Usnesení 33. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 18.11.2019

1049.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 237/2019 - 251/2019.

1050.

Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za I.- III. čtvrtletí r. 2019.

1051.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30. 9. 2019 na základě přiložených výkazů.

1052.

Rada města promíjí poměrnou část z celkové výše vzniklé škody, která vznikla městu v důsledku nedbalostního jednání zaměstnance L. L., bytem Mikulovice, a schvaluje uplatnění náhrady škody po zaměstnanci ve výši 875,- Kč.

1053.

Rada města schvaluje použití prostředků investičního fondu zřízené příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jeseník, ve výši cca 450 tis. Kč, za účelem opravy topení v Kapli a opravy elektroinstalace na hlavní budově.

1054.

Rada města bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 9.10.2019.

1055.

Rada města bere na vědomí zápis č. 8 z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 11.11.2019.

1056.

Rada města doporučuje Centru sociálních služeb Jeseník uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/2019/27, uzavřené dne 9.9.2019, s vybraným dodavatelem HM - okna a dveře, s.r.o., IČO: 277 92 382, Praha 8, jehož předmětem je úprava rozsahu díla „Výměna oken v budově Centra sociálních služeb, Jeseník“, spočívající v náhradě dvoukřídlých dveří na terasu za jednodílné dveře posuvné, dále změna barvy dveří v zádveří v přízemí budovy a dále prosklení prostoru mezi chodbou ve III. NP budovy a přilehlou terasou,  a s tím související celkové navýšení ceny díla o 108.695 Kč bez DPH.

1057.

Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. MJ-SML/0567/2019, uzavřené dne 9.9.2019, mezi městem Jeseník a vybraným dodavatelem HM - okna a dveře, s.r.o., IČO: 277 92 382, Praha 8, jehož předmětem je úprava rozsahu díla „Výměna oken v bytových domech Školní a Purkyňova, Jeseník“, spočívající v dodávce 1 ks okna bytového domu ul. Purkyňova, a s tím související navýšení ceny díla o 17.580 Kč bez DPH.

1058.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 1 o velikosti 2+kk (cca 66 m2, -1. NP) v nemovitosti č. p. 689/7 na ul. Seifertova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, s jistotou.

1059.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 2 o velikosti 2+1 (cca 62 m2, 1. NP) v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle podmínek Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, s jistotou.

1060.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SMMJ/H01/2009 ze dne 14.09.2009  uzavřené s Fotbalovým klubem Jeseník, IČ 26570831, se sídlem: Jeseník, Dukelská  498/19; předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2020.

1061.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 103 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2019 upřesňuje rozsah údržby a správy majetku, včetně jmenovitých akcí, v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně a hřbitovů.

1062.

Rada města bere na vědomí informaci o prodeji neopravitelného konvektomatu RATIONAL od výrobce Alba Hořovice používaného od roku 2007 v hotelu Slovan, Jeseník, společnosti GASTRO MACH s.r.o., IČ: 27818861, za částku 1.000,- Kč, bez DPH.

1063.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. MJ-SML/0677/2019, a to podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku města parc č. 2217/9, parc. č. 2217/13, parc. č. 2231/1 a parc. č. 2509/1, všechny v k. ú. Jeseník, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o., Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ: 43964435.

1064.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. MJ-SML/0739/2019, a to podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku města parc č. 266 a parc. č. 304/1, oba v k. ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o., Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ: 43964435.

1065.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemkové parcely č. 2105/249 o výměře 48 m2 v k.ú. Jeseník, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jeseník, za kupní cenu 13.000 Kč.

1066.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 791/1 o výměře 1251 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 320 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, manželům R. a A. N., manželům J. a F. P., paní I. S., manželům P. a V. B., a to část pozemku tvořící společný přístup k nemovitosti  č.p. 250 do podílového spoluvlastnictví a další část (nově vznikající parc. č. 791/4, 791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/9 a 791/10) dle potvrzených zájmů, vše v souladu s geometrickým plánem č. 927-344/2019 ze dne 9. října 2019.

