Usnesení 53. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.05.2020

1522.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799, Jeseník,  IČ: 75029430, za účetní období roku 2019.

1523.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251, za účetní období roku 2019.

1524.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník, IČ: 62353080, za účetní období roku 2019.

1525.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877, za účetní období roku 2019.

1526.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921, za účetní období roku 2019.

1527.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, Jeseník, IČ: 60341742, za účetní období roku 2019.

1528.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, Jeseník, IČ: 00852341, za účetní období roku 2019.

1529.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, za účetní období roku 2019.

1530.

Rada města schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotce Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, IČ: 00852163, za účetní období roku 2019.

1531.

Rada města bere na vědomí  rozbory hospodaření za rok 2019, zřízené  příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112.

1532.

Rada města schvaluje v souvislosti s ukončením nouzového stavu zahájení provozu zřízených příspěvkových organizací od 25.5.2020: Mateřská škola Jeseník,  Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 799,  Jeseník, IČ: 75029430; Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník,  IČ: 75029251; Mateřská škola Karla Čapka Jeseník,  se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník,  IČ: 62353080; Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 307, Jeseník, IČ: 70914877.

1533.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře cca 24 m2 z pozemkové parcely č. 782/1 v k.ú. Jeseník, za účelem využití jako zahradu a cenu nájemného 5 Kč/m2/rok.

1534.

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 351 uzavřené dne 9.1.2020 s nájemci P. a P. P., a to dohodou ke dni 15.5.2020. Nájemní smlouvou byl sjednán nájem části pozemku parc. č. 668/8 v k.ú. Jeseník.

1535.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s nájemci P. a P. P., Jeseník, kterou bude ujednán nájem pozemkové parcely č. 668/33 o výměře 49 m2 a nájem části pozemku o výměře 291 m2 z pozemkové parcely č. 668/8, vše v k.ú. Jeseník, k podnikatelským účelům. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok.

1536.

Rada města stanovuje rozsah úředních hodin odboru dopravy a silničního hospodářství a správního odboru Městského úřadu Jeseník s účinností od 18.5.2020 takto: Pondělí a středa 8 - 12, 12:30 - 17, úterý a čtvrtek 8 - 12.

1537.

Rada města schvaluje účast města Jeseník v projektu Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací.

1538.

Rada města schvaluje přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 30.000 Kč na provoz turistického informačního centra na rok 2020 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
 

1539.

Rada města schvaluje přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 49.950 Kč na obnovu Wesselényiho pramene a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

1540.

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Jeseník za rok 2019.

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, v. r.                            Tomáš Vlazlo, v. r.                      

                    starostka                                          1. místostarost