Usnesení 68. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 05.10.2020

1907.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 207/2020 - 214/2020.

1908.

Rada města uděluje výjimku ze Směrnice rady města č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek   zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 28/413,  Jeseník, IČ: 70599921, k realizaci veřejné zakázky „ICT vybavení ZŠ Jeseník, p.o. k zajištění podmínek pro distanční vzdělávání“.

1909.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč a uzavření příslušné smlouvy s žadatelem o individuální dotaci, kterým je EduArt - umění vzdělávat, z.ú., IČ:06265952, se sídlem Polská 307, 790 81 Česká Ves. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na: Holendry - účast na soutěži amatérských souborů v Praze.

1910.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v celkové částce 120.000,- Kč mezi městem Jeseník jako příjemcem dotace a Olomouckým krajem jako poskytovatelem dotace a zároveň schvaluje přijetí dotace za účelem spolufinancování připravované investiční akce „Technické vybavení pro fotbalové hřiště“.

1911.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci ze dne 15.9.2020.

1912.

Rada města schvaluje zvýšení závazného ukazatele "ostatní osobní náklady" z důvodu realizace projektu CZ-PL  a zvýšené potřeby zajištění péče a úklidu formou ostatních osobních nákladů

1913.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod neupotřebitelného kancelářského nábytku v účetní hodnotě 33 412,40 Kč z vlastnictví města Jeseníku do vlastnictví spolku Junák - český skaut, středisko Slunce Jeseník, z.s., Seifertova 661, 790 01 Jeseník, IČ 68911891, a to v rozsahu jeho soupisu vyhotoveného oddělením vnitřní správy dne 21.9.2020.

1914.

Rada města pověřuje Oddělení strategického rozvoje úkolem zpracovat finální podobu vícekriteriálního hodnocení rozvojových projektů a záměrů města, který bude reflektovat definované cíle a základní principy návrhu, jež je součástí tohoto zápisu.

1915.

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním pozemní komunikace před prodejnou květin „IRIS“ na ul. Lipovská u č. p. 171 za účelem umístění předsunutého prodejního místa v rozsahu záboru 0.9 m x 2 m na chodníku na základě žádosti paní Soni Diasové, IČ: 87512947, a to v období od 01.11.2020 do 31.03.2021 a v období od 01.11.2021 do 31.03.2022, čímž pro tento případ uděluje výjimku z „Pravidel pro vydávání souhlasů ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve vlastnictví města Jeseník při umísťování předsunutých prodejních míst, předzahrádek a lešení na místních komunikacích.

1916.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 70 m2 z pozemkové parcely č. 582/11 v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahrada.

1917.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře 54 m2 z pozemkové parcely č. 304/1 a část pozemku o výměře 6 m2 z pozemkové parcely č. 266, obě v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za účelem údržby pásu zeleně u místní komunikace.

1918.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře 2 m2 z pozemkové parcely č. 2439/1 v k.ú. Jeseník, konkrétně pozemek pod řeckým pomníkem v parku nám. Svobody.

1919.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0703/2020), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemku města parc. č. 1081/5 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci společností ELMONT Jeseník s. r. o., Palackého 11/14, 790 01 Jeseník, IČ: 25904442.

1920.

Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 13 konané dne 08.09.2020.

1921.

Rada města ukládá oddělení majetku prověřit majetkoprávní vztahy parkoviště pod Billou za účelem možnosti vytvoření nových parkovacích ploch.

1922.

Rada města souhlasí s řešením proluky u tržnice u Masarykova náměstí jako rezidentní parkovací plochy s maximem zeleně.

1923.

Rada města nesouhlasí s vybudováním 2-5 parkovacích míst k bytovým apartmánům v budově č.p. 15 na pozemcích města parc. č. 215 a parc. č. 216 v k.ú. Seč u Jeseníka.

1924.

Rada města nesouhlasí s pronájem pozemků parc. č. 215 a parc. č. 216 za účelem vybudování 2-5 parkovacích míst k 5 bytovým apartmánům v budově č.p. 15 na pozemcích města parc. č. 215 a parc. č. 216 v k.ú. Seč u Jeseníka.

1925.

Rada města souhlasí s navrženým řešením dopravní infrastruktury K. P. z pohledu města jako budoucího vlastníka.

1926.

Rada města nesouhlasí s přípravou dalších stupňů projektové dokumentace pro vybudování chodníku dle varianty č. 4 s vyloučením automobilové dopravy na místní komunikaci Otakara Březiny v Jeseníku.

1927.

Rada města schvaluje umístění dopravního zrcadla na ul. Alšova, pro výjezd z ul. Na Úbočí.

1928.

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121608216, a to mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 (jako provozovatelem distribuční soustavy) a městem Jeseník, IČO: 00302724 (jako stavebníkem), z důvodu výstavby nového skateparku v Bukovicích.

1929.

Rada města se připojuje k otevřenému dopisu, který zpracoval Svazek obcí údolí Desné dne 14. 9. 2020 ve věci vyslovení nesouhlasu s organizačními změnami u státního podniku Lesy České republiky, s.p., na základě kterých dojde ke slučování lesních správ v Jeseníkách.