Usnesení 69. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.10.2020

1930.
Rada města bere na vědomí Zprávu o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 1/2020. 


1931.
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 215/2020 - 236/2020. 


1932.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit 5. změnu rozpočtu města na rok 2020 spočívající v rozpočtových opatřeních č. 237/2020 - 245/2020, kterou se příjmy snižují o 427 000,-- Kč, výdaje se zvyšují o 996 000,-- Kč a financování se zvyšuje o 1 423 000,-- Kč a celkový objem rozpočtu se upravuje na 379 183 976,07 Kč. 


1933.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jeseník č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jeseník č.5/2019 o místním poplatku z pobytu.


1934.
Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k přijetí věcného daru - knih v celkové ceně 4.849,- Kč, a to od čtenářů v hodnotě 4.340,- Kč a  dále od  autorů Mgr. Ing. Pavly Ranglové v hodnotě 399,- Kč a Jany Faitové v hodnotě 110,- Kč.


1935.
Rada města dává souhlas  zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, IČ: 00852112, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, k vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku, konkrétně automobilu Ford Tranzit, SPZ 4M56299, v hodnotě 343.000,- Kč.


1936.
Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16,  Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR, odboru Média a Audiovize okruh 8 - Diverzifikace programu kina a práce s publikem ve výši 70.000,- Kč,  za účelem spolufinancování nákladů artových a festivalových projekcí a projekcí filmového klubu.


1937.
Rada města dává souhlas  zřízené organizaci Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, IČ: 70599921, se sídlem Nábřežní 28/413, Jeseník, k vyřazení neupotřebitelného hmotného majetku, konkrétně demonstračního systému Slunce do škol v hodnotě 79.932,- Kč.


1938.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Přílohy ke Zřizovací listině Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Nábřežní 28/413, Jeseník, IČ: 70599921, z důvodů vyřazení majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření, konkrétně demonstračního systému Slunce do škol v hodnotě 79.932,- Kč.  


1939.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník pro rok 2021.


1940.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit následující  dotační programy pro rok 2021:
-    Dotační program na podporu sportu - jednorázové akce (rok 2021),
-    Dotační program SPORT 2021 - celoroční činnost sportovních organizací,
-    Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit - jednorázové akce (rok 2021),
-    Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb (rok 2021).


1941.
Rada města ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Regenerace sídliště Pod Chlumem Jeseník - zpracování projektové dokumentace“, jelikož nabídkové ceny překročily hranici pro veřejnou zakázku malého rozsahu do 2 mil. Kč bez DPH.


1942.
Rada města schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Jeseník a jeho příspěvkových organizací“ a pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ pro provedení úkonů dle ZZVZ komisi navrženou Oddělením investic.


1943.
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0630/2019 ze dne 25.09.2019 na zhotovení stavby „Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající v upřesnění materiálů dlažebních kostek, ponechání části stávajícího chodníku bez úprav, záměně dvouřádků za jednořádky, doplnění palisádové opěrné zídky, a dále nerealizaci některých prací jako mostního závěru, kamenné zídky, výsadby stromů, sanace zemní pláně v celém předpokládaném rozsahu v komunikaci, sanace chodníku a parkovacích stáních, a s tím související snížení ceny díla o 1.307.238,30 Kč bez DPH.


1944.
Rada města schvaluje v rámci majetkoprávního uspořádání připravované investiční akce „Chodník do lázní, Jeseník“ uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Jeseník jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 1545/5 - ostatní plocha, o výměře 434 m2 (dočasný zábor 12 m2) v k.ú. Jeseník, jehož vlastníkem je Česká republika. 


1945.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemků od České republiky, zastoupené společností Lesy České republiky, a.s., v rámci dokončení majetkoprávního vypořádání investiční akce „Jeseník - Rejvízský most“ za celkovou kupní cenu 24.167,- Kč včetně DPH. Jedná se o pozemky, které byly odděleny geometrickým plánem č. 847-84/2018 ze dne 21.08.2019 z pozemků parc. č. 1528/1 a parc.č. 265 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, konkrétně tyto nově vznikající pozemky: parc.č. 1528/4 o výměře 3 m2, parc.č. 1528/5 o výměře 67 m2, parc.č. 1528/8 o výměře 2 m2, parc.č. 1528/9 o výměře 2 m2, parc.č. 265/5 o výměře 20 m2 a parc.č. 265/4 o výměře 5 m2.


1946.
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci k akci „Obnova místní komunikace v území sídliště ul. Lipovská, Jeseník“ do programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2021,  podprogramu 117D8230 Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli k dotačnímu titulu 117D8230A Podpora obnovy místních komunikací. 


1947.
Rada města bere na vědomí zápis č. 12 z jednání komise pro bezpečné město konaného dne 24. 9. 2020.


1948.
Rada města schvaluje Rozpis řádných oddacích termínů na rok 2021.


1949.
Rada města bere na vědomí zápis z rozborů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník k 30.6.2020.


1950.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o zajištění péče o seniory na území města Jeseník


1951.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku, konkrétně speciálního motorového vozidla LAND ROVER - registrační značka JE1824, mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje jako předávajícím a městem Jeseník jako přebírajícím a nabývajícím do svého vlastnictví.


