Usnesení 12. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 08.04.2019

396.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 60/2019 - 68/2019.

397.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v RO 69/2019 - RO 75/2019, kterou se příjmy nemění, výdaje se zvyšují                      o 1 598 000,-- Kč a financování se zvyšuje o 1 598 000,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 350 453 434,43 Kč.

398.

Rada města dává předchozí souhlas k přijetí daru příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník.

399.

Rada města dává příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, souhlas s podáním žádosti z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II.

400.

Rada města dává příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, souhlas s podáním žádosti z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II.

401.

Rada města dává příspěvkové organizaci Mateřská škola  Kopretina Jeseník, souhlas s podáním žádosti z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II.

402.

Rada města jmenuje členy konkurzní komise na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Jeseník, Jiráskova 799, příspěvkové organizace.

403.

Rada města jmenuje členy konkurzní komise na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Kopretina Jeseník, příspěvkové organizace.

404.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 1.4.2019.

405.

Rada města bere na vědomí zápisy z rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018: Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace; Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace; Mateřská škola Karla Čapka Jeseník; Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace; Základní škola Jeseník, příspěvková organizace; Základní umělecká škola Jeseník; Středisko volného času DUHA Jeseník.

406.

Rada města bere na vědomí zápis č. 3 z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 19. 3. 2019.

407.

Rada města bere na vědomí zápis z rozborů hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník k 31.12.2018

408.

Rada města schvaluje zpracování a podání projektové žádosti do výzvy č. 83 Operačního programu zaměstnanost (sociální inovace a mezinárodní spolupráce).

409.

Rada města ukládá Městskému úřadu Jeseník, odboru životního prostředí zajistit odklizení černé skládky z pozemků p. č. 99 a 98/1, k. ú. Jeseník.

410.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru ve výši 48.000,- Kč Římskokatolické farnosti Jeseník na opravu kostela sv. Jiří v Bukovicích.

411.Rada města schvaluje předloženou podobu znaku města Jeseníku, kdy tato bude  považována za oficiální a jedinou akceptovatelnou a závaznou při dalším používání a zobrazování znaku města.

412.

Rada města schvaluje úhradu ve výši 10.000,- Kč za ubytování účinkujících na koncertě konaném dne 6.4.2019 v lázních při příležitosti 80. jubilea pana Františka Surmíka, držitele pamětní medaile města Jeseníku za dlouholetý mimořádný přínos v oblasti kulturní a společenské.

413.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města Jeseník, příslušnému podle § 6 odstavce 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodnout o pořízení změny Územního plánu Jeseník na návrh občana města, týkající se změny využití pozemku parc. č. 85 v k.ú. Jeseník.

414.

Rada města bere na vědomí Územní studii Jeseník US1/1, zpracovanou pro plochu Z1/3 vymezenou Změnou č. 1 Územního plánu Jeseník na pozemcích parc.č. 1921/4, 1921/33, 1921/34, 1921/35, 1921/36, 1951, 1952, 1953 v katastrálním území Jeseník.

415.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Územní studii Jeseník US1/1, zpracovanou pro plochu Z1/3 vymezenou Změnou č. 1 Územního plánu Jeseník na pozemcích parc.č. 1921/4, 1921/33, 1921/34, 1921/35, 1921/36, 1951, 1952, 1953 v katastrálním území Jeseník.

416.

Rada města žádá zastupitelstvo města o projednání žádosti nájemce o možnosti zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu budovy č. p. 1341 na ul. Palackého v Jeseníku (OC Alkron) ze strany města Jeseník a o přijetí usnesení, kterým doporučí radě města další postup v této věci. Smlouva byla vypovězena usnesením Rady města Jeseníku č. 2762, přijatým na 92. zasedání, konaném dne 24.02.2017, s výpovědní dobou 4 roky.

417.

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním pozemní komunikace před provozovnou Kavárničky na Masarykově náměstí u č. p. 58 za účelem umístění mobilní předzahrádky v rozsahu záboru max. 3 barových stolků na chodníku na základě žádosti pana P. W., a to v období od 01.11.2019 do 31.12.2019, čímž pro tento případ uděluje výjimku z „Pravidel pro vydávání souhlasů ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve vlastnictví města Jeseník při umísťování předsunutých prodejních míst, předzahrádek a lešení na místních komunikacích. 

418.

Rada města schvaluje úhradu ztráty z provozování městské sportovní haly v roce 2018 ve výši 556.226,57 Kč nájemci společnosti Technické služby Jeseník, a.s. se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ 64610063, a to v souladu s čl. IX, odst. 9 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. MJ-SML/0551/2018 ze dne 02.07.2018.

