Usnesení 67. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 21.09.2020

1870.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 202/2020 - 206/2020.

1871.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník,  Jiráskova 799, Jeseník, příspěvková organizace,  se sídlem Jiráskova 799, Jeseník, IČ: 75029430.

1872.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené příspěvkové  organizaci Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353,  Jeseník, IČ: 62353080.

1873.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené organizaci Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 709, Jeseník, IČ: 70914877.

1874.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené organizaci Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251.

1875.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921. 

1876.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, IČ: 60341742.

1877.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené příspěvkové organizaci Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, IČ: 00852341.

1878.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené  příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, IČ: 00852112.

1879.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 zřízené organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, IČ: 1298/6.

1880.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření  za 1. pololetí 2020, zřízené organizace Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, se sídlem Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, IČ: 75029430.

1881.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření  za 1. pololetí 2020, zřízené příspěvkové  organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, se sídlem Karla Čapka 353,  Jeseník, IČ: 62353080.

1882.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření  za 1. pololetí 2020, zřízené organizace zřízené organizace Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 709, Jeseník, IČ: 70914877.

1883.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření  za 1. pololetí 2020, zřízené organizace Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, se sídlem Křížkovského 1217, Jeseník, IČ: 75029251.

1884.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření  za 1. pololetí 2020, zřízené organizace Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník, IČ: 70599921. 

1885.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření  za 1. pololetí 2020, zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník, se sídlem 28. října 873, IČ: 60341742.

1886.

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření  za 1. pololetí 2020, zřízené příspěvkové organizace Středisko volného času DUHA Jeseník, se sídlem Průchodní 154, IČ: 00852341.

1887.

Rada města stanoví platový výměr Bc. Stanislavě Romanové,  ředitelce Mateřské školy Jeseník, Jiráskova 799, Jeseník, příspěvková organizace,  se sídlem Jiráskova 799, Jeseník, IČ: 75029430 s účinností od 1.9.2020 z důvodu změny příplatku za vedení v souvislosti se změnou počtu tříd.

1888.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 11.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je Šachový klub Jeseník, z. s., IČ:63696231, se sídlem Palackého 13/11, 790 01 Jeseník. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na akci: 2. ročník Memoriálu Svatopluka Hastíka.

1889.

Rada města souhlasí se zřízením odloučeného pracoviště Soukromé Základní umělecké školy - taneční s.r.o., IČ 25376187, se sídlem Jiráskova 762/9, 790 01 Jeseník na Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci se sídlem Nábřežní 413/28, 790 01 Jeseník.

1890.

Rada města schvaluje novou organizační strukturu zřízené příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, IČ: 00852112, s účinností od 1.10.2020.

1891.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0212/2020 ze dne 25.03.2020 na zhotovení stavby „Chodník ul. Bezručova - chodník a komunikace ul. Seifertova, Jeseník“ se zhotovitelem společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, IČO: 48035599, se sídlem na adrese Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající v doplnění vodící linie z drážkované dlažby a dále nerealizaci dešťové kanalizace, části oplocení včetně podezdívky a odvodňovacího žlábku, sanace pláně, a s tím související snížení ceny díla o 405.563,06 Kč bez DPH.

1892.

Rada města ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Regenerace sídliště Pod Chlumem Jeseník - zpracování projektové dokumentace“, jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník výběrového řízení.

1893.

Rada města schvaluje opětovné zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Regenerace sídliště Pod Chlumem Jeseník - zpracování projektové dokumentace“ a zároveň schvaluje složení komise, která je pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek.

1894.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - zpracování projektové dokumentace“ rozhoduje o výběru dodavatele společnosti ATELIER 38 s.r.o., IČO: 25858343, se sídlem na adrese Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

1895.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“ se zhotovitelem společností ATELIER 38 s.r.o., IČO: 25858343, se sídlem na adrese Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

1896.

Rada města schvaluje další postup realizace partnerství v projektu SKP Boétheia "Pilotní projekt housing first v Jeseníku"

1897.

Rada města schvaluje aktualizaci ceníku v informačním centru Jeseník.

1898.

Rada města Jeseníku ve věci města Jeseníku jako jediného akcionáře společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník, IČ: 64610063, v působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti schvaluje v souladu s čl. 9. odst. 1 písm. g) stanov společnosti Technické služby Jeseník a.s. s účinností od 01.10.2020 výši měsíční odměny pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti následovně:

-        předseda představenstva               11.000,- Kč,

-        místopředseda představenstva         9.000,- Kč,

-        člen představenstva                       8.000,- Kč,

-        předseda dozorčí rady                    7.000,- Kč,

-        člen dozorčí rady                           4.000,- Kč.

1899.

Rada města Jeseníku ve věci města Jeseníku jako jediného akcionáře společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník, IČ: 64610063, v působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti schvaluje v souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva / člena dozorčí rady v rozsahu dle předloženého návrhu vzorové smlouvy, sjednávaných mezi společností Technické služby Jeseník a.s. a

-    Romanem Štenclem, nar…., bytem…, členem představenstva,

-    Mgr. Ing. Hanou Mikulínovou, nar…., bytem…, členem představenstva,

-    Ing. Veronikou Peštukovou, nar…., bytem…,  členem představenstva,

-    Mgr. Davidem Raifem, nar…., bytem…, členem dozorčí rady,

-    Ing. Reginou Weiserovou, nar…., bytem…, členem dozorčí rady,

-    Kamilem Kavkou, nar…., bytem…, členem dozorčí rady.

1900.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0642/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení VN v pozemcích města parc. č. 1313/149 a parc. č. 1313/48, oba v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

1901.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0658/2020), a to uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích města parc. č. 2477 a parc. č. 232/1, oba v k.ú. Jeseník, ve prospěch paní Ž. R., Jeseník.

1902.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. MJ-SML/0856/2019 ze dne 30. 12. 2019, se Zemědělským družstvem Jeseník, IČO: 00150657, se sídlem na adrese 790 01 Jeseník, Šumperská 118, PSČ 190 00, kterým se doplňuje odst. 5 a 6 článku IV. výše uvedené smlouvy.

1903.

Rada města bere na vědomí zápis č. 11 z jednání bytové komise ze dne 09. 09. 2020.

1904.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

-    Š. J., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2021,  

-    B. V., prodloužení doby nájmu do 30. 09. 2021,  

-    B. I., prodloužení doby nájmu do 31. 03. 2021,  

-    Boétheia spol. kř. pom., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    K. E. a K. E., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    M. J., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    H. O., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    Ch. M., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    Š. A., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    B. A., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    R. M., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    R. A., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    K. I., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    O. L. a O. R., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    M. E., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    O. M., prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2020,

-    R. S., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    M. Z., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    B. T., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    Š. L., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    G. P., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020,

-    S. L., prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020.

1905.

Rada města schvaluje snížení měsíčního nájemného u bytu č. 4 v nemovitosti č. p. 258 na ul. Tyršova v Jeseníku, v termínu od 01. 11. 2020 do 31. 10. 2021 ve výši 10 %.

1906.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 3+1 (velikost cca 71 m2, 4. NP) v nemovitosti č. p. 1264/1 na ulici U Kasáren v Jeseníku s panem D. P. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31.12.2020, s možností prodloužení, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, s povinností úhrady peněžní jistoty. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do jednoho měsíce od data vrácení bytu předchozím nájemcem zpět městu.