Usnesení 30. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 21.10.2019

976.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 201/2019 - 222/2019.

977.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 2019 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 223/2019 - 227/2019, kterou se příjmy zvyšují o 564 027,30 Kč, výdaje se zvyšují o 907 452,40 Kč a financování se zvyšuje o 343 425,10 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 385 460 120,20 Kč.

978.

Rada města stanoví platový výměr BcA. Petře Fusové, ředitelce příspěvkové organizace MKZ Jeseník s účinností od 1.11.2019 v souvislosti se změnou  platového  stupně.

979.

Rada města schvaluje znění Smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2020.

980.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 1. pololetí 2019: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace; Základní umělecká škola Jeseník; Středisko volného času Jeseník a Městská kulturní zařízení Jeseník.

981.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce domovní kotelny a rozvodů topného systému v bytovém domě Šumperská 51, Jeseník“ rozhodla o výběru dodavatele SEMCOR spol s r.o., IČO: 427 66 206, se sídlem na adrese Dukelská 1240, 790 01 Jeseník.

982.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce domovní kotelny a rozvodů topného systému v bytovém domě Šumperská 51, Jeseník“ rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SEMCOR spol s r.o., IČO: 427 66 206, se sídlem na adrese Dukelská 1240, 790 01 Jeseník.

983.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí služeb „SENIOR TAXI“ č. MJ-SML/0604/2017 uzavřené dne 30.10.2017 s dodavatelem společností Technické služby Jeseník a.s., IČO: 64610063, se sídlem na adrese Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník. Smluvní vztah skončí ke dni 31.10.2019.

984.

Rada města schvaluje uzavření rámcové dohody o poskytování služeb s názvem „Poskytování služeb senior taxi“ s poskytovatelem Soňa Březinová, IČO: 88532381, se sídlem na adrese nám. Svobody 1050/6, 790 01 Jeseník.

985.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

986.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci projektu s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, III. etapa", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

987.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, III. etapa", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných nákladů a v plné výši  nákladů neuznatelných.

988.

Rada města bere na vědomí aktuální stav projektu Centra společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst podpořeného z projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko s ohledem na administrovanou podstatnou žádost o změnu projektu.

989.

Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k převodu prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 125 tis. Kč

990.

Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník za účelem dofinancování výměny oken na budově na Beskydské ulici.

991.

Rada města dává předchozí souhlas k přijetí účelově vázaných darů příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník.

992.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 10.10.2019.

993.

Rada města bere na vědomí zápis č. 6 z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 12. 9. 2019.

994.

Rada města schvaluje Rozpis řádných oddacích termínů na rok 2020.

995.

Rada města schvaluje Sazebník provozních poplatků za provedení svatebního obřadu účinný od 1. 1. 2020 v cenovém rozpětí od 500 Kč do 5000 Kč.

996.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit městské porodné ve výši 5000,- Kč na 1 narozené dítě s trvalým pobytem v Jeseníku, pro kalendářní rok 2020.

997.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v následujících letech s účinností od 1. ledna 2020 dle příloh č. 1, 2, 3, 4.

998.

Rada města neschvaluje žádost Spolku přátel Gymnázia Jeseník o prominutí ceny za pronájem prostor v budově K. Čapka 1147, Jeseník v souvislosti s akcí "Stužkovací ples Gymnázia Jeseník", která se má konat dne 22.11.2019.

999.

Rada města schvaluje prodej použitého mobilního telefonu panu L. L. za kupní cenu 3.000,- Kč

1000.

Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.MJ-SML/0570/2018 uzavřené dne 29.6.2019 s nájemcem Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, IČ: 68923244 (nájem kanceláře č. 569 v V. podlaží budovy na ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník). Nájemní vztah skončí dne 31.10.2019.

1001.

Rada města ukládá odboru životního prostředí připravit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území města Jeseníku, kde navrhne zákaz vstupu psů do areálu lázní.

1002.

Rada města ukládá odboru životního prostředí připravit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zruší Obecně závazná vyhláška č. 10/2010, o trvalém označování psů.

1003.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333, na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje.

1004.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat nemovité a movité věci tvořící funkční celek „separační linka“ za celkovou kupní cenu 16 600 446Kč, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, na základě žádosti jejího současného provozovatele společnosti Technické služby Jeseník a.s. (IČ: 64610063).  Funkční celek „separační linka“ je tvořen:
1) budovou bez čp/č. ev. stojící na pozemcích ve vlastnictví společnosti Technické služby Jeseník a.s parc. č. 2552/8 a parc. č. 2552/9 v k.ú. Jeseník,
2) komunikací, zpevněnou plochou, oplocením na pozemku ve vlastnictví společnosti Technické služby Jeseník a.s. parc.č. 2552/1 v k.ú. Jeseník,
3) dešťovou kanalizací na pozemku ve vlastnictví společnosti Technické služby Jeseník a.s. parc. p.č. 2552/1 v k.ú. Jeseník,
4) plošinovou váhou,
5) technologickou linkou.

