Usnesení 29. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 07.10.2019

943.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Dotační komise ze dne 10. 9. 2019.

944.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města uzavření smluv s těmito žadateli o individuální dotaci:

Jesenická pohybová školička, z.s. - 2. ročník Vánočního halového turnaje přípravek - U9 - 6.000,- Kč;

Šachový klub Jeseník, z.s. - Otevřený krajský přebor mládeže v šachu 2019/2020 - 1. turnaj - 12.000,- Kč;

Klub sportovního tance Jesenicka z.s. - Doplňková výuka nejlepšího Jesenického tanečního páru - 5.000,- Kč.

945.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace tomuto žadateli o individuální dotaci:

SK Řetězárna z.s. - Taneční škola Anety Kratochvílové - Úhrada nájmu tělocvičny 2019 - 10.000,- Kč.

946.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník (2020).

947.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit dotační programy pro rok 2020:

-    Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací,

-    Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb,

-    Dotační program na podporu jednorázových projektů (akcí) do 20.000,- Kč.

948.

Rada města dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník k přijetí finančního daru účelově určeného na obědy žákům ZŠ od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s.

949.

Rada města schvaluje novou organizační strukturu v příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník od 1.11.2019.

950.

Rada města schvaluje umístění pamětní tabule v budově Katovny jako vzpomínku na vznik místní sekce Občanského fóra dne 21.11.1989 v Katovně a schvaluje poskytnutí příspěvku MKZ Jeseník na zhotovení ve výši 25.000,- Kč.

951.

Rada města vydává Směrnici č. 5/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník, kterou se zrušuje Směrnice rady města č. 5/2012 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník.

952.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sport a tělovýchovu ze dne 4. 9. 2019.

953.

Rada města doporučuje Městským kulturním zařízením Jeseník zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Vybavení pro realizaci společných akcí projektu“.

954.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 ul. Purkyňova 802/3, Jeseník“ rozhoduje o výběru dodavatele společnosti UNISTAV spol. s r.o., IČO: 15504247, se sídlem na adrese Jeseník, ul. 28. října 5/889, PSČ 79001, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

955.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 ul. Purkyňova 802/3, Jeseník“ se zhotovitelem společností UNISTAV spol. s r.o., IČO: 15504247, se sídlem na adrese Jeseník, ul. 28. října 5/889, PSČ 79001.

956.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemku p.č. 2186/4 - ostatní komunikace, o výměře 2 m2 v k.ú. Jeseník, odděleného geometrickým plánem č. 6795-47/2018 ze dne 11.04.2019 z pozemku p.č. 2186/1 za kupní cenu 1 000,- Kč (včetně DPH) od společnosti ARARA PLUS s.r.o. IČ 27859100, v rámci dokončení majetkoprávního vypořádání investiční akce "MK a chodník ul. Dukelská (horní), Jeseník".

957.

Rada města schvaluje v souladu s oddílem B odst. 5.9 Směrnice rady města č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití ustanovení této směrnice a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytování služby senior taxi“ jiným způsobem, než ukládá tato směrnice.

958.

Rada města bere na vědomí informace Odboru stavebního úřadu a územního plánování o postupu při pojmenování nových ulic na území města Jeseník.

959.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 10000,-Kč  spolku Jesenické tlapky, z.s., se sídlem Otakara Březiny 347/22, 790 01 Jeseník, IČ 05592330, za účelem použití na péči pro opuštěná zvířata v nouzi.

960.

Rada města schvaluje nákup knihy "Tíživá svědectví o pamětnících z Jesenicka a Šumperska" v počtu devíti kusů a schvaluje následné darování těchto knih těm obyvatelům města Jeseníku, kteří se svými pamětmi na této knize podíleli.

961.

Rada města bere na vědomí zápis ze 7. zasedání komise pro rozvoj města.

962.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města pojmenovat novou ulici v lokalitě u ulice Za Pilou názvem Šumná.

963.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat novou ulici v lokalitě u ulice Za Pilou názvem Na Rovině.

964.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Územní studii veřejného prostranství - „Sídliště Pod Chlumem Jeseník“.

965.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Územní studii veřejného prostranství - „Smetanovy sady Jeseník“.

966.

Rada města bere na vědomí dokument Návrh na snížení a zvýšení počtu sečí.

967.

Rada města bere na vědomí aktualizaci současného stavu bytového fondu města Jeseník zpracovanou dne 27. 09. 2019, ze které vyplývá naléhavá nutnost budoucích investic do jeho oprav.

968.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s upuštěním od požadavku na zpracování územní studie pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Lipovský kopec - Resortu Panorama na základě žádosti společnosti IPPEKON INVEST s.r.o., čímž pro tento případ uděluje výjimku z „Pravidel města Jeseník pro výstavbu a přijetí nově budované a stávající infrastruktury a souvisejících pozemků do vlastnictví města“.

969.

Rada města schvaluje plán zimní údržby na období 2019 - 2020.

970.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o  výměře 14 m2 z pozemkové parcely č. 1023/1 jako zahradu, část pozemku o výměře 10 m2 z pozemkové parcely č. 1023/1 jako pozemek pod drobnou stavbou a část pozemku o výměře 26 m2 z pozemkové parcely č. 1023/15 jako zahradu, všechny  pozemky v k.ú. Jeseník.

971.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o celkové výměře 24 m2 z pozemkové parcely č. 1023/15 v k.ú. Jeseník, a to část o výměře 10 m2 jako pozemek pod drobnou stavbou a část o výměře 14 m2 jako zahradu.

972.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0634/2019 pro služebnost inženýrské sítě - přípojku NN na pozemku parc. č. 490/2 v k.ú. Seč u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, v zastoupení společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

973.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0633/2019 pro služebnost inženýrské sítě - přípojku NN na pozemku parc. č. 2441/9 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, v zastoupení společností Elmont Jeseník s.r.o., Palackého 11, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

974.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 375 m2 z p.č. 668/3 v k.ú. Jeseník, z toho část o výměře 365 m2 jako zahradu a část o výměře 10 m2 jako pozemek pod drobnou stavbou obálkovou metodou za vyvolávací sazbu nájemného 5 Kč/m2/rok - zahrada a 12 Kč/m2/rok - pozemek pod drobnou stavbou.

975.

Rada města bere na vědomí průběžné plnění úkolů z jednotlivých zasedání Rady města Jeseníku.