Usnesení 10. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.03.2019

344.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 53/2019 - 54/2019.

345.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkovým organizacím: 

Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace; Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace; Mateřská škola Karla Čapka Jeseník; Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace;  Základní škola Jeseník, příspěvková organizace; Základní umělecká škola Jeseník; Středisko volného času DUHA Jeseník; Městská kulturní zařízení Jeseník.

346.

Rada města ukládá příslušným útvarům, aby v  případě potřeby v průběhu roku 2019 provedly úpravy odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník.

347.

Rada města stanoví platový výměr nové ředitelce příspěvkové organizace MŠ Karla Čapka Jeseník Marcele Chudárkové, DiS s účinností od 1.3.2019.

348.

Rada města vydává Přílohu č. 1 Volební řád školské rady ZŠ Jeseník ke Zřizovací listině školské rady Základní školy Jeseník z důvodu změny na elektronické hlasování. 

349.

Rada města bere na vědomí nabídku evidenčního systému směsných komunálních odpadů a ukládá odboru životního prostředí vyjednávat se společností JRK Česká republika s.r.o. o zavedení systému ve městě Jeseník.

350.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku, u příležitosti konání soutěže v hasičském pětiboji, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů dne 25. 5. 2019 v době od 08:00 do 17:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

351.

Rada města bere na vědomí zápis č. 2 z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 7. 2. 2019.

352.

Rada města bere na vědomí zápis č.3 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci  ze dne 19.02.2019.

353.

Rada města revokuje své usnesení č. 330 z 9. zasedání Rady města Jeseník ze dne 25. 02. 2019, kterým neschválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 (cca 66 m2 2. NP) v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, s paní I. M. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 08. 2019, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 3 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení).

354.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu určeného k sociálnímu bydlení - byt č. 4 o velikosti 2+1 (cca 66 m2 2. NP) v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, s paní I. M. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 08. 2019, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 3 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení).

355.

Rada města ukládá oddělení majetku uzavřít krátkodobou smlouvu o nájmu bytu na období 03/2019 s paní I. M. jako nájemcem - byt č. 4 o velikosti 2+1 (cca 66 m2 2. NP) v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku.

356.

Rada města trvá na požadavku vybudování parkovacích míst na soukromém pozemku jednotlivých vlastníků v rámci stavby „Infrastruktura v lokalitě Za kotelnou, ul. Rejvízská“, a to v rozsahu 2 parkovacích míst na 1 rodinný dům.

357.

Rada města souhlasí s navrženým řešením dopravní infrastruktury v rámci záměru stavby „Technická vybavenost RD Lipovský kopec“ investorů - společností IPPEKON Invest s.r.o. a PROFI spol. s r.o., které bylo projednáno na 3. mimořádném zasedání dopravní komise dne 04.02.2019, a to dle upravené stejnojmenné dokumentace vypracované TUMVIA s.r.o. se zapracováním požadavku města na vybudování parkovacích míst v rozsahu 1 parkovací místo na 1 rodinný dům.

358.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 1 300 m2 z pozemkové parcely č. 1313/48 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako manipulační plochu za částku 12 Kč/m2/rok.

359.

Rada města bere na vědomí nové informace vyplývající z aktuálních znaleckých posudků č. 6047/2019 zpracovaných na stavbu č.p. 175 včetně přilehlých pozemků a č. 6046/2019 na pozemky nabízené Olomouckým krajem (tj. p.č. 2373/1, 2373/11, 2373/12, 2373/33, 2373/15 a 2373/17, vše k.ú. Jeseník) včetně již darovaných.

360.

Rada města schvaluje uzavření krátkodobých smluv o nájmu části pozemků p. č. 2445/1, p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře 500 m2, všechny v k. ú. Jeseník, které odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města Jeseníku č. 1/2012, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako nájemcem, na dobu určitou vždy jeden den za účelem pořádání Jesenických trhů v termínech 12.04.2019, 17.052019, 21.06.2019, 19.07.2019,  16.08.2019,  20.09.2019,  18.10.2019  a  15.11.2019,   s nájemným ve výši 165 Kč/den bez DPH.

361.

Rada města schvaluje uzavření krátkodobých smluv o nájmu části pozemků p. č. 2445/1, p. č. 2442 a p. č. 2433/9 o celkové výměře 1.200 m2, všechny v k. ú. Jeseník, které odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města Jeseníku č. 1/2012, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako nájemcem, na dobu určitou vždy jeden den za účelem pořádání Velikonoční slavnosti dne 13. 04. 2019 a Dýňové slavnosti dne 12. 10. 2019, s nájemným ve výši 165 Kč/den bez DPH.

362.

Rada města schvaluje uzavření krátkodobých smluv o nájmu prodejních stánků umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako nájemcem, na dobu určitou vždy jeden den, za účelem pořádání Jesenických trhů v termínech 12.04.2019, 13.04.2019, 17.05.2019, 21.06.2019, 19.07.2019, 16.08.2019, 20.09.2019, 12.10.2019, 18.10 2019 a 15.11.2019, s nájemným ve výši 1 Kč/stánek/den bez DPH.

363.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí během konání trhů, které pořádá SUDETIKUS, z. s., Sládkova 359/3, 790 01 Jeseník, IČO 04678311, zastoupený Mgr. Martinou Seidlerovou, ve dnech 12.04.2019, 13.04.2019, 17.05.2019, 21.06.2019, 19.07.2019, 16.08.2019, 20.09.2019, 12.10.2019, 18.10.2019 a 15.11.2019,   v době od 08:30 do 18:00 hodin, dle čl.  3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

364.

Rada města schvaluje účast města Jeseník na akci Hodina Země 2019 a ukládá oddělení majetku provést registraci na webových stránkách www.hodinazeme.cz .

365.

Rada města vybírá pro realizaci participativního rozpočtu pro rok 2019 společnost Institute for Democracy 21, z.ú.

366.

Rada města schvaluje zástupce města Jeseník ve Správní radě zájmového sdružení právnických osob Jeseníky - sdružení cestovního ruchu pana Tomáše Vlazla, 1. místostarostu města, a ukládá zástupci na valné hromadě hlasovat pro tuto změnu.

367.

Rada města ukládá starostce zajistit nominaci města Jeseníku a učinit potřebné kroky vedoucí k získání členství města Jeseníku v Radě Svazu měst a obcí ČR.

368.

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Jeseník za rok 2018.