Usnesení 13. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.04.2019

438.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Muzikantská stezka v Jeseníku“ rozhoduje o výběru dodavatele René Darmovzal, IČO: 47994304, se sídlem na adrese Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

439.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Muzikantská stezka v Jeseníku“ se zhotovitelem René Darmovzal, IČO: 47994304, se sídlem na adrese Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

440.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje sportu ve městě Jeseník.

441.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat do funkce likvidátora státního podniku VŘES, státní podnik Jeseník „v likvidaci,“ IČ: 00098116 paní Ing. Veroniku Peštukovou, trvale bytem Na Stráni 253, 79001 Jeseník, a stanovit jí jednorázovou odměnu za výkon funkce ve výši 6.000,- Kč.

442.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat do funkce likvidátora státního podniku Státní bytový podnik Jeseník - podnik v likvidaci, IČ 00098175 paní Ing. Veroniku Peštukovou, trvale bytem Na Stráni 253, 79001 Jeseník, a stanovit jí jednorázovou odměnu za výkon funkce ve výši 6.000,- Kč.

443.

Rada města revokuje usnesení č. 421 přijaté na 12. zasedání rady města dne 8.4.2019 z důvodu duplicity s usnesením č. 420.

444.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1874/1 o výměře 3932 m2, v k. ú. Jeseník, obálkovou metodou za níže uvedených podmínek:
a) Vyvolávací kupní cena pozemku činí 605 Kč/m2 včetně DPH.
b) Na pozemku (nebo jejich částech) bude vybudována stavba v souladu s územním plánem města Jeseník.
c) Uzavření kupní smlouvy do 90 dnů od schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem města Jeseníku.
d) Úhrada kupní ceny do 60 ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
e) Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (znalecký posudek, geometrický oddělovací plán, daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí).
f) Kupující nesmí být dlužníkem města Jeseník.

445.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 101 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2019 upřesňuje rozsah údržby a správy majetku, a to jmenovité akce v oblasti místních komunikací.

446.

Rada města bere na vědomí koncept navržených podmínek „Pravidla města Jeseník pro výstavbu a přijetí nově budované a stávající infrastruktury do majetku města“.

447.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města doporučit zástupci města v dozorčí radě společnosti vykonat kroky vedoucí ke zvolení pana Ing. Ladislava Chmelaře do funkce člena představenstva společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

448.

Rada města schvaluje návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 25. dubna 2019.