Usnesení 14. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 29.04.2019

450.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 79/2019 - 86/2019.

451.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace za účetní období roku 2018.

452.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace za účetní období roku 2018.

453.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Karla Čapka Jeseník za účetní období roku 2018.

454.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace za účetní období roku 2018.

455.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Základní škola Jeseník, příspěvková organizace za účetní období roku 2018.

456.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Základní umělecká škola Jeseník za účetní období roku 2018.

457.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Středisko volného času DUHA Jeseník za účetní období roku 2018.

458.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Městská kulturní zařízení Jeseník za účetní období roku 2018.

459.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Centrum sociálních služeb Jeseník za účetní období roku 2018.

460.

Rada města bere na vědomí informaci o schválení dotace na akci „Revitalizace školních zahrad“ z Operačního programu Životní prostředí reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109/0008848.

461.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0095/2018 ze dne 07.02.2018 na zhotovení stavby „Centrum společných aktivit“ se zhotovitelem společností VHH THERMONT s.r.o., IČO: 25878778, se sídlem na adrese Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající ve změně elektro, slaboproudu a audio prvků, venkovních omítek vjezdu do objektu, požárních zárubní, opravě kamenného soklu, doplnění oplechování fasádních říms, části střešní krytiny, dlažby, obrub, armatur u topení, vodoměru, tepelné izolace a SDK obložení, odvětrání výtahové šachty, vertikálních žaluzií a parapetů, a s tím související navýšení ceny díla o 500.442,73 Kč bez DPH.

462.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ulici U Bělidla, Jeseník“ rozhoduje o výběru dodavatele společnosti Technické služby Jeseník a.s., IČO: 64610063, se sídlem na adrese Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník.

463.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici U Bělidla, Jeseník“ se zhotovitelem společností Technické služby Jeseník a.s., IČO: 64610063, se sídlem na adrese Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník.

464.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů město Jeseník a Centrum sociálních služeb Jeseník, za účelem společného výkonu zadavatelských činností při výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken budov města Jeseník“.

465.

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken budov města Jeseník“.

466.

Rada města schvaluje složení hodnotící komise veřejné zakázky „Výměna oken budov města Jeseník“.

467.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání společenské akce Zahájení lázeňské sezóny, dne 10. 5. 2019 v době od 16:00 do 24:00 hodin, pro MKZ Jeseník, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

468.

Rada města bere na vědomí informaci o stávající problematice z hlediska uzavírání nových a úpravy stávajících nájemních smluv v budově IPOS, Jeseník, K.Čapka 1147/10 v souvislosti s nově vypracovaným znaleckým posudkem č.6043/2019 o stanovení obvyklého nájemného z nebytových prostor, který vypracoval Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.

469.

Rada města schvaluje ceník společenského sálu a zasedacích místností v administrativní budově IPOS, K. Čapka 1147/10, Jeseník s platností od 1.5.2019 a pověřuje uzavíráním krátkodobých nájemních smluv společenského sálu a zasedacích místností vedoucího oddělení vnitřní správy.

470.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit nebytový prostor - kancelář č.308 o výměře 29,54 m2,ve III. podlaží budovy "IPOS" Karla Čapka 1147/10, Jeseník na dobu neurčitou od 1.6.2019 spolku ZAHRADA 2000 z.s., za účelem provozu chráněného pracoviště tréninkových pracovních míst.

471.

Rada města bere na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise pro rozvoj města.

472.

Rada města trvá na výpovědi Smlouvy o nájmu budovy č. p. 1341 na ul. Palackého v Jeseníku (OC Alkron), uzavřené dne 30.04.2007 mezi městem Jeseník a společností ALKRON a.s., se sídlem: Jeseník, Masarykovo nám. 150/24, IČ 25399764. Smlouva byla vypovězena usnesením Rady města Jeseníku č. 2762, přijatým na 92. zasedání, konaném dne 24.02.2017.

473.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0258/2019 ve prospěch oprávněného Internet Expert s.r.o.,  Masarykovo nám.,  159, 790 01 Jeseník, IČ: 28562704, jejímž předmětem je budoucí služebnost umístění a provozování přípojky optického kabelu, na pozemcích města parc. č. 2339/3, 2460/3  obě v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním vedení optického kabelu.