419.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0229/2019 ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s.,  Teplická 874/8, 790, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, jejímž předmětem je služebnost umístění a budoucí provozování kabelu elektrické energie NN, na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2441/9  v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelu NN.

420.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0230/2019 ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s.,  Teplická 874/8, 790, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, jejímž předmětem je služebnost umístění a provozování kabelu elektrické energie NN, na pozemcích města parc. č. 1313/1, 1313/5, 1313/48, 1313/149, 1313/150  v k.ú. Bukovice u Jeseníka, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelu NN.

421.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0230/2019 ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s.,  Teplická 874/8, 790, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, jejímž předmětem je služebnost umístění a provozování kabelu elektrické energie NN, na pozemcích města parc. č. 1313/1, 1313/5, 1313/48, 1313/149, 1313/150  v k.ú. Bukovice u Jeseníka, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelu NN.

422.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0231/2019 ve prospěch oprávněného GasNet s. r. o., Klíšská 94/96, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 24729035, jejímž předmětem je služebnost umístění a provozování plynárenského zařízení, na pozemku města parc. č. 679/1  v k.ú. Bukovice u Jeseníka, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním plynárenského zařízení.

423.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu s níže uvedenými nájemci, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu:

Zahrada 2000 z.s., Na Mýtince 32, prodloužení doby nájmu do 30. 04. 2020,

Boétheia- spol. křes. pom., Vodní 225, prodloužení doby nájmu do 31. 07. 2019,

K. E. a K. E., prodloužení doby nájmu do 31. 07. 2019,

K. A., prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2019,                             

H. O., prodloužení doby nájmu do 30. 04. 2020,                                      

N. V., prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2019,                             

K. I., prodloužení doby nájmu do 30. 06. 2020,                             

G. M., prodloužení doby nájmu do 30. 10. 2019,

M. Z., prodloužení doby nájmu do 30. 10. 2019,

D. M., prodloužení doby nájmu do 30. 10. 2019.

424.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prodejních stánků umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku na dobu určitou s Vlastivědným muzeem Jesenicka, příspěvkovou organizací, Jeseník, Zámecké náměstí 120/1, IČO: 64095410, jako vypůjčitelem za účelem pořádání akce Muzejní noc dne 01. 06. 2019.

425.

Rada města souhlasí s hostováním cirkusů na pozemcích ve vlastnictví města Jeseníku v souladu s obecnými pravidly bez dalšího omezování.

426.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 643/1 o výměře 652 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 387 Kč/m2 včetně DPH, manželům L. a H. R., Jeseník.

427.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 1636/2 o výměře 1156 m2 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 32 Kč/m2, paní H. Z., Jeseník.

428.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře cca 150 m2 z pozemkové parcely č. 1186/4 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH, slečně K. H., Jeseník

429.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře cca 264 m2 z pozemkové parcely č. 1186/4 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH, manželům E. a H. P., Velké Heraltice

430.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 1186/27 o výměře 143 m2 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH panu P. P., Brno.

431.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej část pozemku o výměře cca 29 m2 z pozemkové parcely č. 2441/9 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 1186 Kč/m2 včetně DPH, paní J. Š., Jeseník.

432.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 1919/1 o výměře 99 m2, č. 1902/5 o výměře 133 m2 a č. 2497/3 o výměře 181 m2, všechny v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 35 Kč/m2 včetně DPH, společnosti IPPECON Invest s.r.o., Josefa Hory 1137/27, Jeseník, ICO: 06761615.

433.

Rada města ukládá oddělení majetku zahájit revitalizaci plochy kolem prodejny Albert dle studie vyhotovené Ing. arch. Sarou Al-Wahaishi v 03/2019.

434.

Rada města bere na vědomí výpověď odborného lesního hospodáře Ing. Aleše Kurečky s účinností k 30.4.2019.

435.

Rada města ruší k 22.04.2019 jedno funkční místo referenta Oddělení vnitřní správy.

436.

Rada města stanovuje k  22.04.2019 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, který činí 159 (z toho 5 zaměstnanců přijatých na dobu určitou v rámci projektu „Škola pro všechny”, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „MAP  II“,   1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst”, 2 zaměstnanci přijatí na dobu určitou 1 roku po dobu finanční podpory Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti při vytvoření míst veřejně prospěšných prací, 1 pracovník pro tvorbu akčního plánu přijatý na dobu určitou a hrazen z 50% ze Státního fondu životního prostředí ČR, 16 zaměstnanců převedených ze Správy majetku města Jeseník v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace a 10 zaměstnanců přijatých na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost a výkon veřejné funkce).

437.

Rada města schvaluje Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2019.