Usnesení 60. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 13.07.2020

1714.

Rada města bere na vědomí změnu ročního plánu interního auditu na rok 2020, do kterého byl zařazen mimořádný interní audit u Městské policie.

1715.

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 57.900,- Kč a uzavření darovací smlouvy s dárcem Olomoucký kraj, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc. Finanční dar je určen na úhradu nákladů spojených s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů č. 69/2020 usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194, na základě kterých hejtman kraje nařídil vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

1716.

Rada města dává souhlas  zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, IČ: 00852112, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, k vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku, konkrétně knihovního software v celkové výši 315.489,- Kč (KP SYS, z roku 1998, v ceně 81.900,- Kč; SW KP-WIN SQL + upgrade, z roku 2007, v ceně 233.589,- Kč).

1717.

Rada města ruší s platností od  1. 9. 2020 poskytování příspěvků na studium střední školy na území ORP Jeseník žákům s trvalým pobytem v Jeseníku z důvodu zavedení nového stipendijního programu pro žáky středních škol na Jesenicku Olomouckým krajem od školního roku 2020/2021.

1718.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května, 3. etapa“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál.

1719.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - zpracování projektové dokumentace“ a ukládá Oddělení investic, aby na základě výjimky dle odd. B odst. 5.9 Směrnice rady města č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek, postupovalo při výběru dodavatele dle odd. B odst. 3 uvedené směrnice s tím, že rozhodovací pravomoc rady města zůstane zachována. Rada města dále schvaluje složení komise, která je pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek.

1720.

Rada města bere na vědomí informace Odboru stavebního úřadu a územního plánování jako příslušného úřadu územního plánování o stavu využití rozvojových ploch v platném Územním plánu Jeseník.

1721.

Rada města bere na vědomí informace o realizaci projektu Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany na Jesenicku.

1722.

Rada města dává souhlas k převodu rezervního fondu k posílení prostředků fondu investic příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník ve výši 130 tis. Kč.

1723.

Rada města schvaluje použití prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník na nákup osobního automobilu pro potřeby pečovatelské služby.

1724.

Rada města schvaluje příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník postup nakládání s neupotřebitelným majetkem  - osobním automobilem k likvidaci.

1725.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 16.06.2020.

1726.

Rada města bere na vědomí zápis č. 11 z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 11. 6. 2020.

1727.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,-Kč panu K. Z., Jeseník na akci "Žehnání stromům".

1728.

Rada města schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na pronájem jedné strany oboustranné vitríny na Masarykově náměstí společnosti Daruma spol. s r.o. dle článku 12.1, písmeno C.

1729.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1226, uzavřené dne 30.12.2019 s L. H. jako nájemcem, kterým se u části pozemku o výměře 20 m2 z pozemkové parcely č. 967/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka mění účel využití na pozemek pod drobnou stavbou se sazbou pronájmu 12 Kč/m2/rok.

1730.

Rada města revokuje své usnesení č. 1588, přijaté na 56. zasedání, konaném dne 25.5.2020.

1731.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem SILEZIKA, Supíkovice, IČ: 26573555, jako vypůjčitelem, kterou bude ujednáno bezplatné dočasné užívání části pozemku o výměře 250 m2 z pozemkové parcely č. 1907/1 v k.ú. Jeseník, za účelem zřízení školky ovocných dřevin. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu dvou let s možností předčasného ukončení.

1732.

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 503, uzavřené dne 29.1.2007, s nájemcem M. D., a to dohodou ke dni 13.7.2020. Nájemní smlouvou byl sjednán nájem části pozemku parc. č. 2454/1 v k.ú. Jeseník.

1733.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0463/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemcích města parc. č. 188/4, parc. č. 184, parc. č. 66, parc. č. 170, parc. č. 171, parc. č. 75 a parc. č. 112, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

1734.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu (č. MJ-SML/0505/2020), a to zřízení sjezdu na pozemku města parc. č. 2468/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch Z. B., Jeseník.

