Usnesení 25. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.08.2019

821.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 163/2019 - 168/2019.

822.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za první pololetí r. 2019.

823.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30. 6. 2019 na základě přiložených výkazů.

824.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2020 až 2022 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2020 - 2022.

825.

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník připravit návrh Zásad pronájmu v Centru společných aktivit.

826.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0309/2019 ze dne 20.05.2019 na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici U Bělidla, Jeseník“ se zhotovitelem společností Technické služby Jeseník a.s., IČO: 64610063, se sídlem na adrese Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající ve změně úpravy terénu tak, že nebudou použity palisády, nýbrž svahování terénu, a s tím související snížení ceny díla o 82.062,12 Kč bez DPH.

827.

Rada města ukládá dotační komisi projednat žádost Charity Jeseník o finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.

828.

Rada města bere na vědomí postup Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při přípravě změny provozování služby senior taxi.

829.

Rada města schvaluje převzetí záštity nad akcí "Společné pomáháme - prezentace poskytovatelů sociálních služeb 2019".

830.

Rada města ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat záměr stacionárního měření rychlosti silničních vozidel v průjezdních úsecích silnic města Jeseníku.

831.

Rada města vypovídá veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy, číslo smlouvy MJ-SML/0323/2014, uzavřenou mezi městem Javorník a městem Jeseník, k jejímuž uzavření vyjádřil Krajský úřad Olomouckého kraje svůj souhlas rozhodnutím s právní mocí ke dni 28. 3. 2015.

832.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit nebytový prostor - kancelář č. 568 o výměře 29,24 m2, v 5.NP budovy "IPOS" Karla Čapka 1147/10, Jeseník na dobu neurčitou od 1.10.2019 spolku ZAHRADA 2000 z.s., za účelem provozu chráněného pracoviště tréninkových pracovních míst.

833.

Rada města schvaluje pronájem parkovacího místa s číslem 10 za budovou "IPOS" (K. Čapka 1147/10, Jeseník), za cenu 1200,00 Kč bez DPH/parkovací místo/rok, na dobu určitou do 21.7.2021 (po dobu platnosti nájemní smlouvy č. MJ-SML/0481/2019) Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, IČ:71009248, která je nájemcem kanceláří v budově IPOS.

834.

Rada města bere na vědomí informaci o jmenování Ing. Petra Kubíčka do funkce vedoucího Oddělení strategického rozvoje, na dobu neurčitou, s účinností od 01.09.2019.

835.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 776/20 o výměře 26 m2 v k. ú. Jeseník, pozemek pod stavbou bez čp / č. ev., stavba technického vybavení (trafostanice) ve vlastnictví ČEZ DISTRIBUCE, a.s., za kupní cenu 13. 794 Kč včetně DPH, společnosti ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín 4.

836.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 1187/4 o výměře 417 m2 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH, panu R. K., Jeseník.

837.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledek zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu 1860/18 o výměře 496 m2 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 436 Kč/m2 včetně DPH, kdy nikdo neprojevil zájem.

838.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 85 o výměře 460 m2 v k. ú. Jeseník za kupní cenu 1.210 Kč/m2 včetně DPH paní D. A., Jeseník, s podmínkou uzavření kupní smlouvy nejpozději do 19.12.2019 a úhradou kupní ceny nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

839.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana L. K. o prodej části pozemku o výměře cca 50 m2 z pozemkové parcely č. 782/1 v k.ú. Jeseník.

840.

Rada města ukládá Oddělení majetku písemně sdělit České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Šumperk, nezájem města Jeseník o pozemkovou parcelu č. 2467/18 v k.ú. Jeseník, obec Jeseník.

841.

Rada města ukládá Oddělení majetku písemně sdělit České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Šumperk nezájem města Jeseník o pozemkové parcely č. 1747/1, 1747/2, 1747/10 a 1747/11, všechny v k.ú. Jeseník, obec Jeseník.

842.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2091/3 o výměře 45 m2, ostatní plocha, neplodná půda a parcely č. 2091/26 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, obě v k.ú. Jeseník od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jeseník.

843.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemku parcely č. 2082/4  o výměře 6 m2 v k.ú. Jeseník, obec Jeseník od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jeseník, za kupní cenu ve výši 1000 Kč.  

844.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemkové parcely č. 2178/1 o výměře 169 m2 v k.ú. Jeseník, obec Jeseník od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jeseník, za kupní cenu ve výši 65.000 Kč.

845.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemkové parcely č. 195 o výměře 615 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jeseník, za kupní cenu 230.000 Kč.

846.

