Usnesení 57. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 08.06.2020

1608.

Rada města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Jeseník za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ve smyslu § 84, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění.

1609.

Rada města Jeseník doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání výsledku hospodaření města a městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2019, uvedené v Závěrečném účtu města Jeseník za rok 2019, článek II. Tabulková část, tabulky č. 12/1 a 12/2.

1610.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření a účetní závěrku účetní jednotce město Jeseník za r. 2019, která podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky.

1611.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 104/2020 - 112/2020.

1612.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města na rok 2020 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 113/2020 - 133/2020, kterou se příjmy snižují o 22 443 177,-- Kč, výdaje se snižují o 724 548,-- Kč a financování se zvyšuje o 21 718 629,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 356 673 236,71 Kč.

1613.

Rada města jmenuje s účinností od 1.9.2020 pana Bc. Daniela Krčmáře do funkce ředitele zřízené příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, a to v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

1614.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na akce festival V centru a Vánoce v Jeseníku ve výši 200.000,- Kč. 

1615.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Programu na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji na nákup drobného materiálu ve výši 35.000,- Kč. 

1616.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Programu na podporu Investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji na pořízení externí knihovny pro promítací zařízení v kině ve výši 60.000,- Kč. 

1617.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o kompenzaci ve výši 70.000,- Kč, z mimořádné výzvy Propagace kinematografie v kině, na podporu české kinematografie v době dopadů mimořádných opatření v důsledku epidemie COVID-19.

1618.

Rada města bere na vědomí zápis č. 12 z Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze den 1.6.2020.

1619.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jeseník jako příjemcem dotace a Státním fondem životního prostředí jako poskytovatelem dotace za účelem spolufinancování zrealizované investiční akce "Výsadba stromů ve městě Jeseník".

1620.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení bezúplatného nabytí pozemku parcelní číslo 317/15 ostatní plocha o výměře 1 447 m2 a parcelní číslo 317/16 ostatní plocha o výměře 167 m2, vše v katastrálním území Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník od vlastníka - Olomouckého kraje, v rámci dokončení majetkoprávního vypořádání investiční akce "Výstavba chodníku v ul. Rejvízská, Jeseník".

1621.

Rada města revokuje usnesení č. 1378 ze 45. zasedání Rady města Jeseníku konaného dne 23. 3. 2020, kterým udělila výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání kulturně společenské akce Koncert k 30. výročí založení firmy FENIX, dne 4. 7. 2020 v době od 09:00 do 24:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1622.

Rada města revokuje usnesení č. 1377 ze 45. Zasedání Rady města Jeseníku konaného dne 23. 3. 2020, kterým udělila výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání sportovní akce Jeseník Open Air floorball cup 2020, dne 13. 6. 2020 v době od 08:00 do 23:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1623.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Smetanových sadů v Jeseníku, areál Letního divadla a přilehlé okolí, u příležitosti konání kulturních akcí v rámci cyklu akcí Park žije!, a to Vítání léta - folk a divadlo dne 19.6.2020, Multikulturní Jesenicko dne 22.8.2020, v době od 15:00 do 24:00 hodin, a Vítání léta „Beats in Park“ dne 18.7.2020, v době od 10:00 do 24:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1624.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Smetanových sadů v Jeseníku, areál Letního divadla, u příležitosti konání kulturních akcí Letní kino ve dnech 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8.2020, Na stojáka dne 17.7.2020, Vandráci Vagamundos dne 24.7.2020, v době od 19:00 do 23:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1625.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 19.5.2020

1626.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí dotace na pořízení oxygenátoru ve výši 28.900,- Kč a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Nadačním fondem STOP šikaně.

1627.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - schodolezu a invalidního vozíku v celkové hodnotě 100.000,- Kč, od dárce V. M., Lesnice.

1628.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - chodítka v hodnotě 2.500,- Kč, od dárce J. M., Bělá pod Pradědem.

1629.

Rada města bere na vědomí informace o podání nabídky společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. ve věci žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

1630.

Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 7 800,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za účelem absolvování kurzu bezpečné jízdy pro dva členy JSDH.

1631.

Rada města uděluje „Cenu města Jeseník“ za významné zásluhy o rozvoj města panu Bc. Štefanu Labajovi, Jeseník.

1632.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5000,- Kč a věcného daru panu Bc. Štefanu Labajovi, Jeseník, na základě udělení „Ceny města Jeseníku“ za významné zásluhy o rozvoj města.

1633.

Rada města bere na vědomí rezignaci pana Martina Šejdy na člena Komise pro rozvoj města ke dni 27.5.2020.

1634.

Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dlužné částky 12.000,00 Kč navýšené o úrok z prodlení s panem P. G., Jeseník, jako dlužníkem. Dluh bude dle Dohody uhrazen ve dvanácti pravidelných měsíčních splátkách počínaje červnem 2020, kdy každá ze splátek bude činit 1.000,00 Kč a třináctou splátkou budou uhrazeny úroky.

1635.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 20 m2 z pozemkové parcely č. 967/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako pozemek pod drobnou stavbou.

1636.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře 11 m2 z pozemkové parcely č. 904/1 a část pozemku o výměře 39 m2z pozemkové parcely č. 904/8, obě v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 620 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

1637.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 2291/15 o výměře 43 m2 v k.ú. Jeseník, jejíž součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního - stavba technického zařízení, obálkovou metodou. Nejnižší vyvolávací kupní cena činí 107.285 Kč.

1638.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 221, které bylo přijaté na 5. zasedání, konaném dne 19.9.2019, ve věci úplatného nabytí pozemkové parcely č. 195 o výměře 615 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Důvodem revokace je pozbytí platnosti znaleckého posudku, kterým byl pozemek oceněn.

1639.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit úplatné nabytí pozemkové parcely č. 195 o výměře 615 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jeseník, za kupní cenu 580.000 Kč.

1640.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0368/2020), a to podzemního kabelového vedení NN v pozemku města parc. č. 2567 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností ENERGOROZVODY s.r.o., Počernická č. ev. 3410/1a, 108 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 25368745.

1641.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0428/2020), a to podzemního vedení plynovodu v pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2438 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupené společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

1642.

Rada města bere na vědomí informaci o stavu místní komunikace Mlýnská.

1643.

Rada města nesouhlasí s uzavřením dohody o bezplatném užívání komunikací Na Mýtince, Strmá, Čížkův důl, Nad Čížkovým dolem k odvozu dříví mezi městem Jeseník a Lesy České republiky, s.p..

1644.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zapsáním zástavního práva smluvního a zákazu zcizení ve prospěch Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, k zajištění financí pro dostavbu rodinného domu, na pozemcích p. č. 854/100 a p.č. 854/89, vše v k. ú. Jeseník.

1645.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody s paní L. L., Jeseník, o zrušení práva zpětné koupě jako práva věcného váznoucího na  pozemkové parcele č. 854/89 a pozemkové parcele č. 854/100, jehož součástí je budova s č.p. 1416, všechny v katastrálním území Jeseník, obec Jeseník, neboť došlo ze strany L. L. ke splnění smluvního závazku vyplývajícího pro ni jako kupující z čl. IV. odst (1) a (2) kupní smlouvy ze dne 11.01.2017, na základě které bylo toto právo ve prospěch města zřízeno.

1646.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit částečné prominutí pohledávky za smluvní pokutu ve výši 162.030,- Kč s příslušenstvím stanovené na základě nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy MJ-SML/0442/2018 ze dne 16.7.2018 panu J. K., Jeseník. Promíjí se částka 80.547,- Kč a celé příslušenství pohledávky, dlužník je povinen uhradit částku 81.483,- Kč do 6 měsíců od doručení výzvy k úhradě. 

1647.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2523/6 o výměře 1 602 m2 v k.ú. Jeseník, upřesněné na základě geometrického plánu č. 6793-93/2019, vypracovaného společností Geodézie Jeseníky s.r.o., z vlastnictví města Jeseník, IČ: 00302724, do vlastnictví Povodí Odry, s.p.,IČ: 70890021, Ostrava.

1648.

Rada města revokuje část svého usnesení č. 1337, přijatého na 41. zasedání Rady města Jeseník ze dne 24. 02. 2020, kterým schválila uzavření krátkodobých smluv o nájmu částí pozemků p. č. 2445/1, p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře 500 m2, všechny v k. ú. Jeseník, které odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města Jeseníku č. 1/2012, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako nájemcem, na dobu určitou vždy jeden den za účelem pořádání Jesenických trhů v termínech  19. 06. 2020, 10. 07. 2020, 21.08. 2020, 18. 09. 2020, 16. 10. 2020 a 13. 11. 2020, s nájemným ve výši 165 Kč/den bez DPH.

1649.

Rada města revokuje část svého usnesení č. 1338, přijatého na 41. zasedání Rady města Jeseník ze dne 24. 02. 2020, kterým schválila uzavření krátkodobých smluv o nájmu prodejních stánků, umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako nájemcem, na dobu určitou vždy jeden den, za účelem pořádání Jesenických trhů v termínech 19. 06. 2020, 10. 07. 2020, 21. 08. 2020, 18. 09. 2020, 16. 10. 2020 a 13. 11. 2020, s nájemným ve výši 1 Kč/stánek/den bez DPH.

