Usnesení 64. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 24.08.2020

1783.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 171/2020 - 184/2020.

1784.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření města za první pololetí r. 2020.

1785.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o řádném sestavení mezitímní účetní závěrky účetní jednotky město Jeseník k 30. 6. 2020 na základě přiložených výkazů.

1786.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2020.

1787.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2020.

1788.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Karla Čapka Jeseník za 1. pololetí r. 2020.

1789.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2020.

1790.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Základní škola Jeseník, příspěvková organizace za 1. pololetí r. 2020.

1791.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Základní umělecká škola Jeseník za 1. pololetí r. 2020.

1792.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Středisko volného času DUHA Jeseník za 1. pololetí r. 2020.

1793.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Městská kulturní zařízení Jeseník za 1. pololetí r. 2020.

1794.

Rada města bere na vědomí informaci o řádném sestavení účetní závěrky účetní jednotky Centrum sociálních služeb Jeseník za 1. pololetí r. 2020.

1795.

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke směrnici rady města č. 7/2011 o oběhu účetních dokladů.

1796.

Rada města stanoví platový výměr panu  Bc. Danielu Krčmářovi, řediteli zřízené příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, Jeseník, IČO: 00852341, s účinností od 1. 9. 2020.

1797.

Rada města stanoví platový výměr paní Marcele Chudárkové DiS., ředitelce zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353, Jeseník, IČO:  62353080, s účinností od 1. 8. 2020.

1798.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, 5 výzva, Fiche F6 - Obnova venkovských oblastí, článek 20, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, za účelem pořízení mobiliáře do kina Pohoda ve výši 300.000,- Kč.

1799.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav státního svátku 28. října mezi Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc IČO: 60609460 a městem Jeseník. 

1800.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je Paraklub Jeseník z.s., IČO: 47999471, se sídlem Rejvízská 177, 790 01 Jeseník. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na akci: POPS 2020 mezinárodní parašutistická soutěž Jelenia Gora.

1801.

Rada města dává souhlas k použití prostředků investičního fondu ve výši 150.000,- Kč zřízené  příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154,  Jeseník, IČ: 00852341, za účelem financování  opravy střechy.

1802.

Rada města uděluje výjimku ze Směrnice rady města č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek   zřízené příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA, se sídlem Průchodní 154,  Jeseník, IČ: 00852341, k realizaci  opravy střechy.

1803.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0300/2020 ze dne 29.04.2020 na zhotovení stavby „Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku“ se zhotovitelem společností Unistav Stavby s.r.o., IČO: 08751242, se sídlem na adrese Jeseník, 28. října 889/5, 790 01 Jeseník, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající v prodloužení nové vodovodní přípojky a s tím související navýšení ceny díla o 19.626,80 Kč bez DPH.

1804.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1805.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci projektu s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, IV. etapa", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1806.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu s názvem "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, IV. etapa", dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

1807.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. MJ-SML/0595/2020 s Technickými službami Jeseník a.s. ve věci biologicky rozložitelných odpadů.

1808.

Rada města Jeseník schvaluje Nařízení města Jeseník č. 1/2020 a ceník, které se vydávají v souladu s § 23 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

1809.

Rada města souhlasí s postupem při pojmenovávání nově vzniklých ulic, díky čemuž vznikne pětičlenný pracovní tým složen ze tří členů neformální skupiny a dvou zástupců oddělení strategického rozvoje.

1810.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře 11 m2 z pozemkové parcely č. 904/1 a části pozemku o výměře 39 m2 z pozemkové parcely č. 904/8, obě v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 620 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, paní Z. L., Jeseník.

1811.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku o celkové výměře 32 m2 z pozemkové parcely č. 22/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 430 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, Společenství vlastníků domu č.p. 414, 415 Jeseník, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník, IČ: 08679738.

1812.

Rada města schvaluje v rámci kategorizace lesů lesního hospodářského celku města Jeseník (kód LHC 710401) pro zpracování lesního hospodářského plánu pro roky 2021 - 2030 vymezení lesa zvláštního určení podle § 8 odst. 2), písm. c) lesního zákona (lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí), a to na oddíle 803, dílec C a D, tedy na pozemcích p.č. 668/35, 669, 670/1, 671, 672, 673/26, 682/22, 684, 688, 745, 746, 747/1, 748/1, 761/1, 762/1, 763, 764, 765, 792, 793/1, 794, 795, 796, 797, všechny v k.ú. Jeseník, a p.č. 1336 a 1337, obě v k.ú. Bukovice u Jeseníka, a případně části pozemků p.č. 674/1, 682/1, 683 v k.ú. Jeseník, budou-li po oddělení geometrickým plánem na základě pravomocného rozhodnutí státní správy lesů převedeny mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa.

1813.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat části pozemku o celkové výměře 12 m2 z pozemkové parcely č. 911/1 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 620 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

1814.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat část pozemku o výměře 7 m2 z pozemkové parcely č. 2467/2 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 620 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH.

