Usnesení 15. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 14.05.2019

494.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 87/2019 - 96/2019.

495.

Rada města stanoví odměnu ředitelce příspěvkové organizace MKZ Jeseník za náročnou přípravu a organizaci XXI. Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua 2019.

496.

Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník k přijetí věcného daru - výpočetní techniky na podporu aktivit žáků a zaměstnanců školy, od dárce Stomix, spol. s r. o., se sídlem Skorošice 197.

497.

Rada města bere na vědomí zápis z rozborů hospodaření příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník za rok 2018.

498.

Rada města bere na vědomí informaci o vyhodnocení žádosti o dotaci z Olomouckého kraje v rámci výzvy „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť.

499.

Rada města dává souhlas k použití prostředků investičního fondu příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník za účelem pořízení služebního automobilu.

500.

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč Nadačnímu fondu Pro Edu, Městys Bílá Voda 58, 790 69 Bílá Voda.

501.

Rada města odvolává ředitelku Mateřské školy Kopretina Jeseník, příspěvkové organizace paní Bc. Janu Matlochovou ke dni 30.6.2019 z důvodu vyhlášení konkurzního řízení.

502.

Rada města odvolává ředitelku Mateřské školy Jeseník, Jiráskova 799, příspěvkové organizace paní Bc. Stanislavu Romanovou ke dni 31.7.2019 z důvodu vyhlášení konkurzního řízení.

503.

Rada města ukládá podle § 28 odst. 11 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Kopretina Jeseník, IČO 70914877 odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele ve výši 100.000 Kč se lhůtou splatnosti 90 dnů ode dne jeho uložení za porušení rozpočtové kázně na základě kontrolních zjištění uvedených v protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.j. MJ/66374/2018.

504.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti veřejného osvětlení, a to mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774 (jako budoucím povinným) a městem Jeseník, IČO: 00302724 (jako budoucím oprávněným), kterou dává budoucí povinný souhlas provést na služebných pozemcích parc. č. 198 a 199/1 v k. ú. Bukovice u Jeseníka stavbu "Řešení infrastruktury za kotelnou v Bukovicích".

505.

Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 57 000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za účelem vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Jeseník.

506.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor číslo 001/SMMJ/NBP/2012 s nájemcem VLČE s.r.o., Karla Čapka 1070/17, Jeseník, IČ:28595700.

507.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000,- Kč spolku Kostelík v horách, o.s. na uspořádání pietního aktu při příležitosti 74. výročí konce 2. světové války, konaného dne 11. 5. 2019.

508.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000,- Kč spolku Kostelík v horách, o.s., jako příspěvek k uspořádání pietního aktu konaného při příležitosti 74. výročí konce 2. světové války.

509.

Rada města dává předchozí souhlas k přijetí účelově vázaných darů příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník.

510.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 11.04.2019.

511.

Rada města schvaluje uzavření partnerské smlouvy s Boétheia - společenství křesťanské pomoci pro projekt v rámci výzvy Operačního programu zaměstnanost číslo 108 zaměřené na Podporu programu housing first.

512.

Rada města revokuje usnesení č. 408, které bylo přijaté na 12. zasedání rady města konaném dne 08.04.2019, kterým rada města schválila zpracování a podání projektové žádosti do výzvy č. 83 Operačního programu zaměstnanost (sociální inovace a mezinárodní spolupráce).

513.

Rada města schvaluje zpracování a podání projektové žádosti do výzvy č. 98 Operačního programu zaměstnanost (prioritní osa 2 - sociální začleňování a boj s chudobou).

514.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zámeckého náměstí v Jeseníku u příležitosti konání společenské akce Muzejní noc, dne 1. 6. 2019 v době od 18:00 do 23:00 hodin, pro Vlastivědné muzeum Jesenicka, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

515.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu na provozování cyklobusu v Jeseníkách v letní sezoně 2019.

516.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar ve výši 27.350,- Kč Klubu českých turistů - oblast Olomoucký kraj na přeznačení a vytvoření nových turistických tras ve městě Jeseník.

517.

Rada města souhlasí s dosadbou aleje na Předním vršku na náklady pana K. Z. a bere na vědomí informaci o dopravě stromů společností TSJ a.s.

518.

Rada města bere na vědomí zprávu oddělení majetku ve věcech majetkoprávního vypořádání s Olomouckým krajem.

519.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0317/2019 pro stavbu  „REKO MS Jeseník, Alšova, číslo stavby: 7700073156“  na pozemcích parc.č. 1753/7, 1753/8, 2486, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupené společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

520.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0318/2019 pro stavbu  „REKO MS Jeseník - Tovární, číslo stavby: 7700073157“  na pozemcích parc. č. 408/5, 450/1, 451/1, 2433/9, 2446/1, 2446/2 všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupené společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

521.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0316/2019 pro stavbu  „REKO MS Jeseník, Sládkova + 2, číslo stavby: 7700073151“  na pozemcích parc. č. 23, 28, 66, 188/4, všechny v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupené společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

522.

Rada města bere na vědomí informace o současném stavu SCZT.

