Usnesení 22. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 29.07.2019

754.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 141/2019 - 155/2019.

755.

Rada města stanoví platový výměr ředitelkám MŠ v Jeseníku od 1.9.2019 v souvislosti se změnou zařazení do platové třídy.

756.

Rada města jmenuje člena Dotační komise pana Rostislava Brokeše.

757.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. MJ-SML/0124/2015 mezi městem Jeseník jako budoucím kupujícím a p. J. K. jako budoucím prodávajícím, jejímž předmětem bude prodej části pozemků p.č. 240 a 241 oba v katastrálním území Bukovice u Jeseníka, které byly dotčeny investiční akcí "Jeseník - Rejvízský most".

758.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. MJ-SML/0123/2015 mezi městem Jeseník jako budoucím kupujícím a sl. D. B. jako budoucím prodávajícím, jejímž předmětem bude prodej části pozemku p.č. 242 v katastrálním území Bukovice u Jeseníka, který byl dotčen investiční akcí "Jeseník - Rejvízský most".

759.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. MJ-SML/0050/2016 mezi městem Jeseník jako stavebníkem a p. S. K. jako vlastníkem pozemku, jejímž předmětem bylo založení práva stavebníka provést stavbu v rámci investiční akce " Jeseník - Rejvízský most".

760.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. MJ-SML/0439/2016 mezi městem Jeseník jako stavebníkem a manželi K. jako vlastníky pozemku, jejímž předmětem bylo založení práva stavebníka provést stavbu v rámci investiční akce "Jeseník - Rejvízský most".

761.

Rada města schvaluje zpětvzetí žádosti o převod pozemku parc.č. 1293 v k.ú. Jeseník podané u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

762.

Rada města bere na vědomí informace Odboru stavebního úřadu a územního plánování jako příslušného úřadu územního plánování o uplatněných požadavcích na změnu Územního plánu Jeseník.

763.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout parkovací místo s číslem 10 za budovou "IPOS" (K. Čapka 1147/10, Jeseník), za cenu 1200,00 Kč bez DPH/parkovací místo/rok, na dobu určitou do 21.7.2021 (po dobu platnosti nájemní smlouvy č. MJ-SML/0481/2019) Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, IČ:71009248, která je nájemcem kancelářských prostor v budově "IPOS".

764.

Rada města stanovuje, že v případě zřizování vyhrazeného parkovacího místa pro konkrétní SPZ pro občany se zdravotním postižením, si tito občané sami na své náklady hradí pouze pořízení svislého dopravního značení a případné náklady na změnu dopravního značení. Ostatní náklady ponese město. 

765.

Rada města schvaluje výpověď smlouvy č. MJ-SML/0545/2016 o poskytování služeb uzavřenou se společností ADRI system czech, s.r.o., IČO: 05595053, ke dni 30.7.2019.

766.

Rada města ukládá Oddělení informatiky realizaci záměru zavedení rezervačního systému na Správním odboru a Odboru dopravy a silničního hospodářství.

767.

Rada  města stanoví  odměnu  řediteli  příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník za 1.pololetí 2019 za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů

768.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 13.6.2019

769.

Rada města bere na vědomí zápis z 6. zasedání komise pro rozvoj města.

770.

Rada města ukládá oddělení majetku, aby součástí návrhů na prodej nemovitostí v majetku města bylo vždy vyjádření městské architektky.

771.

Rada města schvaluje aktualizaci ceníku v informačním centru Jeseník.

772.

Rada města vydává na základě § 18 odst. 1 až 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení města Jeseníku č. 1/2019, kterým se mění nařízení města č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 1/2014, č. 1/2015, č. 2/2015, č. 1/2018 a č. 2/2018.

773.

Rada města vyhovuje žádosti pana M. J. o zřízení restaurační zahrádky na parcele č. 261/19 v k.ú. Jeseník, obci Jeseník.

774.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti č. MJ-SML/0473/2019 pro uložení plynovodní přípojky v pozemku města parc. č. 199/2 k. ú. Bukovice u Jeseníka v rámci realizace stavební akce novostavby RD, ve prospěch K. P., Domašov a J. P., Prostějov.