1067.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely č. 822 v k.ú. Bukovice u Jeseníka o výměře 200 m2 (bude z parcely geometricky oddělena), za kupní cenu 350 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, manželům R. a Š. H., Jeseník. Nová parcela bezprostředně sousedí s nemovitostí kupujících.

1068.

Rada města schvaluje výši pachtovného, a to 1.000 Kč/rok u výměry do 10 ha a 1.500 Kč/rok u výměry nad 10 ha za pacht zemědělských pozemků ve vlastnictví města Jeseník s účinností od 1.1.2020.

1069.

Rada města schvaluje u nájmu pozemků ve vlastnictví města Jeseník, v případě, že tyto budou nájemcem užívány k podnikatelským účelům, výši nájemného 30 Kč/m2/rok; toto se nevztahuje na již uzavřené nájemní smlouvy.

1070.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města propachtovat zemědělské pozemky v k.ú. Jeseník, k.ú. Bukovice u Jeseníka, k.ú. Seč u Jeseníka a k.ú. Adolfovice, dle přiloženého seznamu pozemků.

1071.

Rada města schvaluje uzavření dohody o finanční spoluúčasti  ve výši 320 588 Kč bez DPH na finální obnově povrchu komunikace v rámci investiční akce města „Revitalizace ulice Tyršova, Jeseník“ se společností Kavolplyn s.r.o., IČ: 27794946, se sídlem 1. máje 4, 789 69 Postřelmov.

1072.

Rada města nevyhovuje žádosti manželů P. ze dne 31.10.2019 o zajištění sekání louky pod Křížovým vrchem na náklady města.

1073.

Rada města nevyhovuje žádosti manželů P. ze dne 31.10.2019 o změně způsobu financování zimní údržby v lokalitě Za Pilou - směr Křížový vrch.

1074.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. MJ-SML/0614/2019, a to plynárenského zařízení (plynové přípojky) v pozemcích města parc. č. 1024/1, parc. č. 1031/2, parc. č. 1031/23, parc. č. 1031/24, parc. č. 1035/1, parc. č. 1045/1, parc. č. 1051/6, parc. č. 1072/4, parc. č. 2434/52, parc. č. 2434/30 a parc. č. 2434/31 všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

1075.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. MJ-SML/0615/2019, a to plynárenského zařízení (plynové přípojky) v pozemcích města parc.č. 853, parc.č. 851/7, parc.č. 851/8, parc.č. 854/12, parc.č. 826/20 a parc.č. 826/29, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

1076.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. MJ-SML/0616/2019, a to plynárenského zařízení (plynové přípojky) v pozemcích města města parc. č. 1159/3, parc. č. 1162, parc. č. 1181/5, parc. č. 1792, parc. č. 2425/4, parc. č. 2425/6, parc. č. 2430, parc. č. 2474, parc. č. 2477 a parc. č. 2478, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

1077.

Rada města zřizuje k 01.01.2020 jedno funkčního místo v Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, v rozsahu 0,5 pracovního úvazku, na dobu určitou, a to od 01.01. do 31.12.2020.

1078.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění školení a výcviku strážníků s Městskou policií Brno, na základě které bude zajištěno 5-ti denní školení strážníků před povinnou prolongační zkouškou.

1079.

Rada města schvaluje aktualizaci ceníku v informačním centru Jeseník.

1080.

Rada města schvaluje tyto termíny zasedání RM v 1. pololetí r. 2020 (zahájení v 13:00 hodin): 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.

1081.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tyto termíny zasedání ZM v 1. pololetí r. 2020 (zahájení jednání vždy v 15:00 hodin): 5.3., 30.4., 18.6.

1082.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání akce Předvánoční prodeje, ve dnech 19. 11. 2019 - 23. 11. 2019, v době od 11:00 do 17:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1083.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 07.11.2019.