Usnesení 27. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 09.09.2019

871.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 169/2019 - 175/2019.

872.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 176/2019 - 189/2019, kterou se příjmy snižují o 554 237,-- Kč, výdaje se zvyšují o 13 874 340,96 Kč a financování se zvyšuje o 14 428 577,96 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 381 556 012,80 Kč.

873.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě č. 99009305977 mezi Městem Jeseník a Komerční bankou, a.s. .

874.

Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník k zapojení do projektu „Škola pro všechny II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

875.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas s uzavřením právního aktu na projekt „Škola pro všechny II“ v rámci výzvy pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL (sociálně vyloučené lokality) II z Operačního programu VVV.

876.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Jeseník -  Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace; Mateřská škola Karla Čapka Jeseník; Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace; Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace; Základní škola Jeseník, příspěvková organizace;  Základní umělecká škola Jeseník; Středisko volného času DUHA Jeseník; Městská kulturní zařízení Jeseník; Centrum sociálních služeb Jeseník.

877.

Rada města dává souhlas k použití prostředků rezervního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, za účelem předfinancování výdajů projektu OP VVV „Šablony II.“

878.

Rada města dává předchozí souhlas k přijetí věcného daru (knihy v hodnotě 780 Kč)  příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník.

879.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 28. 8. 2019.

880.

Rada města neschvaluje poskytnutí dotace žadateli Česká geografická společnost z.s., Výroční konference EGEA 2019.

881.

Rada města neschvaluje poskytnutí dotace žadateli Charita Jeseník, rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku

882.

Rada města schvaluje použití výjimky ustanovení Směrnice rady města č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek ve věci havarijní situace v Mateřské škole Jiráskova a dává souhlas s uzavřením smlouvy se společností Unistav spol. s r.o., jejímž předmětem je odstranění havarijních škod.

883.

Rada města ukládá Oddělení investic zahájit přípravu výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZUŠ - výměna střešní krytiny“ s termínem realizace stavebních prací v roce 2020.

884.

Rada města doporučuje Městským kulturním zařízením Jeseník zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Vybavení pro realizaci společných akcí projektu“, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník výběrového řízení.

885.

Rada města doporučuje Městským kulturním zařízením Jeseník zahájit opakované výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Vybavení pro realizaci společných akcí projektu“, souhlasí s navrženým seznamem dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek a souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

886.

Rada města ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 ul. Purkyňova 802/3, Jeseník“, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník výběrového řízení.

887.

Rada města schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 ul. Purkyňova 802/3, Jeseník“ a pověřuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

888.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP (obec s rozšířenou působností) k projektu Nástroje ÚAP (územně analytické podklady), která je uzavírána mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník dle ustanovení § 24 a násl. zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění.

889.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník  podání projektové žádosti "Společně pro seniory" příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník do fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

890.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Tématický akční plán Jesenicko 2019 - 2022 - bydlení a dluhy.

891.

Rada města schvaluje účast zastupitele Ing. Václava Urbana na výjezdním zasedání Mikroregionu Jesenicko v maďarském Szentgotthárd ve dnech 22.9.-25.9.2019.

892.

Rada města schvaluje návrh základní parametrů podoby měsíčníku Naše město na období 2020-2024.

893.

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním pozemní komunikace před kavárnou-barem „SHAKER - Martini & Coctail Bar“ na Masarykově náměstí u č. p. 157/1 za účelem umístění pevné předzahrádky v rozsahu záboru 4 x 5 m na chodníku na základě žádosti společnosti Pražská realitní a investiční s.r.o., a to v období od 01.11.2019 do 31.03.2020 a v období od 01.11.2020 do 31.03.2021, čímž pro tento případ uděluje výjimku z „Pravidel pro vydávání souhlasů ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve vlastnictví města Jeseník při umísťování předsunutých prodejních míst, předzahrádek a lešení na místních komunikacích.

894.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana V. V. o prodej části pozemkové parcely č. 504/1 v k.ú. Jeseník.

895.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. MJ-SML/0566/2019 v pozemku města parc. č. 304/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka (uložení kanalizační přípojky), ve prospěch oprávněného pana L. F., Jeseník.

896.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. MJ-SML/0576/2019 na pozemku města parc. č. 2456/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch oprávněného České republiky - Generální finanční ředitelství, IČ: 72080043, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1.

897.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 6 konané dne 17.6.2019.

898.

Rada města souhlasí se zřízením parkovacího pruhu na ulici Boženy Němcové.

899.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 2523/6 o výměře 1 602 m2 v k.ú. Jeseník, upřesněné na základě geometrického plánu č. 6793-93/2019, vypracovaného společností Geodézie Jeseníky s.r.o., z vlastnictví města Jeseník, IČ: 00302724, do vlastnictví Povodí Odry, s.p.,IČ: 70890021, Ostrava jako  nepotřebný majetek města.

900.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemkové parcely č. 1313/71 o výměře cca 6 376 m2 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, za cenu  350 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH dle podmínek prodeje pozemků v zóně "Za Podjezdem" platných v době vyvěšení.

901.

Rada města bere na vědomí informace oddělení majetku o současném stavu systému centrálního zásobování teplem v městě Jeseníku.

902.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města podniknout kroky k ukončení smlouvy o nájmu domovních kotelen MJ-SML/0166/2013 a smlouvy o nájmu blokových kotelen MJ-SML/0167/2013, obě uzavřené se společností Sateza, a.s., nejpozději k 31.12.2020.

903.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení základní hydrologické analýzy území města Jeseník, s vítězným uchazečem Silezika - zapsaný spolek, Supíkovice 2, 790 51, IČO: 26573555.

904.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemkové parcely č. 1313/45 o výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, za cenu  350 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH dle podmínek prodeje pozemků v zóně "Za Podjezdem" platných v době vyvěšení.

905.

Rada města bere na vědomí průběžné plnění úkolů z jednotlivých zasedání Rady města Jeseníku.

906.

Rada města schvaluje návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. září 2019.