Usnesení 24. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 12.08.2019

794.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 156/2019 - 162/2019.

795.

Rada města rozhoduje v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“ o vyloučení účastníka výběrového řízení René Darmovzal, IČO: 47994304, se sídlem na adrese 79326 Vrbno pod Pradědem - Mnichov 360 z důvodu nepředložení dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy a nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu na základě odstoupení od realizace zakázky ze dne 23.07.2019.

796.

Rada města revokuje usnesení č. 713, kterým schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“ se zhotovitelem René Darmovzal, IČO: 47994304, se sídlem na adrese 79326 Vrbno pod Pradědem - Mnichov 360.

797.

Rada města ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ul. Šumperská u Rejvízského mostu, Jeseník“, jelikož z důvodu vyloučení jediného účastníka výběrového řízení není po uplynutí lhůty pro podání nabídek žádný účastník výběrového řízení.

798.

Rada města doporučuje Městským kulturním zařízením Jeseník zahájit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Vybavení pro realizaci společných akcí projektu“, souhlasí s navrženým seznamem dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek a souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

799.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 ul. Purkyňova 802/3, Jeseník“ a pověřuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

800.

Rada města souhlasí s uplatněním smluvní pokuty ve výši 48.027,30 Kč vůči společnosti KANIA a.s., IČO: 26817853, se sídlem na adrese Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, za vady v projektové dokumentaci zhotovené na základě smlouvy o dílo č. MJ-SML/0184/2016 a schvaluje následné započtení vzájemných pohledávek mezi městem Jeseník a společností KANIA a.s. ve výši 48.027,30 Kč.

801.

Rada města bere na vědomí vyřízení stížnosti na ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní, a to včetně přijatých nápravných opatření ředitele ZŠ Jeseník k odstranění nedostatků.

802.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o kompenzaci nákladů na účast v projektu „Škola pro všechny“ z OP VVV reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000207 s obcemi v ORP Jeseník.

803.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o kompenzaci nákladů na účast v projektu „Škola pro všechny II“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013617 s obcemi v ORP Jeseník, které se projektu účastní.

804.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října s Olomouckým krajem.

805.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Přílohu k Zřizovací listině Městská kulturní zařízení Jeseník.

806.

Rada města bere na vědomí zprávu o přípravě umístění nabíjecí stanice pro elektrokola ve městě Jeseník.

807.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti č. MJ-SML/0512/2019 pro služebnost inženýrské sítě - podzemní vedení sítě elektronických komunikaci - optické kabely na pozemcích parc. č. 2477, 287/11, 287/12, 287/24, 2477 a 2271/1 všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60/5, Jeseník 790 01, IČ 28595734, zastoupené Petrem Muzikantem, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302.

808.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0537/2019 pro uložení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v pozemku města parc. č. 2432/4 v k.ú. Jeseník v rámci realizace stavební akce novostavby RD, ve prospěch paní B. H., Jeseník.

809.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu v nemovitosti č. p. 258 na ul. Tyršova v Jeseníku s panem J. R. dohodou ke dni 31. 08. 2019.

810.

Rada města schvaluje nabídnout manželům O. a V. S. za účelem uzavření smlouvy o nájmu byt č. 2 v nemovitosti č. p. 258 (o velikosti 1+0 cca 22 m2) na ul. Tyršova v Jeseníku.

811.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+1 (cca 44 m2 3. NP) v nemovitosti č. p. 753/3 na ul. Janáčkova  v Jeseníku s paní E. Z. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 08. 2020, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 3 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku).

812.

Rada města ukládá oddělení majetku vymáhat pohledávku P. K. mimosoudní cestou.

813.

Rada města bere na vědomí zprávu oddělení majetku o záměru obnovy letního divadla.

814.

Rada města bere na vědomí zprávu oddělení majetku ve věcech majetkoprávního vypořádání s Olomouckým krajem.

815.

Rada města bere na vědomí informace o budově bývalé městské knihovny.

816.

Rada města bere na vědomí informaci o festivalu Im Zentrum a projektu "Náš dům".

817.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000,- Kč Nadaci Charta 77 Konto Bariéry na charitativní sbírku pro Daniela Forajta.

818.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000,- Kč Nadaci Charta 77 Konto Bariéry na charitativní sbírku pro Daniela Forajta.

819.

Rada města schvaluje účast na zahraniční pracovní cestě zastupitelům Ing. Václavu Urbanovi a Ing. Martině Seidlerové do Séte ve Francii ve dnech 29.8.-2.9.2019.

820.

Rada města bere na vědomí průběžné plnění úkolů z jednotlivých zasedání Rady města Jeseníku.