 16 m2 , pozemku parc.č. 163 o výměře 604 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev., včetně pozemků parc.č. 162/1 o výměře 1009 m2 a parc.č. 164 o výměře 456 m2, pozemku parc.č. 1552/3 o výměře 574 m2, jehož součástí je stavba č.p. 360 na ul. Kalvodova, včetně pozemku parc.č. 1552/2 o výměře 372 m2 všechny v k.ú. Jeseník, dle důvodové zprávy.

120.

Rada města schvaluje uzavírání krátkodobých smluv o nájmu prodejního stánku, umístěného na Masarykově nám. v Jeseníku, s Petrem Kadlecem, Erbenova 478/24, Jeseník, IČO 02891735, za účelem prodeje horkých nápojů za cenu nájmu ve výši 1 Kč/den (cena uvedena bez navýšení o DPH), dle důvodové zprávy.

121.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o svolání řádné valné hromady společnosti  Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p.248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, na den 15. 01. 2019, a informace obsažené v pozvánce doručené akcionáři, dle důvodové zprávy.

122.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 15. 01. 2019, hlasovat pro zvolení zástupců delegovanými jednotlivými obcemi do funkce člena dozorčí rady společnosti.

123.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města doplnit pořad valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 15. 01. 2019, o bod odvolání člena dozorčí rady, dle důvodové zprávy.

124.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města Jeseník nebo jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., IČ 65138066, vykonat kroky vedoucí k odvolání Ing. Romana Kalouse z funkce člena dozorčí rady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. a ke zvolení pana Rudolfa Lindovského za člena dozorčí rady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

125.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města doporučit zástupci města Jeseník v dozorčí radě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., IČ 65138066, vykonat kroky vedoucí k odvolání pana  Martina Kouřila z funkce člena představenstva společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. a ke zvolení Ing. Václava Urbana za člena představenstva společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. V případě možnosti obsadit další volnou pozici člena představenstva společnosti zástupcem města Jeseníku rada města doporučuje zastupitelstvu města doporučit zástupci města v dozorčí radě společnosti vykonat kroky vedoucí ke zvolení pana Tomáše Vlazla do funkce člena představenstva společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

126.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolat ke dni 13.12.2018 paní Ing. Janu Konvičkovou, z funkce zástupce města na všechny řádné, mimořádné i náhradní valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., která byla pro tuto funkci delegována usnesením zastupitelstva města číslo 1094, přijatým na 24. zasedání dne 21.6.2018, dle důvodové zprávy.

127.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolat ke dni 13.12.2018 paní  Mgr. Bc. Zdeňku Blišťanovou, z funkce náhradníka za zástupce města na všechny řádné, mimořádné i náhradní valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., která byla pro tuto funkci delegována usnesením zastupitelstva města číslo 97, přijatým na 2. zasedání dne 19.2.2015, dle důvodové zprávy.

128.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolat ke dni 13.12.2018 pana Mgr. Petra Procházku, z funkce náhradníka za zástupce města na všechny řádné, mimořádné i náhradní valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., který byl pro tuto funkci delegován usnesením zastupitelstva města číslo 668, přijatým na 13. zasedání dne 3.11.2016, dle důvodové zprávy.

129.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ke dni 13.12.2018 paní  Mgr. Bc. Zdeňku Blišťanovou, bytem Dukelská 1243/18, 790 01  Jeseník, jako zástupce města na všechny řádné, mimořádné i náhradní valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p.248, 790 01  Jeseník, IČ 65138066, které se budou konat do doby, než paní Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová přestane být členem Zastupitelstva města Jeseník.

130.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ke dni 13.12.2018 pana Tomáše Vlazla,  bytem Purkyňova 800/1,  790 01  Jeseník,  jako náhradníka za zástupce města na všechny řádné, mimořádné i náhradní valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p. 248, 790 01  Jeseník, IČ 65138066, které se budou konat do doby, než pan Tomáš Vlazlo přestane být členem Zastupitelstva města Jeseník.

131.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ke dni 13.12.2018 pana Ing. Václava Urbana,  bytem Habrova 998/9,  790 01  Jeseník, jako náhradníka za  zástupce města na všechny řádné, mimořádné i náhradní valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p. 248, 790 01  Jeseník, IČ 65138066,které se budou konat do doby, než pan Ing. Václav Urban přestane být členem Zastupitelstva města Jeseník.

132.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informace o návrhu Akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně návrhu stanov společnosti, dle důvodové zprávy.