1650.

Rada města schvaluje uzavření krátkodobých smluv o výpůjčce částí pozemků p. č. 2445/1, p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře 500 m2, všechny v k. ú. Jeseník, které odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města Jeseníku č. 1/2012, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako vypůjčitelem, na dobu určitou vždy jeden den za účelem pořádání Jesenických trhů v termínech, 19. 06. 2020, 17. 07. 2020, 21. 08. 2020, 18. 09. 2020, 16. 10. 2020 a 13. 11. 2020.

1651.

Rada města schvaluje uzavření krátkodobých smluv o výpůjčce prodejních stánků, umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, se společností SUDETIKUS, z. s., IČO 04678311 jako vypůjčitelem, na dobu určitou vždy jeden den, za účelem pořádání Jesenických trhů v termínech 19. 06. 2020, 17. 07. 2020, 21. 08. 2020, 18. 09. 2020, 16. 10. 2020 a 13. 11. 2020.

1652.

Rada města revokuje část svého usnesení č. 1339, přijatého na 41. zasedání Rady města Jeseník ze dne 24. 02. 2020, kterým udělila výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku během konání Jesenických trhů, které pořádá SUDETIKUS, z. s., Sládkova 359/3, 790 01 Jeseník, IČO 04678311, zastoupený Mgr. Martinou Seidlerovou, ve dne 10. 07. 2020, v době od 08:30 do 18:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1653.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku během konání Jesenických trhů, které pořádá SUDETIKUS, z. s., Sládkova 359/3, 790 01 Jeseník, IČO 04678311, zastoupený Mgr. Martinou Seidlerovou, dnech 17. 07. 2020, v době od 08:30 do 18:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.

1654.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 (cca 38 m2 1. NP) v nemovitosti č. p. 54/8 na Školní ul. v Jeseníku s paní V. B. jako nájemcem, bez předchozího složení peněžní jistoty, na dobu neurčitou, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 bodem 2.3. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku.

1655.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 54 na ul. Školní v Jeseníku, s paní V. B. jako jeho nájemcem.

1656.

Rada města souhlasí s úhradou částky ve výši 8.500 Kč manželům S. a L. L., nájemcům bytu č. 6 v nemovitosti č. p. 1267/7 na ul. U Kasáren v Jeseníku, v rámci finančního vyrovnání za provedení instalace dlažby v kuchyni a předsíni předmětného bytu, k jejímuž provedení dal pronajímatel souhlas v roce 1997. K finančnímu vyrovnání dochází v důsledku skončení nájemní smlouvy.

1657.

Rada města bere na vědomí informace Oddělení majetku o stavu nemovitosti na ulici Kalvodova, č.p. 360, Jeseník a jeho nutných opravách.

1658.

Rada města bere na vědomí informace Oddělení majetku o stavu nemovitostí v areálu Moravolen - zamýšlené kotelny na biomasu a možnosti prodeje.

1659.

Rada města bere na vědomí finální projektovou dokumentaci pro realizaci energeticky úsporných opatření bytových domů na ul. U Kasáren, č.p. 1264/1, 1265/3, 1266/5, 1267/7 a 1268/9.

1660.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pokračovat v přípravě záměru Revitalizace panelových domů blok A a B na ul. U Kasáren.

1661.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0370/2020), a to podzemního vedení plynovodu v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 2105/1, 2105/69, 2105/80, 2105/71, 2105/81, 2253/7, 2273/1, 2277/2, 2284/12, 2289/2, 2291/2, 2302/2, 2309/2, v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupené společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.

1662.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  vzít na vědomí informaci o svolání řádné valné hromady společnosti  Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p.248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, na den 30.06.2020, a informace obsažené v pozvánce doručené akcionáři.

1663.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 30.06.2020, hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný a úplný obraz o hospodaření společnosti za rok 2019.

1664.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 30.06.2020, hlasovat pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2019 tak, že z celkové výše zisku společnosti dosaženého za účetní období roku 2019 ve výši 2.709,023,46 Kč, se část ve výši 135.415,17 Kč použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 2.573.572,29 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let; představenstvo má záměr vytvořit finanční rezervu na budoucí obnovu stávající VHI a na realizaci budoucích investičních záměrů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty.

1665.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., konané dne 30.06.2020, hlasovat pro schválení návrhu představenstva na výmaz položky rozvahy B.II.3 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku, v položce brutto i korekce; výmaz položky doporučuje auditor z důvodu již provedeného odepsání rozdílu a nulové položky ve výkazu rozvahy a smysl vykazování položky již byl naplněn.

1666.

Rada města schvaluje návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 18. června 2020.