775.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti č. MJ-SML/0498/2019 pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky, a dále pro zřízení sjezdu, na pozemcích parc. č. 1313/149 a č. 1313/5, oba v k. ú. Bukovice u Jeseníka v rámci realizace stavební akce Novostavba haly Agrishop-cz, ve prospěch pana M. H., IČ: 73099805, Jeseník.

776.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0492/2019 pro služebnost inženýrské sítě - přípojku NN na pozemku parc. č. 2508/2 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, v zastoupení společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

777.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu s níže uvedenými nájemci, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu:

S. O. a S. V., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2019.

778.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu s níže uvedeným nájemcem, kterým se prodlužuje doba nájmu, a to  na základě výjimky z Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku:

M. O., prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2019.

779.

Rada města nevyhovuje žádosti manželů Spurných ze dne 9.4.2019 o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 (cca 79 m2 1. NP) v nemovitosti č. p. 802/3 na ul. Purkyňova v Jeseníku.

780.

Rada města ukládá oddělení majetku zahájit přípravu 1. etapy rekonstrukce plynové domovní kotelny topného systému pro bytový dům č.p. 51 na ulici Šumperská v Jeseníku v předpokládané celkové hodnotě 598 622 Kč bez DPH.

781.

Rada města odvolává Ing. Aleše Kurečku ze zastupování města Jeseník ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR a pověřuje zastupováním města Ing. Josefa Malinka, Jeseník, po dobu vykonávání funkce odborného lesního hospodáře v městských lesích.

782.

Rada města odvolává Ing. Aleše Kurečku ze zastupování města Jeseník v honebních společenstvech, které provozují výkon práva myslivosti na honebních pozemcích ve vlastnictví města Jeseník a pověřuje zastupováním Ing. Josefa Malinka, Jeseník, po dobu vykonávání funkce odborného lesního hospodáře v městských lesích.

783.

Rada města ukládá oddělení majetku zadat zpracování znaleckého posudku na cenu kotelny v areálu U Bělidla  v rozsahu stavba kotelny, další stavby a pozemky.

784.

Rada města schvaluje kroky, které vedou k prosazování opatření na prevenci sucha a ochrany vodního režimu v krajině v katastru města, a zavazuje se prostřednictvím zástupců města tyto návrhy prosazovat v souladu s bodem č. 3.1.3 Strategického plánu rozvoje města Jeseník -  Podpora zvyšování retenční schopnosti území.

785.

Rada města zřizuje k 01.09.2019 Oddělení strategického rozvoje.

786.

Rada města zřizuje k 01.09.2019 funkční místo vedoucího Oddělení strategického rozvoje.

787.

Rada města zřizuje k 01.09.2019 funkční místo referenta Oddělení strategického rozvoje.

788.

Rada města zřizuje k 01.09.2019 funkční místo architekta města, organizačně zařazeného do Oddělení strategického rozvoje.

789.

Rada města stanovuje k  01.09.2019 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, který činí 157 (z toho 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „Mámo, táto neseďte doma“ hrazen z 50% z OP Zaměstnanost, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou hrazen z projektu „MAP II“, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou v rámci projektu „Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst”, 1 zaměstnanec přijatý na dobu určitou 6 měsíců po dobu finanční podpory Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti při vytvoření míst veřejně prospěšných prací, 1 pracovník pro tvorbu akčního plánu přijatý na dobu určitou a hrazen z 50% ze Státního fondu životního prostředí ČR, 16 zaměstnanců převedených ze Správy majetku města Jeseník v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace a 10 zaměstnanců přijatých na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost a výkon veřejné funkce).

790.

Rada města bere na vědomí průběžné plnění úkolů z jednotlivých zasedání Rady města Jeseníku.

791.

Rada města bere na vědomí informaci ke slučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce s výkonem služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru.

792.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství areálu Letního divadla ve Smetanových sadech v Jeseníku u příležitosti konání hudebního festivalu Chřástalfest - přehlídka jesenických kapel, dne 10. 8. 2019 v době od 11:00 do 01:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.