Usnesení 77. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 27.01.2021

2184.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2021 - 12/2021.

2185.

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021“ za účelem vybudování plochy pro jízdu zručnosti.

2186.

Rada města odvolává ke dni 31.3.2021 pana Bc. Tomáše Uhlíře, ředitele zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník z důvodu končícího šestiletého období ve funkci.

2187.

Rada města vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník. 

2188.

Rada města schvaluje ukončení dohody o přistoupení k rámcové dohodě č. MJ-SML/0703/2019 o poskytování služeb senior taxi, která byla dne 03.02.2020 uzavřena s poskytovatelem Black&White Taxi s.r.o., IČO: 28660439, se sídlem na adrese Husitská 393, 793 12 Horní Benešov, a to dohodou ke dni 31.01.2021.

2189.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. MJ-SML/0703/2019 o poskytování služeb senior taxi s poskytovatelem 1: Soňa Březinová, IČO: 88532381, se sídlem na adrese nám. Svobody 1050/6, 790 01 Jeseník a poskytovatelem 2: Michal Kořán, IČO: 07552203, Nábřežní 273, Mikulovice 79084, jehož předmětem je navýšení počtu jízd.

2190.

Rada města schvaluje zahájení výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení zahradních kompostérů v Jeseníku“, schvaluje dodavatele, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek a pověřuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, navrženou Oddělením investic.

2191.

Rada města v souladu s odd. B odst. 4.2 bodem 4 Směrnice rady města č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění dodatku č. 1, doporučuje Centru sociálních služeb Jeseník zahájit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení nábytku do podkroví Centra sociálních služeb Jeseník“ a souhlasí s pověřením komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, navrženou Oddělením investic.

2192.

Rada města schvaluje zahájení výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Pořízení nového osobního automobilu typu plug-in hybrid“ a schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

2193.

Rada města schvaluje podání přihlášky do soutěže Obec přátelská seniorům 2021

2194.

Rada města schvaluje připojení města Jeseník ke kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, dne 10. března 2021.

2195.

Rada města schvaluje podání žádosti na Olomoucký kraj v rámci dotačního titulu "Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji" ve výši 30.000,-Kč na posílení provozu informačního centra v letních měsících v roce 2021.

2196.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 109 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2021 sjednává rozsah údržby a správy majetku v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitovů a veřejného osvětlení.

2197.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, která byla uzavřena dne 20.11.2008 s tehdejšími vlastníky pozemku parc. č. 1469 v k.ú. Jeseník, a to manželi J. a B. H. jako pronajímateli. Dodatkem č. 1 bude provedena aktualizace výměry pronajatého pozemku a změna identifikace pronajímatele, kterým je L. H. jako stávající vlastník pozemku.

2198.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0031/2021), a to uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemcích města parc. č. 2520/2 a parc. č. 257/4, oba v k.ú. Jeseník, ve prospěch společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností ENERGOROZVODY s.r.o., sídlem Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10, Vinohrady, IČO: 25368745.

2199.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu (č. MJ-SML/0032/2021), a to umístění zpevněné plochy a sjezdu na části pozemku města parc. č. 613 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch P. K., Jeseník.

2200.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0035/2021), a to uložení vodovodního řádu v pozemcích města parc. č. 66, parc. č. 28, parc. č. 23, parc. č. 65, parc. č. 170, parc. č. 184 a parc. č. 188/4, všechny v k.ú. Bukovice u Jeseníka, ve prospěch společnosti VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., Tyršova 248, 79001 Jeseník, IČO: 65138066.

2201.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. MJ-SML/0036/2021), a to uložení vodovodního řádu a kanalizační stoky realizované v rámci stavby "OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI U JATEK, JESENÍK" v pozemcích města parc. č. 1024/1, parc. č. 1024/32, parc. č. 1031/2, parc. č. 2434/34, parc. č. 2467/2, parc. č. 2467/9, parc. č. 2467/11 a parc. č. 2467/12, všechny v k.ú. Jeseník, ve prospěch společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, se sídlem Tyršova č. p. 248/16, 790 01 Jeseník, IČO: 65138066.

2202.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1484/1 ost. pl. o výměře 311 m2 a parc. č. 1484/3 ost. pl. o výměře 18 m2, oba v k.ú. a obci Česká Ves, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Jeseníku, IČO: 00302724.

2203.

Rada města schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je prodloužení doby nájmu, s níže uvedenými nájemci:

-    R. S., prodloužení doby nájmu do 31. 03. 2021,    

-    Š. K. a M. D., prodloužení doby nájmu do 31. 03. 2021.

2204.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 1313/40 o výměře 7197 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, za kupní cenu 400 Kč/m2, která bude navýšena o platnou sazbu DPH, dle podmínek prodeje pozemků v zóně „Za Podjezdem“ platných v době vyvěšení záměru, společnosti ENERGOROZVODY s.r.o., IČ: 25368745, Korunní 2569/108g, Praha 10.

2205.

Rada města nesouhlasí se záměrem výstavby účelové komunikace včetně parkovací plochy a nového chodníku k plánovanému objektu na ul. Sadová/Dittersdorfova (za kinem).

2206.

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o bezplatném užívání komunikací Na Mýtince, Čížkův důl a Nad Čížkovým dolem k odvozu dříví mezi městem Jeseník a Lesy České republiky, s.p.

2207.

Rada města schvaluje realizaci projektu prevence kriminality na rok 2021 v rámci výzvy PPK MV ČR s názvem "Asistenti prevence kriminality Jeseník 2021" a souhlasí s finanční spoluúčastí při realizaci projektu.

2208.

Rada města jmenuje s účinností od 01.02.2021 Mgr. Zdeňku Exelovou do funkce vedoucí Odboru tajemníka.

2209.

Rada města jmenuje s účinností od 01.02.2021 Ing. Jiřího Uhra do funkce vedoucího Odboru investic a majetku.

2210.

Rada města jmenuje s účinností od 01.03.2021  Ing. Jana Kalinu do funkce vedoucího Odboru stavebního úřadu a územního plánování.