1815.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 2079/71 o výměře 296 m2, ostatní plocha a č. 2079/72 o výměře 63 m2, ostatní plocha, obě v k.ú. Jeseník od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jeseník.

1816.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0511/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemku města parc. č. 2472/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností ENERGOROZVODY s.r.o., se sídlem Praha 10, Počernická 3410/1a, PSČ 108 00, IČ: 25368745.

1817.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti chůze, jízdy, vstupu a vjezdu (č. MJ-SML/0576/2020), a to pro účely chůze, jízdy, vstupu a vjezdu k obchodnímu středisku na pozemku města parc. č. 3147/1 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, 30100 Plzeň, IČ: 47714018.

1818.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0486/2020), a to uložení podzemní vodovodní přípojky v pozemcích města parc. č. 891/47, parc. č. 919/2, parc. č. 919/3, parc. č. 932/5, parc. č. 932/6, parc. č. 932/21, parc. č. 2469/3, parc. č. 2469/4, parc. č. 2469/6 a parc. č. 2469/5, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., Tyršova 248, 79001 Jeseník, IČ: 65138066.

1819.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0605/2020), a to uložení podzemní vodovodní přípojky v pozemcích města parc. č. 2511, parc. č. 136/1, parc. č. 2457/4 a parc. č. 2456/1, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., Tyršova 248, 79001 Jeseník, IČ: 65138066.

1820.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy MJ-SML/0606/2020 mezi Městem Jeseník, jako obdarovaným a společností ENESA a.s., IČO: 27382052, Praha, jako dárcem a přijetí finančního daru ve výši 25 000 Kč.

1821.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedeným nájemcem:

-    O. M., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2020.

1822.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

-  H. P., prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2021,  

-  Z. E., prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2021.

1823.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+kk (cca 66 m2, v 1. NP) v nemovitosti č. p. 689/7 na ul. Seifertova v Jeseníku, určený k sociálnímu bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, s panem A. G. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 30. 09. 2020, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc.

1824.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. č. 2445/1, p. č. 2442 a p. č.2433/9 o celkové výměře 1.200 m2, které odpovídají části centrální plochy Masarykova náměstí v Jeseníku dle nařízení města Jeseníku č. 1/2012, a pozemků p.č. 2314/2 a pozemku p.č. 2327/1 na ul. Dukelská v Jeseníku všechny v k. ú. Jeseník, s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc, Hodolany, IČ 72051795, jako vypůjčitelem, na dobu určitou jeden den a to 04. 09. 2020, za účelem pořádání Dne bezpečnosti.

1825.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prodejních stánků, umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc, Hodolany,  IČ 72051795, jako vypůjčitelem, na dobu určitou jeden den a to 04. 09. 2020, za účelem pořádání Dne bezpečnosti.

1826.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jeseník, jako obdarovaným a společností Garp Integrated s.r.o., IČO: 277 09 540, Praha, jako dárcem a přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč.

1827.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0601/2020), a to podzemního kabelové vedení NN v pozemku ve vlastnictví  města parc. č.  982 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupené firmou Emontas s.r.o., Havlíčkova 618/45, 789001 Zábřeh, IČ: 25883551.

1828.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0604/2020), a to podzemního kabelové vedení NN v pozemcích ve vlastnictví  města parc. č. 2245/1, 2245/8, 2231/1, 2250/1, 2266/2, 2273/1, 2266/6, 2253/7, 2253/13, 2231/31, 2253/6, všechny  v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.,  Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupené firmou ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 789001 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250.

1829.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. MJ-SML/0266/2014 ze dne 13. 10. 2014 a Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2015, se zhotovitelem společností Enesa a.s., IČO: 273 82 052, se sídlem na adrese Praha 9, U Voborníků 852/10, PSČ 190 00, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající v realizaci doporučených dodatečných opatření v objektu SO-01 SMMJ IPOS a s tím související navýšení ceny díla o 566 573,70 Kč bez DPH.

1830.

Rada města zřizuje s účinností od 01.09.2020 funkční místo referenta/ky Oddělení majetku.

1831.

Rada města zřizuje s účinností od 01.09.2020 funkční místo referenta/ky Útvaru tajemníka.

1832.

Rada města stanovuje k 01.09.2020 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu, který činí 153 (z toho 3 zaměstnanci přijatí na dobu určitou, kteří jsou hrazeni  z projektů; 7 zaměstnanců přijatých na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou a 1 zaměstnanec vykonávající veřejnou funkci).

1833.

Rada města bere na vědomí vyhodnocení činnosti komisí a výborů za období 1/2019 - 6/2020.

1834.

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Jeseník zpracovat zásady pro vydávání městského zpravodaje Naše město.

1835.

Rada města Jeseník bere na vědomí informace o možnosti pořízení rolby na údržbu ledové plochy.