Usnesení 76. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 25.01.2021

2183.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků mezi Střední průmyslovou školou Jeseník, IČO: 001 76 401, Dukelská 1240, Jeseník, jako půjčitelem a městem Jeseník jako vypůjčitelem, pro potřeby poskytovatele dotace, tedy za účelem deklarování majetkoprávního vztahu města Jeseník vůči pozemkům dotčeným realizací investičního projektu Multifunkční hřiště s ledovou plochou a následných uvažovaných rozšíření sportovních aktivit v rámci zpracované koncepce sportovišť města Jeseníku.