Rada města ukládá oddělení majetku písemně sdělit České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Šumperk nezájem města Jeseník o části pozemkových parcel č. 739 (nově p.č. 739/2) a p.č. 741 (nově p.č. 741/1), obě v k.ú. Jeseník.

847.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely 584/21 o výměře 301 m2 v k. ú. Jeseník, za kupní cenu 46.354 Kč, paní J. S., Lipová-lázně.

848.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 791/1 o výměře 1215 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka za kupní cenu 320 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

849.

Rada města bere na vědomí zápis č. 4 z jednání bytové komise ze dne 05. 08. 2019.

850.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 (cca 69 m2 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na Tylově ul. v Jeseníku s paní J. M. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 30. 09. 2020, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 4 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k  sociálnímu bydlení).

851.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 2+1 (cca 63 m2, 4. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku s manželi L. a R. O. jako nájemci, a to na dobu určitou do 30. 09. 2020, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 4 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k  sociálnímu bydlení).

852.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 1 o velikosti 2+kk (cca 66 m2, -1. NP) v nemovitosti č. p. 689/7 na ul. Seifertova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a směrnice rady města (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení), za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, s jistinou.

853.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 4 o velikosti 3+1 (cca 72 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek dotace a směrnice rady města (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení), za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez jistiny.

854.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu s níže uvedeným nájemcem, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu:
O. M., prodloužení doby nájmu do 30. 11. 2019,
M. I., prodloužení doby nájmu do 28. 02. 2020,
Boétheia- spol. křes. pom., Vodní 225, prodloužení doby nájmu do 31. 01. 2020,
K. E.l a K. E., prodloužení doby nájmu do 31. 01. 2020,
S. V., prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2020,
K. L., prodloužení doby nájmu do 28. 02. 2020,
R. S., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2019,
M. A., prodloužení doby nájmu do 31. 03. 2020,
B. O., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,
B. I., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,
B. V., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,
B. A., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,
K. R., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020,
K. J., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2019,
Š. J., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020.

855.

Rada města neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu s panem M. D.

856.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 2 o velikosti 2+1 (cca 62 m2, 1. NP) v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek směrnice rady města (Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení), za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, s jistinou.

857.

Rada města bere na vědomí zprávu oddělení majetku ve věcech majetkoprávních vypořádání s Olomouckým krajem.

858.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti č. MJ-SML/0548/2019 pro uložení vodovodní přípojky do části pozemku města - parc. č. 2437/1, v k. ú. Jeseník, v rámci realizace stavby „Vodovodní a kanalizační přípojky Jeseník, Žižkova ul. parc. č. 78 a 79“, ve prospěch pana D. D. a paní K. R., Jeseník.

859.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tři otevřené prodejní stánky se společností NATURFYT-Bio spol. s r.o., se sídlem Beskydská 1301/2 Jeseník, IČO 27849431, za účelem použití pro potřebu společnosti dne 14. 09. 2019, za cenu nájmu ve výši 100 Kč/den (cena uvedena bez navýšení o DPH).

860.

Rada města bere na vědomí informace oddělení majetku o současném stavu systému centrálního zásobování teplem v městě Jeseníku.

861.

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku o výměře 800 m2 z pozemkové parcely č. 1116/1 v k.ú. Jeseník, spolku Boétheia - společenství křesťanské pomoci, se sídlem Otakara Březiny 228/28, Jeseník, jako zahradu.

862.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 470 m2 z pozemkové parcely č. 1313/13 a části pozemku o výměře 130 m2 z pozemkové parcely č. 1313/116, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako manipulační a skladovací plochu společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168, Jeseník, IČO: 64610063.

863.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana T. S. o prodej částí pozemkových parcel č. 2105/73, 2508/13, 2105/14 a 2105/73, všechny v k.ú. Jeseník.

864.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledek zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu 1313/45 o výměře 6 058 m2 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 424 Kč/m2 včetně DPH dle podmínek prodeje pozemků v zóně "Za Podjezdem" platných v době vyvěšení, kdy nikdo neprojevil zájem.

865.

Rada města ukládá Oddělení cestovního ruchu zajistit prezentaci města Jeseník v projektu positivJE v podobě PARTNER dle předložené nabídky na dobu jednoho roku.

866.

Rada města bere na vědomí rezignaci paní Věry Holubové na členství v redakční radě.

867.

Rada města jmenuje paní Petru Fusovou členkou redakční rady.

868.

Rada města bere na vědomí analýzu p. Drahokoupila " Model snížení počtu mandátů v zastupitelstvu města Jeseník".

869.

Rada města bere na vědomí průběžné plnění úkolů z jednotlivých zasedání Rady města Jeseníku.