523.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města částečně vyhovět žádosti pana J. K. a prominout část smluvní pokuty plynoucí z kupní smlouvy MJ-SML/0442/2018 včetně jejího dodatku č.1 ve výši 75% z původní částky, tj 121 522,80 Kč.

524.

Rada města schvaluje provozní a návštěvní řád letního koupaliště Jeseník; oproti dosud schváleným řádům se upřesňuje zejména okamžitá kapacita areálu koupaliště na 1.600 osob a dále se zavádí náramky s čipem pro vstup a výstup z areálu koupaliště.

525.

Rada města schvaluje ceny vstupného a provozní dobu letního koupaliště Jeseník pro sezónu roku 2019, kdy se základní celodenní vstupné pro dospělé osoby zvyšuje ze 60,- Kč   na 90,- Kč; celodenní vstupné pro seniory nad 65 let, studenty, děti od 110  cm do 15 let a  ZTP. ZTP/P  se zvyšuje ze 40,- Kč  na 50,- Kč; zavádí se půldenní vstupné  ve výši 50 Kč pro dospělé osoby a  půldenní vstupné ve výši 30,- Kč pro seniory nad 65 let, studenty, děti od 110  cm do 15 let a  ZTP. ZTP/P; ruší se slevy vstupného po 16 hodině. Vstup zdarma pro děti do 6 let se nahrazuje vstupem zdarma pro děti do 110 cm výšky. Rodinné celodenní vstupné se zvyšuje ze 140 Kč na 200 Kč (2 dospělí+ 1 dítě); ze 160 Kč na 220 Kč (2 dospělí+ 2 děti); ze 180 Kč na 240 Kč (2 dospělí+ 3 děti). Jednou za sezónu bude pro všechny děti a studenty vstup „za vysvědčení“ zdarma; den bude stanoven dle počasí.

526.

Rada města neschvaluje vstup zdarma na letní koupaliště pro Dětský domov Jeseník.

527.

Rada města souhlasí s bezplatným vstupem na letní koupaliště  dne 24.06.2019 v době od 9,00 hod do 16,00 hod.,  kdy bude v areálu koupaliště probíhat akce  společnosti EKO-KOM a.s. určená základním a mateřským školám a veřejnosti.

528.

Rada města bere na vědomí informace o Společenství vlastníků domu č.p. 54, Školní ul., Jeseník, se sídlem Školní 54/8, 790 01  Jeseník, IČ 06118267, a nesouhlasí se změnou stanov společenství.

529.

Rada města ukládá delegovanému zástupci města na shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 54, Školní ul., Jeseník, IČ 06118267, hlasovat pro:

-    schválení rekonstrukce střechy s tím, že výběr zhotovitele proběhne analogicky dle pravidel města;

-    schválení přijetí úvěru ve výši maximálně 1.000.000,- Kč se splatností 15 let a úrokem maximálně 2,76 p.a.

530.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 60 m2 z pozemkové parcely č. 1023/1 a část o výměře cca 14 m2 z pozemkové parcely č. 1023/14, vše v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady.

531.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 16 m2 z pozemkové parcely č. 1023/14 v k.ú. Jeseník, jako plochu pod garáží.

532.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 80 m2 z pozemkové parcely č. 1753/2 v k.ú. Jeseník, za účelem zahrady.

533.

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu Městské policie.

534.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit ke dni 20.6.2019 pověření strážníka Bc. Miroslava Táborského k plnění úkolů při řízení Městské policie Jeseník ze dne 10.9.2015.

535.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit ke dni 21.6.2019 Bc. Radka Sedláře k plnění úkolů při řízení Městské policie Jeseník.

536.

Rada města bere na vědomí zprávu o možnosti řešení obsazenosti budovy IPOS od Ing. Marie Fomiczewové a Ing. Jiřího Krátkého s tím, že tato zpráva bude předložena na jednání ZM dne 20.6.2019.

537.

Rada města bere na vědomí informaci o připravované novele zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. a jejím možném dopadu do rozpočtu města a ukládá vedení města jednat se zákonodárci Parlamentu ČR o případné změně navrhované novely.

538.

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.

539.

Rada města bere na vědomí informace o zastupitelích, členech komisí a výborů Olomouckého kraje za Jesenicko.

540.

Rada města ukládá garantům komisí ve spolupráci s předsedou komisí vypracovat do 31.5.2019 přehled činnosti komisí a hodnocení práce komisí.

541.

Rada města ukládá tajemníkovi zajistit sjednocení operačního systému a kancelářského softwaru na MěÚ Jeseník.

542.

Rada města schvaluje vytvoření projektového týmu za účelem dalšího možného pokračování spolupráce s firmou EG-Expert, s.r.o. ve věci servisu, technické podpory a metodického vedení k ekonomickému informačnímu systému na MěÚ Jeseník. Současně schvaluje složení projektového týmu: vedoucí - Tomáš Vlazlo (místostarosta), členové - Mgr. Lukáš Morávek (člen RM), Ing. Karel Buchta (FO), Ing. Jitka Zatloukalová (auditor), Mgr. Zdeňka Exelová (právník), Mgr. Lubomír Věstinský (OI).