Usnesení 79. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 01.03.2021

2334.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 51/2021 - 54/2021.

2335.

Rada města schvaluje Souhrnnou zprávu o provedení inventarizace v účetní jednotce Město Jeseník k 31. 12. 2020.

2336.

Rada města rozhoduje, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení zahradních kompostérů v Jeseníku“, o výběru dodavatele SDO Technika s.r.o., IČO: 29446619, se sídlem na adrese Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

2337.

Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na předmět koupě „Pořízení zahradních kompostérů v Jeseníku“ s prodávajícím SDO Technika s.r.o., IČO: 29446619, se sídlem na adrese Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

2338.

Rada města doporučuje své příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Jeseník, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení nábytku do podkroví Centra sociálních služeb Jeseník“, rozhodnout o výběru dodavatele KANONA a.s., IČO: 04163664, se sídlem na adrese Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

2339.

Rada města doporučuje své příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Jeseník uzavřít kupní smlouvu na předmět koupě „Pořízení nábytku do podkroví Centra sociálních služeb Jeseník“ se zhotovitelem KANONA a.s., IČO: 04163664, se sídlem na adrese Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4.

2340.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Infrastruktura za kotelnou, Bukovice“ a jmenuje komisi, která bude pověřena otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek, navrženou Oddělením investic.

2341.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení nového osobního automobilu typu plug-in hybrid“ rozhodla o výběru dodavatele  Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČO: 471 24 652, Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Olomouc, Kafkova 1, Horní Lán, 779 00 Olomouc.

2342.

Rada města v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení nového osobního automobilu typu plug-in hybrid“ rozhodla o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČO: 471 24 652, Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Olomouc, Kafkova 1, Horní Lán, 779 00 Olomouc.

2343.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k uzavření smlouvy o výpůjčce osobního motorového vozidla s firmou KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady

2344.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 17 k Smlouvě o službách uzavřené s Technickými službami Jeseník a.s. dne 22. 2. 2002 z důvodu zvýšení cen za služby v oblasti odpadového hospodářství.

2345.

Rada města jmenuje s účinností od 01.04.2021 Mgr. Zdeňka Gerstbergera  do funkce vedoucího Odboru přestupků.

2346.

Rada města souhlasí z pozice většinového spoluvlastníka (podíl 51 %) nemovitostí č.p. 1270 a 1271 stojících na parc.č. 2144/6 a 2162/12 v k.ú. Jeseník s realizací investičního záměru „BD Křižkovského 1270/8 a 1271/6, Jeseník - instalace výtahu“, který hodlá realizovat druhý spoluvlastník nemovitostí (podíl 49 %) Bytové družstvo Jeseník, Křižkovského 1271/6, Jeseník, IČ 25941623.

2347.

Rada města  bere na vědomí aktuální informace o nájmu hotelu Slovan.

2348.

Rada města schvaluje účast města Jeseník na akci Hodina Země 2021 a ukládá oddělení majetku provést registraci na webových stránkách www.hodinazeme.cz .