Usnesení 61. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 03.08.2020

1750.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 150/2020 - 170/2020.

1751.

Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 1/2020 o uveřejňování závazků v registru smluv.

1752.

Rada města dává souhlas k použití prostředků investičního fondu v maximální výši 500.000,- Kč  zřízené  organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 28/413,  Jeseník, IČ: 70599921, za účelem financování  investiční akce „Rekonstrukce  chemické laboratoře“.

1753.

Rada města uděluje výjimku ze Směrnice rady města č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek   zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 28/413,  Jeseník, IČ: 70599921, k realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chemické laboratoře“.

1754.

Rada města bere na vědomí zápis č. 13 z Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 18. 6. 2020.

1755.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace, IČ: 64095410, se sídlem Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na akci: T-expedice Jeseníky, 2020.

1756.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je FORCE TEAM JESENÍK z. s., IČO: 26561263, se sídlem Lipovská 1161/38, 790 01 Jeseník. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na akce: Kritérium Jeseník dne 23. 8.2020 a Jesenický Cyklokros dne 11. 10.2020.

1757.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je ATEX - spol. s. r. o., IČO: 46963146, se sídlem Vážného 21/3, Řečkovice, 621 00 Brno. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na akci: Poslední kilometr 2020.

1758.

Rada města souhlasí s návrhem programových os v rámci poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2021.

1759.

Rada města doporučuje zadavateli Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodovodu a rekonstrukce sociálního zařízení budovy ZŠ Jeseník na ul.  Nábřežní v Jeseníku“, a to vzhledem k tomu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení není žádný účastník.

1760.

Rada města v souladu s odd. B odst. 4.17 bodem 3 Směrnice rady města č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění dodatku č. 1, doporučuje své příspěvkové organizaci Základní umělecké škole Jeseník uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 na zhotovení stavby „ZUŠ - výměna střešní krytiny“ se zhotovitelem Martin Kryš, IČO: 60976021, se sídlem na adrese Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající v nerealizování zapravení ostění včetně malby a s tím související snížení ceny díla o 92.548 Kč bez DPH.

1761.

Rada města v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Skatepark Jeseník - Bukovice“, rozhoduje o výběru dodavatele Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČO: 26792699, se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 1069/35, PSČ 70200.

1762.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Skatepark Jeseník - Bukovice“ se zhotovitelem společností Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČO: 26792699, se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 1069/35, PSČ 70200.

1763.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Regenerace sídliště Pod Chlumem Jeseník - zpracování projektové dokumentace“ a zároveň schvaluje složení komise, která je pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek.

1764.

Rada města bere na vědomí informace o přípravě záměru nové požární zbrojnice pro jednotku SDH města Jeseník a ukládá oddělení investic vyzvat zpracovatele projektové dokumentace k realizaci projektové dokumentace pro provádění stavby.

1765.

Rada města bere na vědomí žádost o příspěvek na zakoupení elektrických pohonných systémů V-DRIVE

1766.

Rada města schvaluje nájemné ve výši 30.240,00 Kč za nájem sálu v budově č.p. 1147 na ul. Karla Čapka v Jeseníku, pro nájemce - Šachový klub Jeseník, z.s., IČ 63696231, se sídlem Palackého 13/11, 790 01 Jeseník, za účelem uspořádání 30.ročníku mezinárodního šachového turnaje JESENÍK OPEN.

1767.

Rada města schvaluje nájemné ve výši 30.720,00 Kč za nájem sálu v budově č.p. 1147 na ul. Karla Čapka v Jeseníku, pro nájemce - zřízená příspěvková organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, IČ 00852112, za účelem uspořádání celkem 12 lekcí tanečních kurzů pro studenty v roce 2020.

1768.

Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 62.560 Kč za účelem realizace projektu "20 let partnerství Jeseníku a Neuburgu an der Donau" a uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace, kterým je Česko-německý fond budoucnosti.

1769.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o zabezpečení vybudování infrastruktury a Smlouvy o budoucí darovací smlouvě týkající se stavby „Novostavba obchodní galerie Jeseník“, se společností InterCora, spol. s r.o., IČ 47714018, sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň jako žadatelem a budoucím dárcem, který je investorem výše uvedené stavby.

1770.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. č. 2445/1, p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře1.200 m2, všechny v k. ú. Jeseník, které odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města Jeseníku č. 1/2012, s Radiem Haná, s.r.o. Blažejské náměstí 97/7, Olomouc, IČ 47681837, jako vypůjčitelem, na dobu určitou jeden den a to 12. 09. 2020, za účelem pořádání Dne Olomouckého kraje.

1771.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prodejních stánků, umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, s Radiem Haná, s.r.o. Blažejské náměstí 97/7, Olomouc, IČ 47681837, jako vypůjčitelem, na dobu určitou jeden den a to 12. 09. 2020, za účelem pořádání Dne Olomouckého kraje.

1772.

Rada města schvaluje poskytnutí slevy na nájemném ve výši 30 %, a to za rozhodné období od 1.4.2020 do 30.6.2020 nájemci, kterým je společnost Vinckovo spol. s r.o.. Lipová lázně 205, IČ 03808602, a schvaluje v této věci uzavření  dodatku č. 3 ke smlouvě č. SML/011/2015 ze dne 05. 03. 2015. Tato sleva z nájemného je nájemci poskytnuta v souvislosti s výzvou Ministerstva průmyslu a obchodu pro program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 - „COVID -Nájemné“.

1773.

Rada města schvaluje poskytnutí slevy na nájemném ve výši 30 %, a to za rozhodné období od 1.4.2020 do 30.6.2020 nájemci, kterým je společnost Alteris s.r.o., Na Stezce 1330/3, Praha 10-Vršovice, IČ 27862313 a schvaluje v této věci uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě č. MJ-SML/0091/2012 ze dne 10.05.2012. Tato sleva z nájemného je nájemci poskytnuta v souvislosti s výzvou Ministerstva průmyslu a obchodu pro program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 - „COVID -Nájemné“.

1774.

Rada města bere na vědomí zprávu oddělení majetku ve věci realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech města Jeseník za rok 2019.

1775.

Rada města schvaluje nové zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 375 m2 z parc. č. 668/3 v k.ú. Jeseník, z toho část o výměře 365 m2 jako zahradu a část o výměře 10 m2 jako pozemek pod drobnou stavbou, a to obálkovou metodou za vyvolávací sazbu nájemného 5 Kč/m2/rok - zahrada a 12 Kč/m2/rok - pozemek pod drobnou stavbou (skleník, posezení, pergola, zahradní chatka apod.).