Usnesení 7. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.01.2019

219.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 17/2019 - 25/2019.

220.

Rada města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města Jeseník na období 2019 - 2024.

221.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci k akci "Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník" do programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu č. 117D8230 - Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

222.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník", který je v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 390/2017 Sb., v platném znění.

223.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, III. etapa" do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

224.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci projektu "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, III. etapa", který je v souladu s § 3 nařízení vlády č. 390/2017 Sb., v platném znění.

225.

Rada města bere na vědomí informaci o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019

226.

Rada města bere na vědomí zápis z komise pro sport a tělovýchovu konaného dne 15.1.2019.

227.

Rada města schvaluje Plán činnosti komise pro sport a tělovýchovu.

228.

Rada města bere na vědomí zápisy č. 1 a 2 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 18.12.2018 a 22.01.2019.

229.

Rada města schvaluje Plán činnosti komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na rok 2019.

230.

Rada města schvaluje realizaci projektu prevence kriminality na rok 2019 "Obnova kamerových bodů, včetně ovládacího zařízení".

231.

Rada města schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z dotačního programu Olomouckého kraje na rok 2019 " Obnova kamerových bodů, včetně ovládacího zařízení".

232.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0037/2019 mezi městem Jeseník a GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567, pro umístění a provozování plynárenského zařízení stavby plynové přípojky k rodinnému domu č. p. 867, ul. 28. října, Jeseník, na pozemku města p. č. 2433/13 v k. ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním plynárenského zařízení.

233.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře cca 80 m2 z pozemkové parcely č. 747/2 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 195 Kč/m2, manželům I. a R. H., Jeseník.

234.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře cca 130 m2 z pozemkové parcely č. 1456/1 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 660 Kč/m2, manželům A. a J. M., Jeseník.

235.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0056/2019, mezi městem Jeseník a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 25904442, pro umístění a provozování přeložky kabelu NN na pozemcích města parc. č. 260, 261, 262, 781 všechny v k.ú. Bukovice u Jeseníka, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním vedení NN.

236.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu s níže uvedeným nájemcem, kterým se prodlužuje doba nájmu, a to na základě výjimky z Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku:

O. M., prodloužení doby nájmu do 30. 04. 2019.

237.

Rada města neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu s panem A. M.

238.

Rada města neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu s paní I. M.

239.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu s níže uvedenými nájemci, kterými se prodlužuje doba nájmu, a to na základě výjimky z Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku:

G. M., prodloužení doby nájmu do 30. 04. 2019,

D. M., prodloužení doby nájmu do 30. 04. 2019,

M. Z., prodloužení doby nájmu do 30. 04. 2019,

K. L., prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2019,

S. V., prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2019.

240.

Rada města ukládá oddělení majetku zahájit přípravu renovace podlah obou společenských místností klubu seniorů v objektu na ulici Dukelská č. p. 718/6 formou pokládky betonové mazaniny v předpokládané hodnotě 220.000,- Kč bez DPH.

241.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. MJ-SML/0055/2019, mezi městem Jeseník a společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., se sídlem Tyršova 248/16, PSČ 790 01 Jeseník, IČ: 65138066., pro umístění a provozování vodovodního a kanalizačního potrubí na pozemcích města parc. č. 2466, 854/5, 851/7, 851/8, 854/12, 826/29 821, 826/20 všechny v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním vodovodního a kanalizačního potrubí.

242.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Jeseník, IČO: 00302724, jako obdarovaným a Technickými službami Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063, jako dárcem  a přijetí daru v hodnotě 175 967,16 Kč včetně DPH v podobě dětského hřiště a parkovací plochy na Dukelské ulici.

243.

Rada města ukládá oddělení majetku písemně sdělit České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Šumperk zájem města Jeseník o pozemkové parcely č. 739 o výměře 725 m2, ostatní plocha, neplodná půda a č. 741 o výměře 271 m2, ostatní plocha, jiná plocha, obě v k.ú. Jeseník, a vyžádat si podrobné podmínky možného převodu pozemků k dalšímu jednání.

244.

Rada města bere na vědomí případné zapojení města Jeseník do projektu Na kole dětem, který pořádá NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka.

245.

Rada města doporučuje Valné hromadě Euroregionu Praděd zvolit jako člena Rady Euroregionu Praděd Mgr. Bc. Zdeňku Blišťanovou, starostku města.

246.

Rada města bere na vědomí zprávu o partnerských městech města Jeseníku.

247.

Rada města bere na vědomí zápis z 2. zasedání komise pro rozvoj města.

248.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizované strategické dokumenty města (Návrhová část strategického plánu, Strategický plánu rozvoje města Jeseník, Akční plán 2019-2021 a související dokumenty).

249.

Rada města ukládá komisi pro rozvoj města zajistit návrhy aktualizací a kontrolu plnění Akčního plánu 2019-2021 a to ve spolupráci s odbory města.

250.

Rada města pověřuje oddělení majetku pokračováním v projektu v lokalitě ul. Raisova a prověřením možnosti výstavby bytových domů v lokalitě ul. Dukelská a ul. Lipovská.

251.

Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci MKZ Jeseník k podání žádostí o dotaci v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ na akce: „XXI. MEZINÁRODNÍ SCHUBERTOVA SOUTĚŽ PRO KLAVÍRNÍ DUA 2019“ a „KULTURA V SRDCI JESENÍKŮ 2019“.

252.

Rada města bere na vědomí žádost organizačního týmu konference Města budoucnosti 2019 o převzetí záštity města Jeseník nad celostátní konferencí Města budoucnosti konanou dne 30.9.2019 v Praze.

253.

Rada města nesouhlasí s převzetím záštity města Jeseník nad celostátní konferencí Města budoucnosti konanou dne 30.09.2019 v Praze vzhledem k obecnému charakteru žádosti organizačního týmu konference.