1005.

Rada města bere na vědomí Zprávu o provozu městského koupaliště - sezóna 2019, kterou předložila společnost Technické služby Jeseník a.s., jako provozovatel koupaliště, k vyhodnocení plnění Smlouvy příkazní č. MJ-SML/0195/2001256 uzavřené dne 03.05.2016 mezi městem Jeseník a uvedenou společností.

1006.

Rada města bere na vědomí Žádost předsedy představenstva Bytového družstva Jeseník o posouzení možnosti vybudovat výtah v nemovitosti ul. Křížkovského č.p. 1270 a č.p. 1271 se zajištěním úvěru zástavou dané nemovitosti a ukládá oddělení majetku vyzvat Bytové družstvo Jeseník k doplnění žádosti o konkrétnější údaje v návaznosti na projednání záměru na členské schůzi družstva a zjištění podmínek případného úvěru.

1007.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavřít s účinností od 1. ledna  2020 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SMMJ/H01/2009 ze dne 14.09.2009  uzavřené s Fotbalovým klubem Jeseník, IČ 26570831, se sídlem: Jeseník, Dukelská  498/19; předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2020.

1008.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 4 o velikosti 3+1 (cca 72 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez jistoty.

1009.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 5 o velikosti 2+1 (cca 69 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez jistoty.

1010.

Rada města schvaluje cenu nájmu prodejních stánků, umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, pro období 01. 12. 2019 - 01. 01. 2020, ve výši 1 Kč/den (cena uvedena bez navýšení o DPH).

1011.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku, při prodeji vánočního punče a jiných nápojů panem Jakubem Točoněm, Hradec Nová Ves 98, IČO 2939134, ve dnech 01. 12. 2019 - 01. 01. 2020, od 09:00 do 21:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1012.

Rada města schvaluje zapůjčení otevřených prodejních stánků Městským kulturním zařízením Jeseník na IX. Vánoční jarmark, pořádaný ve dnech 06. a 07. 12. 2019 na Zámeckém náměstí v Jeseníku.

1013.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zámeckého náměstí v Jeseníku, při pořádání Vánočního jarmarku Vlastivědného muzea Jesenicka, Zámecké náměstí 120/1, Jeseník, IČO 64095410, dne 06. 12. 2019 od 15:00 do 21:00 hodin a dne 07. 12. 2019 od 11:00 do 17:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1014.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1215 uzavřené dne 5.08.2019 s manželi V. a V. D. jako nájemci, kterým se navyšuje rozsah pronajaté výměry pozemku p.č. 1312/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka o 24 m2 a tím i výše nájemného.

1015.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 179, přijaté na 4. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 20.6.2019.

1016.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zapsáním zástavního práva smluvního ve prospěch Československé obchodní banky a.s., IČO 00001350, Radlická 333/150, Praha 5, k zajištění financí pro stavbu montované haly, na pozemku p. č. 1313/120 v k. ú. Bukovice u Jeseníka.

1017.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o opravě letního divadla s panem M. P., Jeseník.

1018.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 162/1 ost pl. o výměře 1 009 m2, parc. č. 163 zast. pl. o výměře 604 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., parc. č. 164 zahrada o výměře 456 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník Olomouckému kraji, IČ: 60609460 za cenu 4 700 180 Kč.

1019.

Rada města schvaluje uzavření dohody o finanční spoluúčasti  ve výši 859 000 Kč na finální obnově povrchu komunikace v rámci investiční akce města „Revitalizace ulice Tyršova, Jeseník“ se společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka - Vak, a.s., IČ: 65138066, se sídlem Tyršova 248, Jeseník.

1020.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s převzetím infrastruktury v lokalitě Za Pilou do vlastnictví města od společnosti PMF REAL a.s. pouze v případě splnění požadavků dle „Pravidel města Jeseník pro výstavbu a přijetí nově budované a stávající infrastruktury a souvisejících pozemků do vlastnictví města“, konkrétně prokazatelné splnění 80% zastavěnosti lokality a sjednání záruční doby v délce 60 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu vlastnictví infrastruktury do vlastnictví města a dále pouze v případě, že společnost nejprve dobuduje chodník na východním okraji lokality - úsek mezi chodníkem ul. Rejvízská a chodníkem uvnitř lokality Za Pilou z důvodu komunikačního propojení, v návaznosti na usnesení rady města č. 2604 přijaté dne 16.12.2016.

1021.

Rada města schvaluje návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 31. října 2019.

1022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut sociálního fondu města Jeseníku.

1023.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro čerpání příspěvků ze sociálního fondu na rok 2020.