Usnesení 5. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12. 2018

149.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 303/2018 - 311/2018.

150.

Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník k přijetí  finančního daru účelově určeného na obědy vybraným žákům ZŠ na 1. pololetí 2019, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

151.

Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, k přijetí finančního daru účelově určeného na webovou prezentaci mateřské školy, od firmy Czechproduct.cz s.r.o.

152.

Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník k přijetí věcného daru - knih od čtenářů.

153.

Rada města schvaluje odpis nedobytných pohledávek za čtenáři  příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, z důvodů jejich nedobytnosti.

154.

Rada města stanoví platový výměr ředitelce MKZ Jeseník BcA. Petře Fusové, DiS s účinností od 1.12.2018.

155.

Rada města stanoví platové výměry ředitelům příspěvkových organizací školství a kultury z důvodu novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1.1.2019.

156.

Rada města schvaluje aktuální znění smluv na poskytnutí dotací dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2019.

157.

Rada města schvaluje umístění sídla spolku Montessori Jeseník, z.s. na pracovišti ZŠ Jeseník, ul. Boženy Němcové 23/1256.

158.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0589/2018 ze dne 11.07.2018 na zhotovení stavby „Místní komunikace a chodník ul. Dukelská, Jeseník“ se zhotovitelem společností Technické služby Jeseník a.s., IČO: 64610063, se sídlem na adrese Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající ve změnách tloušťky asfaltu, vyrovnání podkladů, doplnění obrub, sanaci povrchů, opravě šachet, úpravě dopravního značení, předláždění dotčených ploch, úpravě trasy veřejného osvětlení a s tím související navýšení ceny díla o 276.132,25 Kč bez DPH.

159.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800080077_1/BVB/P pro stavbu "Přeložky STL, NTL plynovodů a přípojek v Jeseníku, ul. K. Čapka" na pozemcích parc. č. 754/2, 754/3, 755, 776/1, 2463, 751/11, 788/1 a 788/2 v k. ú. Jeseník, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. Změnou tras přeložek plynovodů došlo navíc k dotčení dvou pozemků parc. č. 788/1 a 788/2 v k. ú. Jeseník.

160.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě č. 1147, uzavřené mezi městem Jeseník, IČO: 00302724 a paní A. B., Jeseník, kterým se navýší celková výměra pronajaté části pozemku p.č. 668/3 v k.ú. Jeseník, z původně pronajatých 300 m2 na nově pronajatých 600 m2, vše za účelem zahrady, se sazbou 5 Kč/m2/rok.

161.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0907/2018 pro užívání a provozování stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě „71010-008014, VPI Jeseník-Rejvízský most, 1. část“ na pozemcích p.č. 260, p.č. 679/1 a p.č. 1524/7, všechny v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s. IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov.

162.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0952/2018 pro užívání a provozování plynárenského zařízení "Plynovod a plynovodní přípojka, číslo stavby 8800079108" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na pozemcích p.č. 1725/2, p.č.1726/2 a p.č. 2479, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, jako vlastníka plynárenského zařízení a manželů I. a V. Š., jako investorů stavby.

163.

Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu v návaznosti na končící smlouvu, na základě výjimky z Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku, s níže uvedenými nájemníky:

O. M., doba určitá do 31. 01. 2019,

R. S., doba určitá do 31. 03. 2019,

M. A., doba určitá do 31. 01. 2019,

G. M., doba určitá do 31. 01. 2019,

M. I., doba určitá do 31. 01. 2019,

D. M., doba určitá do 31. 01. 2019,

M. Z., doba určitá do 31. 01. 2019.

164.

Rada města nesouhlasí s udělením výjimky společnosti K+K služby s.r.o., pro vydání zvláštního užívání a částečné uzavírky pro výkopové práce na místní komunikaci nám. Svobody na parcele č. 2438 v k.ú. Jeseník, v zimním období od 1.11.2018 do 31.3.2019.

165.

Rada města vypovídá smlouvu o nájmu pozemků se společností Alba Factor s.r.o., IČ 61973599, se sídlem Palackého 1237, 79001 Jeseník z důvodu neplnění smluvních závazků.

166.

Rada města schvaluje dodatek č.1 k plánu zimní údržby na období 2018/2019, týkající se zařazení parkoviště pod budovou Městského úřadu Jeseník, ulice Karla Čapka č.p. 1147 do plánu zimní údržby.

167.

Rada města schvaluje pronájem parkovacího místa s číslem 10 za budovou IPOS (za cenu 1200,00 Kč bez DPH/parkovací místo/rok), na období od 1.1.2019 do 21.7.2019 (po dobu platnosti nájemní smlouvy č.SMMJ/N05/2009),  Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník , IČ: 71009248, která je nájemcem kanceláří v budově IPOS, de důvodové zprávy.

168.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout  parkovací místo s číslem 1 za budovou IPOS (za cenu 1200,00 Kč bez DPH/rok), na období od 1.1.2019 do 21.7.2019 (po dobu platnosti nájemní smlouvy č. SMMJ/N04/2009), České správě sociálního zabezpečení Jeseník, IČ:00006963, která je nájemcem kanceláří v budově IPOS, dle důvodové zprávy. 

169.

Rada města schvaluje poskytování darů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí pro rok 2019 v souvislosti s vykonáváním návštěv u dětí v ústavních zařízeních nebo v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu s metodikou dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí

170.

Rada města zřizuje k 01.01.2019 jedno funkčního místo v Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, v rozsahu 0,5 pracovního úvazku, na dobu určitou, a to od 1.1. do 31.12.2019.

171.

Rada města stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, který činí 158 (z toho 5 zaměstnanců přijatých na dobu určitou v rámci projektu „Škola pro všechny”, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „MAP  II“, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst”, 2 zaměstnanci přijatí na dobu určitou po dobu finanční podpory Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti při vytvoření míst veřejně prospěšných prací, 1 pracovník pro tvorbu akčního plánu přijatý na dobu určitou a hrazen z 50% ze Státního fondu životního prostředí ČR, 16 zaměstnanců převedených ze SMMJ v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace a 9 zaměstnanců přijatých na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou a výkon veřejné funkce).