1952.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 3 nové názvy ulic na pozemcích v k.ú. Jeseník s parcelním č. 1921/4, a to ulice Modřínová a Smrková a s parcelním číslem 1921/22  ulice Javorová.


1953.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit název nové ulice na pozemku s parcelním číslem 199/1 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, a to Vysněná.


1954.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit název nové ulice na pozemku s parcelním číslem 2113/5 v k. ú. Jeseník, a to Heřmánková.


1955.
Rada města bere na vědomí Zprávu o provozu městského koupaliště - sezóna 2020, kterou předložila společnost Technické služby Jeseník a.s., jako provozovatel koupaliště, k vyhodnocení plnění Smlouvy příkazní č. MJ-SML/0195/2016 uzavřené dne 03.05.2016 mezi městem Jeseník a uvedenou společností. 


1956.
Rada města ruší s účinností ode dne 1. 11. 2020 své usnesení č. 1188 ze dne 16. 12. 2019, kterým pověřila oddělení vnitřní správy majetku MěÚ Jeseník rozhodováním o uzavření nájemních smluv a smluv o  výpůjčce týkajících se administrativní budovy ve vlastnictví města Jeseník na ulici Karla Čapka č.p. 1147 stojící na pozemku parc. č. 770/1, kdy doba trvání smluvního vztahu byla kratší než 30 dnů. 


1957.
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1127 (MJ-SML/0337/2015), uzavřené dne 30.9.2015, s nájemcem společností FREETIME PROJECT s.r.o., a to dohodou ke dni 31.12.2020. Nájemní smlouvou byl sjednán nájem části pozemků parc. č. 1313/114 a parc. č. 1313/68, v k.ú. Bukovice u Jeseníka.


1958.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit pozemkovou parcelu č. 1313/118 o výměře 11690 m2 a pozemkovou parcelu č. 1313/36 o výměře 24 m2, jejíž součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, jako sportoviště pro cyklokros.


1959.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout pozemkovou parcelu č. 332/3 o výměře 139 m2 v k.ú. Jeseník, za účelem užívání jako zahradu.


1960.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1747/1 o výměře 103 m2, parc. č. 1747/2 o výměře 98 m2, parc. č. 1747/10 o výměře 150 m2 a parc. č. 1747/11 o výměře 93 m2, všechny ostatní plocha v k.ú. Jeseník, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jeseník.


1961.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku o celkové výměře 12 m2 z pozemkové parcely č. 911/1 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 620 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, Bytovému družstvu Šerák, Seifertova 660/13, 790 01 Jeseník, IČ: 25392999.


1962.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku o výměře 7 m2 z pozemkové parcely č. 2467/2 v k.ú. Jeseník, za kupní cenu 620 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, manželům J. a V. K., Jeseník.


1963.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu (č. MJ-SML/0703/2020), a to umístění zpevněné plochy (sjezd a přístupový chodník) na pozemku města parc. č. 1361 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch S. K., Jeseník.


1964.
Rada města bere na vědomí zápis z dopravní komise č. 14 konané dne 14.10.2020.


1965.
Rada města schvaluje plán zimní údržby na období 2020-2021.


1966.
Rada města souhlasí se změnou technologie zásahu do místní komunikace U Kasáren, parc. č. 2302/2 v k.ú. Jeseník z důvodu uložení plynovodního potrubí překopem a následným zapravením místní komunikace U Kasáren, parc. č. 2302/2 v k.ú. Jeseník, asfaltovým krytem v rozsahu cca 180 m2. Práce budou zajištěny firmou K+K služby s.r.o., IČ 25390295, jako subdodavatelem firmy Kavoplyn s.r.o., která je zhotovitelem díla „REKO MS Jeseník, U Kasáren +2“.

1967.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledek zveřejnění záměru města prodat pozemkové parcely č. 2051 o výměře 1137 m2 včetně objektu s č.p. 756, pozemkové parcely č. 2050/7 o výměře 597 m2 včetně objektu bez čp/če, pozemkové parcely č. 2042/170 o výměře 4395 m2, pozemkové parcely č. 2042/172 o výměře 146 m2, pozemkové parcely č. 2050/14 o výměře 3151 m2, pozemkové parcely č. 2050/15 o výměře 1375 m2, pozemkové parcely č. 2055/51 o výměře 12 398 m2, pozemkové parcely č. 3137/3 o výměře 179 m2, pozemkové parcely č. 2053 o výměře 470 m2 včetně budovy bez č.p./č.e. a pozemkové parcely č. 2055/50 o výměře 1342 m2, vše v k.ú. Jeseník, obálkovou metodou za vyvolávací kupní cenu 9 800 000 Kč, kdy nikdo nepodal nabídku.