1735.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0507/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemcích města parc. č. 2447 a parc. č. 370/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností ELMONT Jeseník s. r. o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

1736.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0508/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemku města parc. č. 613 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností ELMONT Jeseník s. r. o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

1737.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0514/2020), a to vodovodní a kanalizační přípojky realizované v rámci stavby "Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova, Jeseník - SO 03 Vodovod" v pozemcích města parc. č. 249/1, parc. č. 1148/2, parc. č. 2430, parc. č. 2473, parc. č. 2474, parc. č. 2477, parc. č. 2478, parc. č. 2489/8, parc. č. 1751 a parc. č. 2479, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, Tyršova č. p. 248/16, 790 01 Jeseník, IČ: 65138066.

1738.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0467/2020), a to podzemního vedení sítě elektronických komunikaci - optického kabelu v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 1860/3, parc. č. 1863/1, parc. č. 1907/10, parc. č. 1908/9, parc. č. 1909/7, parc. č. 1934/1, 1994/2, parc. č. 2430, parc. č. 2489/7, parc. č. 2489/8, parc. č. 2490/3, parc. č. 2492/2, parc. č. 2493/1, parc. č. 2496/1, 2519/1, parc. č. 2519/6 a parc. č. 1026/2 všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60/5, Jeseník 790 01, IČ 28595734.

1739.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 12 konané dne 09.06.2020.

1740.

Rada města souhlasí s umístěním dopravního zrcadla naproti výjezdu od koupaliště na ulici Dukelská.

1741.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 3+1 (velikost cca 73 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 1267/7 na ulici U Kasáren v Jeseníku s paní J. K. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31.12.2020, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do jednoho měsíce od data vrácení bytu předchozím nájemcem zpět městu.

1742.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 7 v nemovitosti č. p. 1264/1 na ul. U Kasáren v Jeseníku, s paní J. K. jako jeho nájemcem.

1743.

Rada města revokuje část svého usnesení č. 1707 z 59. zasedání Rady města Jeseník ze dne 22. 06. 2020, kterým schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1 (cca 67 m2, 2. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku s nejzazším termínem k uzavření smlouvy o nájmu bytu 30. 06. 2020.

1744.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1 (cca 67 m2, 2. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení v souladu s Pravidly pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, s paní H. R. jako nájemcem, a to na dobu určitou 12 měsíců, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty. Nejzazší termín k uzavření nájemní smlouvy je 31. 07. 2020.

1745.

Rada města promíjí platbu nájemného za rok 2020 nájemci, kterým je společnost ENNEA CAFFE s.r.o. nám. Svobody 832/25, 790 01 Jeseník, IČ: 05355630, a schvaluje v této věci uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.j. MJ-SML/0582/2018 ze dne 2.7.2018.

1746.

Rada města ukládá oddělení majetku připravit podmínky pro zveřejnění záměru prodeje areálu Auto BPK s.r.o. na Lipovské ulici v Jeseníku (pozemky p.č. 261/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2, p.č. 261/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti s č.p. 94, o výměře 3 089 m2, p.č. 262/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m2a p.č. 255 - zahrada o výměře 89 m2).

1747.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. č. 2445/1, p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře 500 m2, všechny v k. ú. Jeseník, které odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města Jeseníku č. 1/2012, s panem Kamilem Kavkou, Kalvodova 1405/3 Jeseník, IČ 69998833, jako vypůjčitelem, na dobu určitou dne 01. 08. 2020, za účelem pořádání Pivního festivalu.

1748.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prodejních stánků, umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, s panem Kamilem Kavkou, Kalvodova 1405/3 Jeseník, IČ 69998833, jako vypůjčitelem, na dobu určitou dne 01. 08. 2020, za účelem pořádání Pivního festivalu.

1749.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku během konání Pivního festivalu, který pořádá pan Kamil Kavka, Kalvodova 1405/3 Jeseník, IČ 69998833, dne 01. 08. 2020, v době od 12:00 do 22:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.