Usnesení 51. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 27.04.2020

1445.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 67/2020 - 81/2020.

1446.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 2. změnu rozpočtu města na rok 2020 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 82/2020 - 91/2020, kterou se příjmy snižují o 134 956,96 Kč, výdaje se zvyšují o 3 209 618,76 Kč a financování se zvyšuje o 3 344 575,72 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 355 562 296,71 Kč.

1447.

Rada města jmenuje členy konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, Jeseník, IČ: 00852341.

1448.

Rada města dává předchozí souhlas k použití prostředků investičního fondu zřízené příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112,  ve výši 135.000,- Kč, za účelem dofinancování dotace Ministerstva kultury v programu VISK 3 na úhradu nákupu nové verze knihovního systému VERBIS.

1449.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy s organizací  Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, kdy předmětem daru je převod vlastnického práva k hmotným movitým věcem, které město Jeseník nabylo v  rámci projektu  s názvem: Nákup drobného materiálu pro potřeby MKZ Jeseník, pod evidenčním číslem KUOK 102389/2019, z Programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury.

1450.

Rada města bere na vědomí  rozbory hospodaření za rok 2019, zřízené  příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník,  Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799,  Jeseník, IČ: 75029430.

1451.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2019, zřízené  příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník,  IČ: 75029251.

1452.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2019, zřízené  příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník,  se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník,  IČ: 62353080.

1453.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2019, zřízené  příspěvkové organizace Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace,  se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877.

1454.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2019, zřízené  příspěvkové organizace Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921.

1455.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2019, zřízené  příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, Jeseník, IČ: 60341742.

1456.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2019, zřízené  příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník,  se sídlem Průchodní 154, Jeseník, IČ: 00852341.

1457.

Rada města schvaluje využití části prostor zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Kopretina se sídlem Tyršova 307, 79001 Jeseník  za účelem hlídání dětí od 4.5.2020 do odvolání.

1458.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy s žadatelem: MRC Krteček Jeseník z.s., IČ 26657821, se sídlem Kostelní 142/5, Jeseník na činnost v roce 2020 ve výši 112.000,- Kč.

1459.

Rada města schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května - 3. etapa“ a pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ pro provedení úkonů dle ZZVZ komisi.

1460.

Rada města neschvaluje zahájení výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Pořízení nového osobního automobilu“ a schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

1461.

Rada města schvaluje (v rámci majetkoprávního uspořádání připravované investiční akce „Chodník do lázní, Jeseník“) uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Jeseník jako nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, jako pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti. Předmětem smluv je nájem pozemku a budoucí zřízení služebnosti k pozemku p. č. 2484/7 - ostatní plocha (silnice), o výměře 21 457 m2 v k.ú. Jeseník, jehož vlastníkem je Olomoucký kraj.

1462.

Rada města bere na vědomí zápis z rozborů hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník k 31.12.2019

1463.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - tabletu v ceně 5.885,69 Kč.

1464.

Rada města ukládá odboru životního prostředí zajistit podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na pořízení zahradních kompostérů, za účelem předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

1465.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 16 k Smlouvě o službách uzavřené s Technickými službami Jeseník a.s. dne 22. 2. 2002 z důvodu zvýšení cen za služby v oblasti odpadového hospodářství.

1466.

Rada města bere na vědomí zprávu oddělení majetku o opravách objektu letního divadla.

1467.

Rada města ukládá oddělení majetku zahájit přípravy rekonstrukce sociálních zařízení v objektu letního divadla.

1468.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. MJ-SML/0249/2020 mezi městem Jeseník jako nájemcem a sdružením - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu jako pronajímatelem, týkající se nabíjecí stanice na elektrokola, včetně stojanu na kola, která bude umístěna na pozemku parc. č. 509/2, v k.ú. Jeseník, parkoviště za Jesenkou.

1469.

Rada města bere na vědomí informace o provozování městské sportovní haly v roce 2019 a žádost nájemce, společnosti Technické služby Jeseník, a.s., o úhradu ztráty z provozování městské sportovní haly v roce 2019 ve výši 1.683.618,76 Kč, a to v souladu s čl. IX, odst. 9 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. MJ-SML/0551/2018 ze dne 02.07.2018.

1470.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 219 m2 z pozemkové parcely č. 1768/2  v k.ú. Jeseník, z toho část o výměře 213 m2 za účelem užívání jako zahradu a výši nájemného 5 Kč/m2/rok a část o výměře 8 m2 za účelem užívání jako pozemek pod drobnou stavbou a výši nájemného 12 Kč/m2/rok.

1471.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 10 m2 z pozemkové parcely č. 2105/334 v k.ú. Jeseník, za účelem využití jako manipulační plochu pro uskladnění dříví a výši nájemného 12 Kč/m2/rok.

1472.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 30 m2 z pozemkové parcely č. 673/17 v k.ú. Jeseník, za účelem využití jako zahradu a výši nájemného 5 Kč/m2/rok.

1473.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0285/2020), a to uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku města parc. č. 613 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch P. K., Jeseník.

1474.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti sjezdu (č. MJ-SML/0288/2020), a to zřízení sjezdu k rodinnému domu na části pozemku města parc. č. 2468/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch H. a R. M., Jeseník.

1475.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře 32 m2 z pozemkové parcely č. 22/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 430 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

1476.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana M. Č. o prodej pozemků parc. č. 1304 a parc. č. 1305/2, oba v k.ú. Jeseník.

1477.

Rada města bere na vědomí informaci o aktualizované žádosti M. M. a M. K., o projednání situace kolem budov a pozemků v areálu bývalé lesní školky.

1478.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře 250 m2 z parc. č. 1907/1 v k.ú. Jeseník, za účelem zřízení školky ovocných dřevin.

1479.

Rada města schvaluje návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 14. května 2020.

1480.

Rada města stanovuje k 01.05.2020 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, který činí 155 (z toho 4 zaměstnanci přijatí na dobu určitou hrazeni z projektů, 9 zaměstnanců přijatých na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou a 1 zaměstnanec vykonávající veřejnou funkci).

  Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, v. r.                          Tomáš Vlazlo, v. r.                      

                    starostka                                          1. místostarosta