1968.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkové parcely č. 2051 o výměře 1137 m2 včetně objektu s č.p. 756, pozemkové parcely č. 2050/7 o výměře 597 m2 včetně objektu bez čp/če, pozemkové parcely č. 2042/170 o výměře 4395 m2, pozemkové parcely č. 2042/172 o výměře 146 m2, pozemkové parcely č. 2050/14 o výměře 3151 m2, pozemkové parcely č. 2050/15 o výměře 1375 m2, pozemkové parcely č. 2055/51 o výměře 12 398 m2, pozemkové parcely č. 3137/3 o výměře 179 m2, pozemkové parcely č. 2053 o výměře 470 m2 včetně budovy bez č.p./č.e. a pozemkové parcely č. 2055/50 o výměře 1342 m2, vše v k.ú. Jeseník, obálkovou metodou za sníženou vyvolávací kupní cenu 7 500 000 Kč.
Důvody pro snížení z ceny obvyklé:
·    nutnost zabránit další devastaci objektu a eliminace bezpečnostních rizik vyplývající z Hodnocení stavebně technického stavu objektu kotelny Ing. Bronislava Mlynáře z 04/2020 (dále jen „Technická zpráva“);
·    výše nutných investičních nákladů na nezbytná opatření ve smyslu doporučení obsažených v Technické zprávě;
·    nehospodárnost realizace doporučených opatření s ohledem na  nevyužitelnost objektů z důvodu upuštění od původního záměru výstavby kotelny na biomasu, pro který město nemovitosti v minulosti koupilo a s tím souvisejícího porušení povinností péče řádného hospodáře.


1969.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit Zásady prodeje domů a nebytových prostor z vlastnictví města Jeseníku, účinné ze dne 01.07.2011, bez náhrady.


1970.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit Pravidla pro postup odboru stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku, účinné ze dne 01.07.2011, bez náhrady.


1971.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat bytovou jednotku č. 163/2 (byt 1+1, 24 m2) v domě č.p. 163 na pozemku parc.č. 528 a spoluvlastnický podíl o velikosti 24/274 na společných částech domu a na pozemku p.č. 528 vše v k.ú. Jeseník, obálkovou metodou za vyvolávací kupní cenu 500.000 Kč s podmínkou, že zájemce o koupi bude povinen složit před podáním nabídky kauci ve výši 10 % z vyvolávací kupní ceny.
1972.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1313/40 o výměře 7197 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za cenu 400 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, dle podmínek prodeje pozemků v zóně „Za Podjezdem“ platných v době vyvěšení záměru.


1973.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1313/45 část o výměře 2000 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za cenu 400 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, dle podmínek prodeje pozemků v zóně „Za Podjezdem“ platných v době vyvěšení záměru.


1974.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit zařazení částky 5.000.000 Kč do rozpočtu města na poskytnutí investičního příspěvku na financování výstavby vodohospodářské infrastruktury (připojovacích řadů vody a splaškové kanalizace) pro lokalitu „RD - Lipovský kopec“


1975.
Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:
-    S. Š., prodloužení doby nájmu do 30. 04. 2021,
-    O. B., prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2021.


1976.
Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedeným nájemcem:
-    M. O., prodloužení doby nájmu do 30. 11. 2020.


1977.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 (o velikosti 3+1, cca 102 m2) v nemovitosti č. p. 802 na ul. Purkyňova v Jeseníku s panem M. N., jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020, s nájemným ve výši 55,62 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty, v souladu s čl. 2 bodem 2.3. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do jednoho měsíce od data vrácení bytu předchozím nájemcem zpět městu.


1978.
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 1 v nemovitosti č. p. 718/6 na ul. Dukelská v Jeseníku, s panem M. N., jako jeho nájemcem.


1979.
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu v nemovitosti č. p. 1265/3 na ul. U Kasáren v Jeseníku s paní A. K. dohodou ke dni 31. 10. 2020.


1980.
Rada města schvaluje cenu nájmu prodejních stánků, umístěných na Masarykově nám. v Jeseníku, pro období 01. 12. 2020 - 01. 01. 2021, ve výši 1 Kč/den (cena uvedena bez navýšení o DPH).


1981.
Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Masarykova náměstí v Jeseníku, při prodeji vánočního punče a jiných nápojů panem Jakubem Točoněm, Hradec Nová Ves 98, IČO 2939134, ve dnech 01. 12. 2020 - 01. 01. 2021, od 09:00 do 21:00 hodin, dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 3/2015. 


1982.
Rada města schvaluje zapůjčení otevřených prodejních stánků Městským kulturním zařízením Jeseník na vánoční jarmark, pořádaný ve dnech 04. a 05. 12. 2020 na Zámeckém náměstí v Jeseníku.


1983.
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 107 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2020 sjednává rozsah údržby a správy majetku v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitovů a veřejného osvětlení při zachování finančního rozsahu sjednaného v Dodatku č. 106.


1984.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut sociálního fondu města Jeseník.


1985.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro čerpání sociálního fondu na rok 2021.


1986.
Rada města ukládá oddělení strategického rozvoje připravit technické řešení zasedání Zastupitelstva města Jeseník distanční formou.

1987.
Rada města schvaluje návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 5. listopadu 2020.