Usnesení 16. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 27.05.2019

543.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 31. 3. 2019 na základě přiložených výkazů.

544.

Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za první čtvrtletí r. 2019.

545.

Rada města schvaluje, aby město Jeseník ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, požádalo Krajský úřad Olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření města Jeseník za rok 2019.

546.

Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Karla Čapka Jeseník k tomu, aby část rezervního fondu použila k posílení fondu investic.

547.

Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic příspěvkové organizace Mateřská  škola Karla Čapka Jeseník, za účelem pořízení herních prvků na školní zahradu.

548.

Rada města jmenuje Bc. Janu Matlochovou do funkce ředitelky Mateřské školy Kopretina Jeseník, příspěvkové organizace, a to od 1.7.2019 na základě výsledků konkurzního řízení.

549.

Rada města jmenuje Bc. Stanislavu Romanovou do funkce ředitelky Mateřské školy Jeseník, Jiráskova 799, příspěvkové organizace, a to od 1.8.2019 na základě výsledků konkurzního řízení.

550.

Rada města stanoví platový výměr Marcele Chudárkové, DiS , ředitelce MŠ Karla Čapka Jeseník s účinností od 1.6.2019.

551.

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník zajistit spolupořádání festivalu Im zentrum. 

552.

Rada města bere na vědomí informaci o zápisu dětí do mateřských škol v Jeseníku na školní rok 2019/2020.

553.

Rada města bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 6.5.2019.

554.

Rada města bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 30. 4. 2019.

555.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání sportovní akce Jeseník Open Air floorball cup 2019, dne 15. 6. 2019 v době od 09:00 do 22:00 hodin, pro pořadatele akce - Jiřího Juráše, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

556.

Rada města bere na vědomí zápis č. 3 ze zasedání komise pro sport a tělovýchovu konaného dne 2.4.2019.

557.

Rada města bere na vědomí postup při přípravě realizace sociální služby domov se zvláštním režimem v rámci Centra sociálních služeb Jeseník pro seniory nad 65 let věku s Alzheimerovou nebo stařeckou demencí

558.

Rada města schvaluje výpůjčku nebytových prostor - kanceláře č.308 o výměře 29,54 m2, ve III. podlaží budovy "IPOS" Karla Čapka 1147/10, Jeseník na dobu určitou do 30.9.2019 spolku ZAHRADA 2000 z.s., za účelem provozu chráněného pracoviště tréninkových pracovních míst.

559.

Rada města schvaluje zapojení města Jeseníku do projektu Skryté příběhy.

560.

Rada města schvaluje aktualizaci ceníku v informačním centru.

561.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu sloupu veřejného osvětlení č. 5/2008 ze dne 04. 03. 2008 se společností Vesna Liberec, spol. s r.o. IČO 46711350 jako nájemcem a to ke dni 31. 05. 2019.

562.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře 2 m2 z pozemkové parcely č. 2466 v k. ú. Jeseník, České poště, s. p. IČO 47114983, za účelem umístění poštovní schránky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

563.

Rada města bere na vědomí informaci o kontrole plnění podmínek prodeje pozemků v zóně "Za Podjezdem".

564.

Rada města revokuje své usnesení č. 480 z 14. zasedání Rady města Jeseník ze dne 29. 04. 2019, kterým schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+kk (cca 35 m2 2. NP) v nemovitosti č. p. 689/7 na Seifertově ul. v Jeseníku s paní R. S. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 30. 04. 2020, s nájemným ve výši 53 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení).

565.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+kk (cca 35 m2 2. NP) v nemovitosti č. p. 689/7 na Seifertově ul. v Jeseníku s paní R. S. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 30. 04. 2020, s nájemným ve výši 51,68 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení).

566.

Rada města schvaluje přijetí dotace Olomouckého kraje z dotačního titulu „Podpora prevence kriminality“ na částečnou úhradu výdajů vzniklých při realizaci projektu „Obnova kamerových bodů, včetně ovládacího zařízení“.

567.

Rada města ukládá starostce Mgr. Bc. Zdeňce Blišťanové uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace č. 2019/01978/OSV/DSM.

568.

Rada města bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra k problematice zpřístupnění podkladů pro jednání rady města členům zastupitelstva města.

569.

Rada města schvaluje podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci aktivní politiky zaměstnanosti při vytvoření míst veřejně prospěšných prací, na základě které bude zřízeno jedno funkční místo pomocného provozního pracovníka v Oddělení vnitřní správy ke dni 01.07.2019, na dobu určitou 4 měsíců, po dobu finanční podpory Úřadu práce.

570.

Rada města schvaluje tyto termíny zasedání RM v 2. pololetí r. 2019 (zahájení v 13:00 hodin): 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.

571.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tyto termíny zasedání ZM v 2. pololetí r. 2019 (zahájení jednání vždy v 15:00 hodin): 19.9., 31.10., 12.12.