Usnesení 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 29.03.2021

2371.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 63/2021 - 68/2021.

2372.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 46.000 Kč panu Mgr. L.A. na vydání designové encyklopedie Jeseníků s pracovním názvem „Čti Jeseníky“ a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy.

2373.

Rada města v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším   odborném   a   jiném   vzdělávání   (školský zákon), v platném znění, jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitele zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jeseník pana Bc. Tomáše Uhlíře  od 1.4.2021, a to na základě výsledků konkurzního řízení.

2374.

Rada města rozhoduje, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Infrastruktura za kotelnou, Bukovice“,  o výběru dodavatele společnosti JHF Heřmanovice spol. s r.o., IČO: 47972912, se sídlem na adrese č.p. 523, 793 74 Heřmanovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

2375.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Infrastruktura za kotelnou, Bukovice“ se zhotovitelem společností JHF Heřmanovice spol. s r.o., IČO: 47972912, se sídlem na adrese č.p. 523, 793 74 Heřmanovice.

2376.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0528/2020 ze dne 15.07.2020 na zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května, 3. etapa“ se zhotovitelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem na adrese Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla spočívající v provedení komunikace a kanalizace ul. U Kasáren, a s tím související navýšení ceny díla o 1.440.523,18 Kč bez DPH.

2377.

Rada města schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Energetické úspory bytového domu na ulici U Kasáren Jeseník - blok A a B“ a pověřuje v souladu s § 42 odst. 1 ZZVZ pro provedení úkonů dle ZZVZ komisi.

2378.

Rada města doporučuje své příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Jeseník uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-2021-1 ze dne 07.01.2021 na zhotovení stavby „Stavební úpravy podkroví Centra sociálních služeb Jeseník“ se zhotovitelem Petr Slovák, IČO: 60966238, se sídlem na adrese 790 82, Písečná 32, jehož předmětem je úprava rozsahu díla dle změnového listu č. 1, a s tím související navýšení ceny díla o 581,56 Kč bez DPH.

2379.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - tablet Lenovo Yoga, radiopřijímač s CD přehrávačem ECG, zateplený fusak do invalidního vozíku, lampička stolní žlutozelené stínítko, v celkové hodnotě 3.900 ,- Kč, od dárce J. Š., Bělá pod Pradědem.

2380.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - televizní přijímač v hodnotě 500,- Kč, od dárce J. P., Jeseník.

2381.

Rada města dává předchozí souhlas zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník k přijetí věcného daru - vitamínové doplňky v hodnotě 20.909,30,- Kč, od dárce Green-Swan Pharmaceuiticals CR a.s., Praha 4.

2382.

Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník  podání žádosti o dotaci na společensky účelné pracovní místo v rámci výzvy úřadu práce "Záruky pro mladé".

2383.

Rada města bere na vědomí informaci o stavu rozvodů tepla a vody v budově Jaroslava Ježka 777 a souhlasí s harmonogramem provedení potřebných oprav v budově.

2384.

Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2021 zřízené organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník, se sídlem Beskydská 1298/6, Jeseník, IČ 00852163.

2385.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí garance Boétheia - společenství křesťanské pomoci na byty města poskytnuté v rámci partnerství města v projektu Pilotní projekt housing first v Jeseníku.

2386.

Rada města bere na vědomí zápis z 14. jednání Komise pro rozvoj města, ze dne 16.2.2021.

2387.

Rada města schvaluje úhradu ztráty z provozování městské sportovní haly v roce 2020 ve výši 1.326.825,60 Kč nájemci společnosti Technické služby Jeseník, a.s. se sídlem Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ 64610063, a to v souladu s čl. IX, odst. 9 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. MJ-SML/0551/2018 ze dne 02.07.2018 a Dodatku č. 1 ze dne 20.04.2020.

2388.

Rada města schvaluje uzavření Dohody o finanční kompenzaci nákladů se společností „KOVER“, spol. s r.o., IČ 00576719, se sídlem: Slezská 1303/1, 790 01 Jeseník. Předmětem dohody je finanční kompenzace nákladů, které společnost „KOVER“, spol. s r.o. vynaložila na vybudování kanalizační tlakové přípojky v nemovitosti (fotbalový stadion), jejímž vlastníkem je město Jeseník.

2389.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře 10 m2 z pozemkové parcely č. 2403/3 v k.ú. Česká Ves, za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů.

2390.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře 10 m2 z pozemkové parcely č. 2403/3 v k.ú. Česká Ves, za účelem  zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik.

2391.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře 2 m2 z pozemkové parcely č. 1749/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Jeseník, České poště, s. p. IČO 47114983, za účelem umístění poštovní schránky, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2392.

Rada města souhlasí s použitím znaku města Jeseník na sportovních uniformách spolku Rugby Club Jeseník.