133.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  zrušit usnesení číslo 1097 přijaté 24. zasedání konaném dne 21.06.2018, kterým zastupitelstvo města schválilo uzavření Akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p. 248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, dle důvodové zprávy.

134.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  schválit uzavření Akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p. 248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, dle důvodové zprávy.

135.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla, dle důvodové zprávy, takto:

1,   Bere na vědomí zřízení pracovní skupiny při dozorčí radě společnosti.

2, Stanovuje, aby společnost Technické služby Jeseník a.s. v pozici nájemce u Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. MJ-SML/0551/2018 ze dne 2.7.2018 (sportovní hala) účtovala od 1.1.2019 školským příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem cenu 250 Kč za hodinu včetně DPH.

3, Odvolává ke dni 3.12.2018 pana Lubomíra Věstinského, paní Radomíru Baierovou a pana Jiřího Jelínka z funkce člena dozorčí rady společnosti.

4, Odvolává ke dni 3.12.2018 Ing. Milana Marcinova a Ing. Dagmar Ponechalovou z funkce člena představenstva společnosti.

5, Volí ke dni 3.12.2018 Mgr. Davida Raifa, pana Kamila Kavku a Ing. Reginu Weiserovou do  funkce člena dozorčí rady společnosti.

6, Volí ke dni 3.12.2018 Ing. Veroniku Peštukovou, pana Romana Štencla a Mgr. Ing. Hanu Mikulínovou do funkce člena představenstva společnosti.

136.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žadateli Statutárnímu městu Ostrava, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava ve věci snížení splátek nesvéprávného dlužníka Miroslava Červeňáka.

137.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.

138.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor - kancelář č.248A o výměře 15,78 m2 v II. podlaží budovy "IPOS" K.Čapka 1147/10, Jeseník (za cenu 55,00 Kč/m2/měsíc) a k tomu přilehlé chodbičky (1/2 z celkové plochy 5,52 m2) o výměře 2,76 m2 (za cenu 33,00 Kč/m2/měsíc), na dobu neurčitou od 01.01.2019 Mgr. Lucii Vilímkové, LL.M, IČ: 76408001, dle důvodové zprávy.

139.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor - prostor pro zařízení sloužící k bezdrátovému přenosu dat (umístění stožáru a držáku s komunikačními anténami, propojovacího venkovního a vnitřního vedení a umístění datového rozvaděče, přičemž všechna tato zařízení budou umístěna na anebo v budově "IPOS" - Jeseník, K. Čapka 1147/10) za cenu 54.000,00 Kč/rok bez DPH, na dobu neurčitou od 01.01.2019 společnosti Internet Expert s.r.o., IČ: 28562704, dle důvodové zprávy.

140.

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor - prostor pro zařízení sloužící k bezdrátovému přenosu dat (umístění stožáru a držáku s komunikačními anténami, propojovacího venkovního a vnitřního vedení a umístění datového rozvaděče, přičemž všechna tato zařízení budou umístěna na anebo v budově "IPOS"- Jeseník, K. Čapka 1147/10) za cenu 54.000,00 Kč/rok bez DPH, na dobu neurčitou od 01.01.2019 společnosti Web4Soft Internet s.r.o., IČ: 28595734, dle důvodové zprávy.

141.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vystoupení ze Sdružení lázeňských míst ČR, dle důvodové zprávy.

142.

Rada města navrhuje jako kandidáta do Rady pro kontrolu hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o. zastupitele města Jeseníku pana Jiřího Jelínka, dle důvodové zprávy.

143.

Rada města schvaluje Programové prohlášení Rady města Jeseník na období 2018 - 2022, dle důvodové zprávy.

144.

Rada města schvaluje tyto termíny zasedání RM v 1. pololetí r. 2019 (zahájení v 13:00 hodin), dle důvodové zprávy: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6.

145.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tyto termíny zasedání ZM v 1. pololetí r. 2019 (zahájení jednání vždy v 15:00 hodin), dle důvodové zprávy: 21.2., 25.4., 20.6.

146.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu § 117 odst. 1 zákona  o obcích zřídit Investiční výbor a stanovuje počet členů výboru na pět.

147.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit předsedu Investičního výboru Bohumila Kubíčka a členy Investičního výboru pana Petra Malého, Ing. Pavla Perutku, Ing. Jiřího Švuba a Ing. PhD. Michala Mudru.

148.

Rada města schvaluje návrh programu 1. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 13. prosince 2018, dle důvodové zprávy.