474.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti č. MJ-SML/0262/2019 ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s.,  Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, jejímž předmětem je služebnost umístění a provozování kabelu elektrické energie NN, na pozemku města parc. č. 490/2  v k.ú. Seč u Jeseníka, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelu NN.

475.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0260/2019 ve prospěch oprávněného M. K., 789 01 Zábřeh, jejímž předmětem je budoucí služebnost umístění a provozování stavby „MVE - na pozemku  - parc. č. 2523/10 v k.ú. Jeseník“ podzemní části strojovny a podzemního vedení NN, na pozemcích města parc. č. 840 a 2466  obě v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním stavby a vedení kabelu NN.

476.

Rada města bere na vědomí zápis č. 2 z jednání bytové komise ze dne 10. 04. 2019.

477.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 3+1 (cca 68 m2 4. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na Tylově ul. v Jeseníku s paní S. Š. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 30. 04. 2020, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k  sociálnímu bydlení).

478.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 4+1 (cca 89 m2 2. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na Tylově ul. v Jeseníku s paní E. M. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 30. 04. 2020, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k  sociálnímu bydlení).

479.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy č.MJ-SML/0477/2017 o nájmu bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 689/7 na ul. Seifertova v Jeseníku, s paní E. M. jako jeho nájemcem.

480.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+kk (cca 35 m2 2. NP) v nemovitosti č. p. 689/7 na Seifertově ul. v Jeseníku s paní R. S. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 30. 04. 2020, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení).

481.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 3 o velikosti 3+1 (cca 67 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez jistiny.

482.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 4 o velikosti 3+1 (cca 72 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez jistiny.

483.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 5 o velikosti 2+1 (cca 69 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez jistiny.

484.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 8 o velikosti 2+1 (cca 63 m2, 4. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez jistiny.

485.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 4 o velikosti 2+KK (cca 57 m2, 2.NP) v nemovitosti č. p. 689 na ul. Seifertova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení pro příjmově vymezené, za to dle podmínek dotace a Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, s jistinou ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného.

486.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu s níže uvedeným nájemcem, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu:
- M. O., prodloužení doby nájmu do 31. 07. 2019.

487.

Rada města schvaluje zařazení žadatelů do evidence žádostí o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu s žadateli:
-B. R., Jeseník,
-E. B., Jeseník,
-M. O., Jeseník,
-L. Š., Ruda nad Moravou,
-J. V., Jeseník.

488.

Rada města neschvaluje zařazení žadatele do evidence žádostí o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu s žadatelem:
-M. H., Ostrava.

489.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+kk (cca 80 m2 3. NP) v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, s paní A. R. st. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 07. 2019, se sníženým nájemným ve výši 30 Kč/m2/měsíc a to v souladu s čl. 3 bodem 3. 3. směrnice rady města č. 1/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku).

490.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zapsáním zástavního práva smluvního ve prospěch Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, k zajištění financí pro stavbu montované haly, na pozemku p. č. 1313/120 v k. ú. Bukovice u Jeseníka.

491.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0264/2019 ve prospěch oprávněného Internet Expert s.r.o.,  Masarykovo nám.,  159, 790 01 Jeseník, IČ: 28562704, jejímž předmětem je budoucí služebnost umístění a provozování přípojky optického kabelu na pozemcích města parc. č. 509/2, 509/21, 509/38, 509/53, 509/37, 509/36, 509/54, 509/33, 509/35, 509/47, 509/41, 509/43, 509/45, 2434/25, 2466, 2434/6, 2434/20, 2434/19, 2434/21, 2434/18,  870/6, 2467/9, 2467/7, 861/2, všechny v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním vedení optického kabelu.

492.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce lesních pozemků ze dne 26.4.2011 uzavřené se společností Technické služby Jeseník, a.s., se sídlem O. Březiny 168, 79001 Jeseník ke dni 30.4.2019.

493.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výprose lesních pozemků se společností Technické služby Jeseník, a.s., se sídlem O. Březiny 168, 79001 Jeseník s účinností od 1.5.2019.