Usnesení 66. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 07.09.2020

1838.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2021 až 2023 a Zásobník investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2021 - 2023.

1839.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 185/2020 - 189/2020.

1840.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 4. změnu rozpočtu města na rok 2020 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 190/2020 - 200/2020, kterou se příjmy zvyšují o 665 048,-- Kč, výdaje se zvyšují o 253 234,30 Kč a financování se snižuje o 411 813,70 Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 370 084 926,01 Kč.

1841.

Rada města dává předchozí souhlas k použití prostředků rezervního fondu zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217,  příspěvková organizace, IČ: 75029251, za účelem předfinancování výdajů projektu OP VVV „Šablony III.“

1842.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 28/413,  Jeseník, IČ: 70599921, k přijetí finančního daru od  společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s., účelově určeného na obědy žákům ZŠ Jeseník v období školního roku 2020/2021. Finanční dar bude poskytnut ve dvou etapách, a to 1. etapa pro období od 7. 9. do 31. 12. 2020, 2. etapa pro období od 1. 1. do 30. 6. 2021.   

1843.

Rada města nevyhovuje žádosti ředitelek mateřských škol zřízených městem Jeseník o zařazení do 12. platové třídy, neboť jejich současné platové zařazení je v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.  

1844.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření za 1. pololetí 2020, zřízené příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem28. října 880/16, IČ: 00852112.

1845.

Rada města bere na vědomí zápis č. 14 z Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 26. 8. 2020.

1846.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace, IČ: 64095410, se sídlem Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na akci: Vánoční jarmark 2020.

1847.

Rada města bere na vědomí informace o aktuálním stavu kina Pohoda.

1848.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí investiční dotace na pořízení rehabilitační pomůcky MOTOMED ve výši 70.000,- Kč a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Nadací ČEZ.

1849.

Rada města schvaluje použití prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník na nákup rehabilitační pomůcky MOTOMED ve výši 100 tisíc Kč.

1850.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - varné konvice Sencor v hodnotě 444,- Kč, od dárce M. R. O., Jeseník.

1851.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - vertikalizační klín a omyvatelný povlak v hodnotě 2.552,- Kč, od dárce D. L., Jeseník.

1852.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - pedálová pomůcka k rehabilitaci v hodnotě 1.200,- Kč, od dárce D. L., Jeseník.

1853.

Rada města bere na vědomí informaci o nerealizaci daru schodlezu z důvodu změny postoje dárce.

1854.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 28 m2 z pozemkové parcely č. 673/35 a části pozemku o výměře 35 m2 z pozemkové parcely č. 673/17 v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahrada se sazbou 5 Kč/m2/rok, panu R. H., Jeseník.

1855.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku o výměře 375 m2 z parc. č. 668/3 v k.ú. Jeseník, z toho části o výměře 365 m2 jako zahradu a části o výměře 10 m2 jako pozemek pod drobnou stavbou za nejvyšší nabídnutou výši nájemného v rámci obálkové metody, a to 6 Kč/m2/rok za zahradu a 13 Kč/m2/rok za pozemek pod drobnou stavbou, nájemci paní M. N., Jeseník.

1856.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana M. K. o prodej částí pozemků parc. č. 2133/7, parc. č. 2132/6 a parc. č. 2133/4, všechny v k.ú. Jeseník, s celkovou výměrou cca 160 m2.

1857.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a sjezdu (č. MJ-SML/0568/2020), a to uložení vodovodní a kanalizační přípojky, dále zřízení sjezdu pro dopravní napojení novostavby, vše na části pozemku města parc. č. 1219/6 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch L. K., Jeseník a P. K., Ostrava.

1858.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0597/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemcích města parc. č. 1749/21, parc. č. 1753/8 a parc. č. 1753/7 v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

1859.

Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dlužné částky 25.142,00 Kč navýšené o úrok z prodlení s panem M. D., Jeseník, jako dlužníkem. Celková dlužná částka bude dlužníkem splacena dle dohody ve čtrnácti pravidelných měsíčních splátkách počínaje zářím 2020, kdy první až dvanáctá splátka bude činit 2.000,00 Kč, třináctá splátka bude ve výši 1.142,00 Kč a čtrnáctou splátkou budou uhrazeny úroky.

1860.

Rada města ukládá oddělení majetku vyzvat společnost Technické služby Jeseník a.s., IČ 64610063, k předložení podmínek k uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na nájem budovy č. p. 1341 na ul. Palackého v Jeseníku, na základě které by byla následně od 1.4.2021 uzavřena nájemní smlouva, neboť stávajícímu nájemci skončí nájem dne 31.03.2021

1861.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města zjistit případný zájem o koupi hotelu Slovan s využitím informačního letáku k oslovení potenciálních investorů.

1862.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností NATURFYT-Bio spol. s r.o., se sídlem Beskydská 1301/2 Jeseník, IČ 27849431, jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou dva prodejní stánky, které nájemce bude užívat dne 12. 9. 2020, za cenu nájmu ve výši 100 Kč/den za jeden stánek (cena bude navýšena o platnou sazbu DPH).

1863.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi městem Jeseník a spolkem Silezika z.s., IČ: 26573555, se sídlem č.p. 2, 790 51 Supíkovice.

1864.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkové parcely č. 2051 o výměře 1137 m2 včetně objektu s č.p. 756, pozemkové parcely č. 2050/7 o výměře 597 m2 včetně objektu bez čp/če, pozemkové parcely č. 2042/170 o výměře 4395 m2, pozemkové parcely č. 2042/172 o výměře 146 m2, pozemkové parcely č. 2050/14 o výměře 3151 m2, pozemkové parcely č. 2050/15 o výměře 1375 m2, pozemkové parcely č. 2055/51 o výměře 12 398 m2,  pozemkové parcely č. 3137/3 o výměře 179 m2, pozemkové parcely č. 2053 o výměře 470 m2 včetně budovy bez č.p./č.e. a pozemkové parcely č. 2055/50 o výměře 1342, vše v k.ú. Jeseník, obálkovou metodou za vyvolávací kupní cenu 7 500 000 Kč.

1865.

Rada města bere na vědomí rezignaci pana Rodana Hojgra, pana Radomíra Miky a pana Davida Migala na členy Komise pro rozvoj města ke dni 2.9.2020.

1866.

Rada města bere na vědomí rezignaci pana Radka Sedláře na člena komise pro bezpečné město ke dni 3.9.2020.

1867.

Rada města jmenuje člena komise pro bezpečné město pana Martina Novotného ke dni 7.9.2020.

1868.

Rada města schvaluje návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 17. září 2020.

1869.

Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku u příležitosti konání akce "Se Spojenci na rockový koncert", dne 18. 9. 2020 v době od 16:00 do 22:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015.